Kategórie
Tlačové správy

Siemens Healthineers vyrobil v novom košickom závode už tisíc špičkových ultrazvukov pre tri kontinenty

Globálny líder na trhu me­di­cín­skych tech­no­lógií – Siemens Healthineers – ktorý koncom minulého roka ohlásil začiatok pro­dukcie svojich prémiových ultra­zvu­ko­vých za­ria­dení v novom košickom závode, vyrobil už tisíci špičkový prístroj.

Siemens Healthineers Slovensko je významným za­mestná­va­te­ľom a pre­sia­hol už hra­nicu tisíc pra­cov­ných miest zahŕňa­jú­cich aj výrobný a vý­vo­jársky tím v Ko­ši­ciach.

Prvá tisícka už vyšetruje pacientov

Špecializovanú montáž všeobecných zobra­zo­va­cích a kar­dio­vas­ku­lár­nych ultra­zvu­ko­vých systémov v ko­šickom prie­my­selnom parku odštartoval Siemens Healthineers Slovensko v ja­nu­ári tohto roka. V de­cem­bri 2022 spo­loč­nosť presťa­ho­vala výrobu z Ázie. Odvtedy zo závodu s roz­lo­hou 3 300 m² vyšli už stovky prémiových ultra­zvu­kových prístrojov, ktoré prispievajú k pre­cíznej diagnostike či k záchrane ľudských životov v rôznych častiach sveta.

„Dosiahli sme prvú dôležitú métu a prvých 1 000 kusov USG prístrojov s našimi softvérovými rie­še­niami už opustilo výrobný závod v Košiciach. Distribuovali sme ich do Európy, Ázie, ale i na africký kon­ti­nent. Odha­du­jeme, že v blízkej bu­dúc­nosti budeme distribuovať naše ultra­zvu­kové prístroje vy­rá­bané na vý­chod­nom Slovensku až do 160 krajín sveta,“ hovorí Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers Slovensko.

Strategická poloha košického výrobného závodu umožňuje napĺňať výzvy v oblasti prepravy a do­dá­va­teľ­ského reťazca, ktoré v posledných rokoch vznikali najmä kvôli pandémii.

„Výroba v Košiciach pokrýva až 60 % globálnej pro­dukcie ultra­zvu­ko­vých zariadení našej spo­loč­nosti. Teraz sme bližšie k našim zákazníkom v EMEA regióne, vďaka čomu dostávajú potrebné prístroje v po­ža­do­va­nom čase, a atrak­tív­nosť tejto polohy dokazuje aj aktívny záujem zákazníkov o exkurziu vo vý­rob­nom závode a počet osobných návštev,“ konštatuje Šolík.

Významnou pridanou hodnotou polohy košického závodu je tiež maxi­málne vyu­ží­vanie pozemnej dopravy v rámci Európy namiesto leteckej. Vďaka tomu sa výrazne znížila pro­dukcia emisií CO2 – o viac ako 90 %.

Významný vplyv na ekonomický rozvoj a zamestnanosť

Košický závod Siemens Healthineers Ultrasound je na našom území prvým tejto svetovej značky v mo­der­ných dejinách Slovenska a je jediným závodom v rámci regiónu Európy, Stredného východu a Afriky, ktorý uni­kátne ultra­zvu­kové prístroje nielen vyvíja, ale aj vyrába. S po­boč­kami v Bra­tis­lave, Žiline a Ko­ši­ciach, kde sa už vyše 20 rokov vy­ví­jajú naj­mo­der­nejšie soft­vé­rové rie­šenia a systémy pre me­di­cínske tech­no­lógie, spolu s vý­rob­ným závodom vo vý­chod­nej metro­pole Slovenska zamestnáva už viac ako tisíc ľudí.

„V samotnej výrobe a v centre spo­ločne vyu­ží­va­ných služieb pra­cuje takmer 100 pra­cov­níkov, softvéry pre tieto ultra­zvuky vyvíja ďalších viac ako 120 ľudí. Navyše spolu­pra­cu­jeme s uni­ver­zi­tami a dá­vame priestor mladým IT talentom. Do roku 2026 plá­nu­jeme vyrábať až 7-tisíc prémiových prístrojov ročne, zvý­šená výroba si vyžiada na­vý­šenie počtu zamestnancov a vznik nových pra­cov­ných pozícií, čo bude mať opäť významný vplyv na ďalší rozvoj košického regiónu. Náš kva­litný tím expertov z Deve­lop­ment Center a úzka spolu­práca s naj­lepšími slovenskými i zahra­nič­nými lekármi a me­di­cín­skymi špe­cia­listami Siemens Healthineers Slovensko významne prispieva k na­pre­do­vaniu a mo­der­ni­zácii slovenského zdra­vot­níctva,“ hovorí Miroslav Kliment, vedúci divízie Ultrasound Siemens Healthineers Slovensko.

Za predošlých päť rokov zamestnali košické divízie Siemens Healthineers viac ako 60 absol­ventov a štu­dentov z Tech­nickej uni­ver­zity Košice (TUKE). Spolu­práca sa vďaka novému vý­rob­nému závodu ešte roz­ší­rila a ak­tu­álne pre spo­loč­nosť pracuje v oblasti elektro­tech­niky a ky­ber­ne­tiky na vý­voji softvérov a umelej inte­li­gencie ďalšia skupina 14 študentov TUKE. Potvrdením záujmu akademických inštitúcií je aj nedávna nová spolu­práca so Žilinskou univerzitou a jej študentmi vedného odboru biomedicína, ktorí pracujú na opti­ma­li­zácii obrazu medicínskych prístrojov.

Siemens Healthineers Slovensko je unikátnou spoločnosťou so ši­ro­kým portfóliom, ktorá vyvíja ino­va­tívne softvérové riešenia pre me­di­cínsku tech­no­lógiu, vyrába ultra­zvu­kové prístroje, poskytuje servisné a vzde­lá­vacie služby pre zdra­vot­nícke za­ria­denia v naj­vyššej kvalite a tiež prevádzkuje kom­pe­ten­čné centrum posky­tu­júce služby 21 krajinám Európy a Stredného východu.

Prístroje zo Slovenska sú špičkou v diagnostike

Slovenský závod vyrába a distribuuje do sveta prístroje ACUSON Redwood, ACUSON Juniper a ACUSON Sequoia, ktoré sú svetovou špičkou v me­di­cín­skych tech­no­ló­giách. Ide o naj­pre­dá­va­nejšie sono­grafické me­di­cínske prístroje značky Siemens Healthineers v Európe určené pre ši­ro­ké využitie aj v bež­ných ambu­lan­ciách. Spoločnosť v Košiciach onedlho spustí aj výrobu ďalšieho je­di­neč­ného prístroja, ktorý bude vybavený sofisti­ko­va­nými ino­vá­ciami.

„Siemens Healthineers v Košiciach sa okrem výroby a zá­kaz­níckeho centra inten­zívne podieľa na ďalšom vývoji USG prístrojov a neustálom ino­vo­vaní ich softvéru, na ktorom spoločnosť spolu­pra­cuje s európskymi lekárskymi špičkami (s tzv. key opinion leaders v oblasti me­di­cín­skych zobra­zo­vacích zariadení), a to najmä v kar­dio­lógii, ale aj v iných oblastiach ultra­so­no­grafie (napríklad vyšetrenie abdomenu, prsníkov, štítnej žľazy atď.). Tí najlepší odborníci sa aktívne podieľajú na vy­lep­šo­vaní funkcionalít prístrojov z pohľadu me­di­cín­skej praxe ešte pred uve­dením pro­duktov do výroby,“ vysvetľuje Miroslav Kliment.

Všetky sonografické prístroje Siemens Healthineers disponujú vysokou roz­li­šo­va­cou schop­nosťou a kva­litou zobrazenia, vynikajúcim výkonom a in­tu­i­tív­nym ovládaním. Spolu s po­kro­či­lými aplikáciami a nástrojom na báze umelej inte­li­gencie sú významným diagnostickým zariadením v rôznych medicínskych odboroch (kardiológia, angiológia, ortopédia, urológia, gyne­ko­lógia a pôrodníctvo) na celom svete. Lekárom umožňujú napríklad aj vyšetrenie s kontrastom a 3D/4D vyšetrenia, teda dokážu nazerať do ľudského tela v oveľa vyššej kvalite. Medicínski špecialisti využívajúci inovatívne funkcionality prístrojov poskytujú svojim pacientom včasnejšiu a presnejšiu diagnostiku ako aj rýchlejšie a kom­fortnejšie vy­še­tre­nie.

Foto:

Výrobná hala Siemens Healthineers Slovensko
Výrobná hala Siemens Healthineers Slovensko.
Výrobná hala Siemens Healthineers Slovensko
Výrobná hala Siemens Healthineers Slovensko.
Sonografické prístroje Siemens Healthineers
Sonografické prístroje Siemens Healthineers.
Diagnostický prístroj u lekára
Diagnostický prístroj u lekára.

Siemens Healthineers

Spoločnosť Siemens Healthineers na Slovensku s počtom vyše 800 zamestnancov je lídrom v oblasti me­di­cín­skych tech­no­ló­gií. V po­boč­kách v Bratislave, Žiline a Košiciach pracuje tím vysoko kva­li­fi­ko­va­ných odbor­níkov v oblasti výskumu a vývoja so za­me­ra­ním na softvérové inžinierstvo, ktorých hlavným cieľom je vývoj špičkových aplikácií pre obrazovú diag­nos­tiku a ria­diaci softvér pre me­di­cín­ske prístroje. K upev­neniu vedúceho postavenia na trhu diagnostických a tera­peu­tic­kých prístrojov prispievajú najmä inovácie, neustále sa zvyšujúca kvalita a spo­ľah­livosť výrobkov. Celkový počet inšta­lo­va­ných zariadení medicínskej techniky a la­bo­ra­tórnej diagnostiky značky Siemens Healthineers na Slo­ven­sku presiahol hranicu 1 300. Spoločnosť disponuje naj­väčším tímom servisných špecialistov, ktorý je pre zá­kaz­níkov na Slo­ven­sku dostupný 24/7. Posky­to­va­telia zdravotnej starostlivosti na Slo­ven­sku vďaka širokému portfóliu výrobkov a služieb zvy­šujú kvalitu starostlivosti o pacientov, mo­der­ni­zujú svoje vybavenie a pra­covné postupy.

Spoločnosť Siemens Healthineers AG (zalistovaná na burze vo Frankfurte, Nemecko: SHL) tvorí ino­va­tívne rie­šenia pre zdra­vot­níctvo. Pre každého a všade na dosah. Je vedúcou spo­loč­nos­ťou v oblasti me­di­cín­skych tech­no­lógií so sídlom v Erlangene v Nemecku. Siemens Healthineers prostredníctvom svojich regionálnych spo­loč­ností neustále inovuje portfólio svojich produktov a služieb, pod­po­ro­va­ných aplikáciami na báze umelej inte­li­gencie a di­gi­ta­li­zácie, ktoré zohrávajú významnú rolu v me­di­cín­skych tech­no­ló­giách novej ge­ne­rácie. Tieto nové aplikácie pod­po­rujú najmä za­me­ranie spoločnosti v oblasti in-vitro diag­nos­tiky, diag­nos­tického a tera­peu­tického zobra­zo­vania, in-vivo diagnostiky a inovatívnej starostlivosti v oblasti onkológie. Spoločnosť Siemens Healthineers tiež ponúka posky­to­va­teľom zdravotnej starostlivosti viaceré služby a rie­še­nia prispie­va­júce k zvý­šeniu ich kvality a efek­ti­vity v oblasti starostlivosti o pacientov. Vo fiškálnom roku 2022, ktorý skončil 30. septembra 2022, mala spoločnosť Siemens Healthineers celo­sve­tovo približne 69 500 zamestnancov, dosiahla tržby vo výške 21,7 miliárd € a pre­po­čí­taný zisk vo výške takmer 3,7 miliardy €.

Autorka: Beáta Obradovičová z PR Clinic.

Jedna odpoveď na “Siemens Healthineers vyrobil v novom košickom závode už tisíc špičkových ultrazvukov pre tri kontinenty”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *