Kategórie
Humanizmus Knihy Zošity humanistov

Paul Kurtz – Zakázané ovocie: Etika humanizmu (9. časť)

K teórii a praxi humanistickej výchovy.

Obálka knihy Zakázané ovocie – Etika humanizmu (autor Paul Kurtz)
Paul Kurtz – Etika humanizmu.

Časť III

7. Ľudské práva

Čo sú ľudské práva?

Ak vykročíme do sveta, začne sa etika týkať problémov, s kto­rými sme sa v našich malých pospo­li­tos­tiach nestre­tá­vali. Pý­ta­me sa: Existujú práva, ktoré majú všetci ľudia a ktoré musí rešpek­to­vať každá ci­vi­li­zo­vaná sku­pina vo sve­to­vom spo­lo­čen­stve? Pre­sa­hujú tieto práva hra­nice jed­not­li­vých národných štátov a kul­túr­nych oblastí a pla­tia pre všet­kých ľudí? Ak existujú, ako sa zná­šajú s etic­kými zá­sa­dami a so vše­o­bec­nými mo­rál­nymi pra­vidlami?

Výraz právo sa stal veľmi obľúbeným v kri­tic­kom etickom hľa­daní najmä od čias Kanta. Mám v úmysle prebrať len jeden jeho špe­ciálny význam, a to pred­po­klad, že všetci ľudia majú isté slo­body a vý­sady, ktoré sú ne­od­ňa­teľné a kto­rých plat­nosť ne­možno zrušiť. Práve tento význam práva sa dá často veľmi ťažko pre­sa­diť. Ešte dobre, že post­mo­derný svet až vášnivo vy­ža­duje, aby ľudské práva uzná­vali všetci ľudia a aby ich pre­sa­dzo­vali všetky vlády. Na tomto základe sa môže každý jed­not­livec, ktorý si myslí, že jeho práva boli po­ru­šené, opráv­nene odvo­lať proti spo­loč­nosti.

S pojmom práva úzko súvisí pojem nárok: Osoba (alebo sku­pina osôb), ktorej bolo odoprené niečo, čo po­va­žuje podľa práva za svoje, volá po náprave tejto nespra­vod­li­vosti; ak to treba, aj prostred­níc­tvom súdneho rozhod­nutia. Právo je v tomto zmysle ne­roz­lučne spo­jené s po­žia­dav­kou, ktorá siaha tak ďaleko, že spo­loč­nosť alebo do­konca celé ľudstvo má povin­nosť rešpek­to­vať tento nárok, ktorý je viazaný na ľud­ské sve­do­mie.

Mám na mysli etické alebo morálne práva alebo nároky, ktoré môže uplat­ňo­vať jed­not­livec voči svojim spo­lu­ob­ča­nom. Okrem toho existujú zá­ko­nité nároky, spo­jené so zá­kon­nou ochranou na pod­klade zákon­ných opatrení. Tak napríklad občan má právo na zá­ko­nite na­do­bud­nutý majetok. Ak má toto zákonité oprávnenie, nemožno mu majetok odňať bez spra­vod­li­vého súd­neho konania, prí­padne bez do­ká­za­teľ­nej príčiny. Po­dobne existuje rad iných práv, ktoré zákony vyslo­vene uzná­vajú – právo na štátne ob­čian­stvo, hla­so­vacie právo, právo uzatvárať dohody atď. Mnohé z nich sú špe­ci­fické a zá­vi­sia od zne­nia zákonov a od ich právneho výkladu. V rámci zá­ko­no­dar­stva sa práva, výsady, opráv­nenia a ná­roky na ochranu vy­hla­sujú zákonmi a každý má právo do­má­hať sa zákon­nej ochrany svojich práv. V ob­čian­skych pro­ce­soch môže poško­dený vymáhať náhradu škody od toho, kto jeho práva porušil.

Existujú aj mimo rámca systému zákonov etické práva, ktoré sa týkajú jed­not­liv­cov ako osôb, t. j. sú im samou pod­statou vlastné? Môžeme na­prí­klad povedať aspoň to, že všetci ľudia sú si rovní, a to v tom zmysle, že všetci sú ľudia? Môžeme povedať, že jedným z prvých základných ľudských práv je uznanie, že všetci ľudia majú rovnakú dôstojnosť a rov­nakú hodnotu? A že túto sku­toč­nosť musí rešpek­to­vať celé sve­tové spo­lo­čen­stvo? Toto právo dnes uznáva so všet­kými dôsledkami každá de­mo­kra­tická spo­loč­nosť, ale ešte pred pol­druha sto­ro­čím ne­pla­tilo pre čer­no­chov, s kto­rými sa na­rá­balo ako s hnu­teľ­ným majetkom a ne­mali tak­mer nijaké ľudské práva.

Môžeme sa spýtať aj takto: existujú základné ne­od­ňa­teľ­né ľudské práva, platné pre všetky ženy a všet­kých mužov, starých i mla­dých a bez roz­dielu etnickej alebo rasovej prí­sluš­nosti, prí­padne hospo­dár­skeho alebo so­ciál­neho pozadia? Sú ne­od­ňa­teľné v tom zmysle, že ich ne­možno zrušiť bez vý­slov­ného súhlasu postihnutej osoby?

Ak aj existujú také práva dnes, iste neboli v prie­behu dejín uzná­vané vždy a všade. Na­o­pak, celý vývoj ci­vi­li­zá­cie je úporný boj ľudskej rasy za usta­no­venie takých práv a za dohľad nad ich do­držia­vaním. Ani biblia ani korán ne­ob­sa­hujú nijaké učenie o ľud­ských právach. Pojem in­he­ren­tných ľud­ských práv je len nedávny objav. Všetko, čo nájdeme v ná­bo­žen­skej li­te­ra­túre, sú len božie pri­ká­zania, naše záväzky voči bohu a naša povin­nosť poslúchať ho. Niet však sú­vzťaž­ných nárokov ľudí voči bohom, niet mož­nosti volať nie­koho na zod­po­ved­nosť za všetko zlo na tomto svete, niet od­vo­lania sa proti krivdám pred bohmi. Všetky morálne dobro­denia obsiahne človek od boha len na základe jeho názoru na mi­losť a mi­lo­srden­stvo, ale nikde niet zmienky o tom, že sa s nami bude za­ob­chá­dzať slušne a že naše práva sa budú rešpek­to­vať. Grécki a rímski bohovia po­ru­šo­vali aj to, čo po­va­žu­jeme za mi­ni­málne práva, na­príklad ne­tres­tať príliš kruto a kres­ťan­ský boh je ochotný uvaliť večné zatra­tenie na všet­kých, čo nežijú podľa jeho pri­ká­zaní alebo jed­no­ducho v neho ne­ve­ria. To isté platí o Jahvem a o Ala­hovi. Okrem toho bohovia nie­kto­rých ná­bo­žen­stiev sa opi­sujú ako bytosti dosť ná­la­dové pri rozho­do­vaní, koho spasiť a koho nie, takže je jasné, že tí veru sotva budú rešpek­to­vať ľudské práva. Osobitne pri­po­mí­nam, že biblická li­te­ra­túra ne­od­su­dzuje otroctvo, že ženu udržuje v posta­vení slúžky svojho man­žela a deti indok­tri­nuje vo viere otcov, často im berúc právo učiť sa. Ak sú práva dané bohom, ako hlá­sajú aj nie­ktorí dnešní obran­co­via starej viery, prečo to trvalo ná­bo­žen­skému sve­do­miu tak dlho, kým ich uznalo a prečo ich ne­na­chá­dza­me aj v bib­lic­kých pra­me­ňoch? Je isté, že nijaké práva ne­exis­to­vali v rajskej záhrade, kde Adam a Eva ne­mali voči vše­moc­nému bohu abso­lútne nijaké práva, takže ten ich vyhnal z raja bez súdu za to, že jedli za­ká­zané ovocie.

Možno by sme mali zaujať celkom iný postoj a pridať sa na stranu tých, čo hovoria, že všetky práva sú ľudskej povahe vrodené a in­he­ren­tné, no ich uzná­va­nie závisí od stupňa roz­voja rozumu. Dok­trína ľudských práv, tak výrečne podaná Thomasom Jeffersonom v Dekla­rácii ne­zá­vis­losti (1776), uvádza, že určité práva sú „samo­zrejmé“, „evi­den­tné“, že „všetci ľudia sú od na­ro­denia rov­nakí“, že „pri na­ro­dení im dal Stvo­riteľ určité ne­od­ňa­teľ­né práva“, vrátane „práva na život, slo­bodu a hľa­danie šťastia“. Žiaľ, opäť sa stalo to, že nie všetky rasy a ná­rody po­va­žo­vali tieto návrhy za sa­mo­zrejmé. Až po dlhých bojoch sa po­da­rilo vy­nú­tiť od vlád­cov ich uznanie a pre otro­kov v Spo­je­ných štátoch ame­ric­kých začali platiť až po krva­vej ob­čian­skej vojne. Čo sa stane s ľud­skými prá­vami, ak vy­ne­cháme z našich úvah boha, prí­rod­ný zákon a sa­mo­zrejmosť? Stratia sa alebo budú živoriť na vrat­kej pôde? Aké sú ich episte­mo­lo­gické pod­klady? Existujú aj iné zdroje ľudských práv?

Výraz ľudské práva predstavuje dvoj­stranný aktívny vzťah (trans­akciu). Ne­vzťa­huje sa na ľudí v abstrak­tnej izo­lácii, ale na ľudí v pro­cese aktívneho so­ciál­neho pô­so­benia. Na jednej strane je po­žia­davka alebo nárok jed­not­livca alebo sku­piny, ktorá si myslí, že bola vy­ne­chaná, že je utlá­čaná, zne­vý­hod­ňo­vaná alebo okrá­daná a žiada, aby sa jej práva rešpek­to­vali. Takéto po­žia­davky sú za­ko­re­nené v histo­ric­kej skú­se­nosti nespo­čet­ných ge­ne­rácií mužov žien, čo žili a umie­rali za svoje zásady a ktorí sa usi­lo­vali pre­sa­diť uznanie svojich práv. V tomto zmysle niekto najprv povie, že má určité ne­od­ňa­teľ­né práva. Čo na to druhá strana trans­akcie? Vzne­sený nárok musia uznať všetci, ktorí ho počujú a veria, že majú povin­nosť pridať sa na stranu výzvy a na­pra­viť ne­spra­vod­li­vosť.

Dráma morálneho pokroku je stále sa roz­rasta­júci boj ná­ro­kov na právo. Vedú ho najprv malé, neskôr veľké sku­piny ľudí, od na prvý pohľad ne­ro­zum­ného pro­testu spur­ného jed­not­livca alebo nie­koľ­kých di­si­den­tov až po väč­šinu, ktorá na­ko­niec dá svoj súhlas. Bez zmyslu pre pocit, že právo máme rešpek­to­vať, by to nemalo pod­klad. Právo si vy­ža­duje aj nárok, aj pocit povin­nosti; toho, kto sa niečoho do­ža­duje, aj toho, kto jeho nárok ak­cep­tuje. Či je to vy­vlastnený roľ­ník alebo to­vá­ren­ský ro­bot­ník, utlá­čaná žena alebo človek s čier­nou farbou po­kož­ky, bez­mocné alebo opustené dieťa, postihnutý chlapec alebo dievča, homo­se­xuál, chorý, bez­mocný alebo všetkými opustený – panuje presvedčenie, že všetky tieto ľudské bytosti majú nárok na slušné za­ob­chá­dza­nie, a že ich práva treba rešpek­tovať.

Takto je pre ľudské práva ontologicky cha­rak­te­ris­tické, že vnikajú v prie­behu ľudských vzťahov; nedajú sa od nich odlúčiť. Podobne ako etické zásady, aj práva sú pre­skrip­tívne a nor­ma­tívne. Sú to pra­vidlá, ktoré určujú, ako sa majú jed­not­liví ľudia na­vzá­jom správať. Vy­ras­tajú z ne­u­stá­leho pro­cesu vzná­šania po­žia­da­viek a ich ak­cep­to­vania, takže nie sú to prázdne alebo abstraktné pojmy. Nie sú to vždy ešte ani hotové, dobre pre­mys­lené práva, ale v pod­state je to stále ešte len tvorba práva, právo v stave zrodu. Dožadovať sa nejakého práva nemá zmysel na opus­tenom ostrove, kde stros­ko­taný námorník žije sám; jeho práva ožijú v tej chvíli, keď pri­pláva loď s inými ľuďmi. Práva sú po­ten­ciálne vlastnosti určitých vzťahov, závislé od iných aktu­ál­nych vzťahov, a tým sú funkčné a vzťažné. Posil­ňuje ich to, že sú za­ko­re­nené v histo­ric­kých snahách ci­vi­li­zácie usku­toč­niť ideály slo­body, rov­nosti, spra­vod­li­vosti a sluš­nosti, a to v usta­no­viz­niach, ktoré ľudia na tento účel vy­tvo­rili. Ich zá­väz­nosť o nič ne­zni­žuje fakt, že ich dosiaľ udržo­vala pri ži­vote, prí­padne roz­ví­jala len viera a od­hod­la­nie, vízie a ideály nie­koľ­kých málo ľudí. V rov­na­kej miere to platí o umení, vede, fi­lo­zo­fii a ná­bo­žen­stve: všetky sú pro­duk­tmi tvo­ri­vej ľudskej vy­na­lie­za­vosti. Ako sme už povedali, ich vzťah k ľudskej kul­túre ich nijako nerobí sub­jek­tív­nymi alebo ná­la­do­vými.

Ľudské práva nemajú a nepotrebujú nad­pri­ro­dze­ného tvorcu, aby boli záväzné, celo­sve­tové a vše­o­becné. Ak ná­bo­žen­stvo do­da­točne niečo posvätí, zna­mená to vziať jednu po­lo­vicu ľudskej skú­se­nosti a pod­poriť ju druhou. Aj keď nie­kto­rých veriacich môže tento on­to­lo­gický stav ľudských práv sklamať, treba trvať na tom, že ich obsah je von­kon­com humánny, čo ich nerobí o nič menej mo­rálne zá­väz­nými. Majú všetku silu, zápal a odu­šev­nenie, aké vedia v ľud­skom sprá­vaní vyvolať ideály.

Ak ľudské ideály, etické zásady a ľudské práva takto vznikajú, ako sa dajú testovať? To je už iná otázka, lebo ako som už povedal o iných etických normách, posilňuje ich stupeň oddanosti a ver­nosti, ktoré nás k nim viažu. Naj­správ­nej­šie je testovať ich na základe dôsledkov, práve tak ako etické zásady. Po­ve­dať, že toto je ľudské právo, zna­mená jed­no­ducho po­ve­dať, že:

  1. je to nárok, ktorý vznášame ako ľudia a
  2. ak má byť naozaj považovaný za opod­stat­nený a spra­vod­livý, máme tým väčšiu povin­nosť rešpek­to­vať a do­držia­vať ho.

Prečo? Myslím si, že predovšetkým pre do­ká­za­teľ­ný ne­ga­tív­ny výsledok jeho po­ru­šenia. Skúška sa zakladá na dô­sled­koch, lebo práva sta­no­vujú účinné pravidlá riadenia spo­loč­nosti. Majú em­pi­rické odô­vod­nenie, lebo sta­no­vujú naj­účin­nejší spôsob, ako žiť a pra­co­vať v spo­loč­nosti; pre­kra­čujú hra­nice kul­túr, lebo ako ľudia máme spo­ločné problémy a potreby. Preto majú tak bio­ge­nický, ako aj so­cio­ge­nický základ. Ale keďže ci­vi­li­zácia je koniec koncov glo­bálna, vy­no­rili sa ľudské práva ako mo­rálne sve­do­mie ľudstva ako celku. Uzná­va­nie dok­tríny ľudských práv má výrazný účinok na ľud­skú sve­do­mi­tosť a tie spo­loč­nosti, spra­vidla de­mo­kra­tické, ktoré ich rešpek­tujú, umož­ňujú lepšie pre­javy mo­rál­nych pra­vi­diel a úpl­nejšiu rea­li­záciu hod­nôt, či už in­di­vi­du­ál­nych alebo so­ciál­nych, odlišných alebo podobných. Ľudské práva sú teda preto takými cen­trál­nymi piliermi ci­vi­li­zo­vanej spo­loč­nosti, lebo sa k nim hlá­sime pre ich pod­statu – a nie­len jed­no­ducho preto, že sú osožné pre spo­ločné dobro. Pri ich odô­vod­ňo­vaní sa síce vysky­tujú prag­ma­tické a uti­li­ta­ris­tické sta­no­viská, ale spra­vidla sa cenia pre svoju vnú­tornú hod­notu.

Všeobecné morálne pravidlá sa vynorili v rámci vý­vi­nu medzi­o­sob­ných vzťahov na nie­kto­rom stupni ľud­skej histórie a teraz sa ich plat­nosť roz­ši­ruje, čím sa dostá­vame na novú úroveň mo­rál­neho po­ve­do­mia. Doktrína ľudských práv je naj­roz­vi­nu­tejšou sú­čas­nou pred­stavou o zá­klad­ných zásadách etiky. Dnešné práva sa ne­tý­kajú len toho, čo sa v de­fi­no­vanom právnom systéme uznáva za správne zo zá­kon­ných dôvodov, ale zahrnujú celé ľudstvo celej sve­to­vej spo­loč­nosti. Uznanie vše­o­bec­ných ľudských práv je výsledkom revíznej mo­rál­nosti v jej snahe od­ha­liť nové zásady. Do toho za­padá úprava zvy­ko­vej morál­nosti kri­tic­kým etickým hľa­da­ním a tvor­bou novej glo­bál­nej etiky.


Knihu Zakázané ovocie – Etika hu­ma­nizmu na­pí­sal významný hu­ma­nista Paul Kurtz. Do slo­ven­či­ny ju pre­lo­žil Rastislav Škoda, vydavateľ Zošitov humanistov v roku 1998 ako 1. vydanie. ISBN 80-967906-5-X. Anglický originál má názov: Forbidden Fruit: The Etics of Hu­ma­nism (1988).

Pozri:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *