Kategórie
Humanizmus Knihy Zošity humanistov

Paul Kurtz – Zakázané ovocie: Etika humanizmu (7. časť)

K teórii a praxi humanistickej výchovy.

Obálka knihy Zakázané ovocie – Etika humanizmu (autor Paul Kurtz)
Paul Kurtz – Etika humanizmu.

Časť II

6. Výchova charakteru a pesto­vanie poznania

Etická výchova detí

Povedali sme, že ľudia majú vo vše­o­bec­nosti vlohy pre mo­rálne správanie a že tieto vlohy sú za­ko­re­nené v našej povahe spo­lo­čen­ských ži­vo­čí­chov. Ak máme prežiť ako druh a ak sa majú udržať ľudské spo­loč­nosti, musíme sa naučiť spo­lu­pra­co­vať a žiť podľa základných etických zásad. Toto je zdroj vše­o­bec­ných morálnych pravidiel, ktoré sú základným kameňom každého ľudského spo­lo­čen­stva. Tieto morálne príkazy pre­kra­čujú hranice roz­lič­ných kultúr a sú tak zrastené s ľud­skou pod­statou, že spo­lo­čen­stvá za­lo­žené na ná­bo­žen­stve ich vydávajú za po­svätné a božské. Sú spo­loč­ným de­dič­stvom celej ľudskej ci­vi­li­zácie a uzná­vajú ich rovnako teisti ako ateisti.

Morálne princípy však súťažia vo ve­domí ľudského ži­vo­čícha s inými po­pudmi: so se­bec­tvom, agresiou, sú­pe­re­ním, túžbou ovládnuť iných atď. Mravný jem­no­cit môže byť za­mas­ko­vaný, oslabený alebo potlačený inými pohnútkami. U nie­kto­rých jed­not­liv­cov pre­váži nad mo­rálnym správaním strach, sebeckosť alebo túžba nechať iných trpieť. Ľudské bytosti sú schopné rea­go­vať podľa pre­doš­lých skú­se­ností, ktoré zmier­ňujú vášne a po­má­hajú to­le­ro­vať a pre­ro­kúvať roz­dielne názory, disku­tovať o nich, prí­padne spo­lu­pra­co­vať s inými, aby sa dosiahol spo­ločný cieľ. Vieme, ako to fun­guje v prí­rode a po­kú­šame sa zmeniť beh udalostí, ako nám to radí kri­tická inte­li­gencia. Takto rozum dopĺňa naše vrodené pudy a slúži nám ako brzdiaca zložka našej povahy. Okrem toho môže rozum zmeniť zvyky, môže vyvolať postupný vývoj etických zásad, ktoré vedú jed­not­liv­cov k dob­rému životu tým, že roz­ši­rujú ich duchovný obzor za hra­nice úzkeho okruhu bez­pro­stred­ných známych a učia ich chápať zod­po­ved­nosť voči veľ­kému spo­lo­čen­stvu celého ľudstva.

V tejto kapitole sa chcem zaoberať otázkou, akým spôsobom môžeme rea­li­zo­vať morálne pravidlá, pestovať seba­za­prenie a ro­zu­mom uznať etické zásady. Ako sa dá dosiahnuť stav, že morálne správanie nebude ohro­zo­vať sebectvo, hnev, veli­káš­stvo alebo túžba po moci? V kaž­dom z nás bojujú proti sebe ne­ga­tívne a po­zi­tívne po­pudy; u nie­koho pre­vládnu sebecké alebo až démonické sklony. Ako má spo­loč­nosť vy­cho­vá­vať inte­li­gen­tných, pozorných, sta­ros­tli­vých a oh­ľa­du­plných ľudí?

Táto ťažká otázka je dôležitá pre kaž­dý spo­lo­čen­ský systém. Dejiny nám ukazujú, že ľudstvo sa vždy usilovalo vštepiť cnosti už deťom a učilo ich, ako sa treba morálne dobre správať. Prak­tické po­u­čenia z bež­ných skú­se­ností sa bezodkladne odovzdávali deťom. Rodičia chcú vy­cho­vať úspešných synov a dcéry; chcú, aby boli schopní osobného rastu, aby mohli uplatniť svoje nadanie; chcú, aby ich deti pochopili potrebu morálnej zod­po­ved­nosti a cit­li­vosti pre potreby druhých.

Ako dosiahnuť tento cieľ je otázka, ktorej sa oddávna venovali rodičia, učitelia a svetskí i ná­bo­žen­skí vod­covia. Je to problém, o ktorom sa aj dnes vo ve­rej­nom školstve disku­tuje – niekde viac, inde menej. Má sa na školách učiť etika? Ak áno, aké majú byť ciele mravnej výchovy? Podľa môjho názoru majú byť dvo­ja­kého druhu: po prvé, vy­pes­to­vať u mla­dého človeka cha­rak­ter, aby bol schopný vysloviť a do­dr­žia­vať vše­o­becné morálne pra­vidlá, a to tak vo vlastnom živote, tak aj v styku s inými; po druhé pes­to­vať schop­nosť etického pozná­vania a chuť zapojiť sa do kri­tic­kého etického uva­žo­vania a hľa­dania.

Prvoradý je prvý cieľ; je to proces, ktorý začínajú rodičia uplat­ňovať už veľmi skoro, prav­de­po­dobne už pri na­ro­dení, lebo nežnosť plodí nežnosť; a prav­de­po­dobne len z mi­lo­va­ného die­ťaťa, ktoré poznalo lásku, môže vyrásť mravný jed­not­livec. Cha­rak­ter sa začína for­mo­vať už kŕmením, kúpaním, hrou, pri­ho­vá­ra­ním sa, od­po­čin­kom. Na ro­di­čov­skom záchode sa dieťa učí ovládať svoje základné bio­lo­gické funkcie. Rodičia mu vysvet­ľujú, ako sa treba správať pri stole. Deti sa dávajú skoro spať, učia sa krotiť svoje chúťky, nekričať, keď už ich rodičia spia, pred každým jedlom si umyť ruky, čistiť si zuby. Príde čas, keď sa im pridelí upra­to­vanie v dome. Naučia sa upratať si svoju izbu a ustlať si posteľ, neskôr aj kosiť trávu, umývať riad a na­kŕmiť psa či mačku. V škole sa učia čítať a písať. Vysvetlí sa im, ako majú správne hovoriť ma­te­rin­ským jazykom.

Ide o to, že rozhodujúcim momentom pre ľud­ské sprá­vanie je vy­tvo­renie bež­ných zvykov. Bez­kon­fliktné spo­lu­na­ží­vanie nie je možné, ak sa ne­na­u­číme ovládať svoje túžby a usku­toč­ňovať svoje plány kon­štruk­tív­nym a spo­lo­čen­sky odobreným spô­so­bom. V ci­vi­li­zo­vaných spo­loč­nos­tiach sa toto všetko deje pod­ve­dome a mo­rálny zácvik musí začať už v prvých mesiacoch výchovného procesu pri raste našich detí.

Niektorí rodičia v tomto poslaní zlyhajú. Ich osobný život môže byť taký rozháraný a nešťastný, že nie sú vstave vychovávať svoje deti láskavým a ohľa­du­plným postupom. Možno sami boli zneužití a teraz zneu­ží­vajú svoje deti, takže takto sa opakuje proces za­ned­bá­vania a nie­kedy aj zná­sil­ňo­vania. Niektorí rodičia sú panovační tyrani a myslia len na vnu­co­vanie svojich pritvrdých štan­dardov dobra a zla. Ne­po­ci­ťujú ani potreby svojich detí ani zložité odtiene morálnych možností. No existujú morálne vzory, ktoré sú príkladmi dobrého rodičovstva a rád by som načrtol, čo považujem v tomto ohľade za správne. Budem hovoriť o etickej výchove, pri­me­ra­nej 21. sto­ro­čiu a blízkej bu­dúc­nosti po ňom a pred­po­kla­dám, že spôsob, ktorý opi­su­jem, je aspoň z väčšej časti prijateľný ako pre teistov, tak pre se­ku­la­ristov.

Veľa sa napísalo o obsahu výchovy na základných a stred­ných školách. Veľa sa disku­to­valo o tom, či sa má na školách učiť morálka alebo ná­bo­žen­stvo, a ak áno, čo sa má presne učiť. Niektorí rodičia sa úzkostlivo obávajú, že by škola mohla pod­ko­pať vieru a hod­noty ich ná­bo­žen­skej alebo etnickej skupiny, a preto sa sta­vajú proti akej­koľ­vek morálnej výchove na ško­lách. Obávajú sa, že ak sa ich deti vystavia širokej palete plu­ra­lis­tických ideí, budú si klásť otázky o ab­so­lút­nych pravdách; a to ich pokazí.

Dovoľte mi zamietnuť tieto obavy tvrdením, že každá výchova má aj morálny a etický rozmer; a že keby to tak nebolo, nijaká výchova by si ne­za­slú­žila toto ozna­čenie. Často sa prehliada, že školy majú za cieľ zlep­šo­vať tak inte­lek­tu­álnu, ako aj morálnu stránku povahy žiaka. Je zrejmé, že roz­ví­jajú inte­lek­tu­álne schop­nosti, ktoré sú ťažiskom učebného programu. Ich úlohou je poskytnúť a roz­vi­núť ve­do­mosti v roz­lič­ných odbo­roch: v ma­te­rin­skej reči, ma­te­ma­tike, de­je­pise, prí­rod­ných a spo­lo­čen­ských vedách, umení, hudbe, li­te­ra­túre, cudzích jazykoch atď. Ale škola sa snaží sprostred­ko­vať žiakom aj dobré zvyky správania. Tento druh morálneho zácviku začína už v škôlke a po­kra­čuje v prvých ročníkoch základnej školy. Deti sa upo­zor­ňujú, aby boli v triede ako-tak ticho, aby ne­vy­kri­ko­vali a ne­vy­ru­šo­vali. Učia sa, že majú zdvihnúť ruku, ak sa chcú na niečo opýtať, že majú každému zdvo­rilo od­po­ve­dať, že majú byť presní a po­riadni, ne­pod­vá­dzať pri skúš­kach atď. Poučenia o sluš­nom správaní a zdvo­ri­lom vystu­po­vaní sú ne­od­de­li­teľ­nou zložkou celej výchovy.

Konštatovať, že rodičia a učitelia sa aktívne zapájajú do mo­rál­neho zácviku je hádam zby­točná samo­zrej­mosť (truizmus); ale často sa zabúda, že aj zby­točné samo­zrej­mosti sú na­ko­niec pravdy. Otázka znie: Existujú nejaké smernice, podľa ktorých sa má ísť? Ako som už spomenul, v etickej oblasti sú dva druhy výchovy:

  1. rozvoj charakteru, ktorý sa dá lepšie nazvať morálnou výchovou, aj keď má aj etickú zložku, keďže sa zaoberá aj ob­jas­ňo­va­ním hodnôt;
  2. rozvoj intelektuálnych schopností a kri­tic­kého etického uva­žo­vania a hľa­dania, ktorý sa zase dá nazvať etickou výchovou.

Obidva druhy sú vhodné pre rodinu i pre ško­lu, aj keď možno jeden upred­nos­tňo­vať na úkor druhého. Rozhodne sa má začínať s vý­cho­vou charakteru, ale v určitej chvíli je potrebné toto štádium prekročiť a roz­ví­jať schop­nosť etického uvažovania.

Výchova charakteru

Charakter osoby zahrnuje jej všeobecné vlastnosti a sklony. Charakter definuje osobné rysy a zvyky, podľa ktorých jed­not­li­vec koná, prí­padne predstavuje jeho príznačné povahové znaky. Tento výraz má teda viacero významov. Spi­so­va­telia a dra­ma­tici vykresľujú je­di­nečné záľuby, roz­dielne životné názory a postoje svojich hrdinov ich zvláštnymi zvykmi, myslením a mo­rál­nymi vlastnosťami. Výraz osobnosť predstavuje súhrn takýchto cha­rak­te­ro­vých znakov. Medzi ne patria aj čudné chúťky a sklony, napríklad výstrednosť v ob­lie­kaní a ko­naní. Ľudia mávajú veľmi roz­dielne povahové črty a osobné záľuby. Ak je niekto čudák alebo nápadný, tiež povieme, že má „charakter“, ale vtedy to myslíme žartovne alebo dokonca výsmešne. O nie­kom povieme, že je komický, o inom, že je horko­krvný; jeden je pra­co­vitý a se­riózny, druhý ľahko­my­seľný a do­tie­ravý; jeden je na­mys­lený, druhý bo­jaz­livý; jeden rád odpúšťa, druhý v sebe dusí výčitky. Zisťujeme, že nie­ktorí ľudia asi v ži­vote nič ne­do­siahli; môžu byť tajnostkárski alebo ne­sve­do­mití. Iní sú otvo­rení, pria­teľ­skí a dô­ve­ry­hodní. Nie­ktorí sú lakomí, iní štedrí.

Výraz charakter môže mať v bež­nom morálne hod­no­tia­com význame aj po­zi­tívny aj ne­ga­tívny význam. Ak o nie­kom povieme, že má dobrý charakter, mienime tým, že je spo­ľah­livý a be­zú­honný. Ak na druhej strane vyslo­víme slovo charakter ironicky, znamená to, že je pre­fí­kaný, ne­čestný alebo má iné ne­žia­duce vlastnosti.

Potleskom schvaľujeme konanie ľudí, ktorí „majú charakter“; zna­mená to, že sa vedia ovládať a za­cho­vať mieru, že kon­tro­lujú svoje nápady a roz­lety fantázie. Môžeme dodať, že majú pevný charakter. O iných zasa zvyk­neme hovoriť, že ne­majú cha­rak­ter, čo zna­mená, že sa pod­dá­vajú kaž­dému vrtochu a chúťke, a že ne­o­do­lajú ni­ja­kému po­ku­šeniu. Sta­točný a roz­hodný cha­rak­ter ostáva aj v ne­bez­pe­čen­stve po­kojný; zba­belca v ta­kom po­lo­žení pre­máha strach. U čestného človeka sa dá pred­po­kladať, že bude s inými ľuďmi zaob­chá­dzať spra­vod­livo; ne­čestný človek je často vy­po­čí­tavý. Keď pou­ží­vame výraz charakter, máme na mysli nielen niečie typické črty a pre neho príznačné vlastnosti, ale aj jeho celkovú povahu a ten­den­ciu správať sa určitým spôsobom. Bežne sa používa aj výraz „mať zvyk“ a ho­vo­ríme, že niekto má dobré alebo zlé zvyky. Niekto je poriadny, iný je ned­ban­livý; jeden je zho­vor­čivý, druhý je ne­vľúdny; niekto je do­chvíľny, iný je ne­presný. Vo všetkých týchto prípadoch sa naše hod­no­tenie vzťahuje na hlboko za­ko­re­nené vše­o­becné typické znaky nejakej osoby. Ak ju dobre poznáme, oby­čajne si ľahko domyslíme, ako sa zachová v nad­chá­dza­júcej situácii. Dá sa pred­po­ve­dať, čo urobí, lebo jej činy sú pre ňu „cha­rak­te­ris­tické“.

Občas sa však ľudia môžu správať aj tak, že to ne­zod­po­vedá ich cha­rak­teru a vysky­tujú sa aj prí­pady, že po pre­ko­naní nejakej krízy alebo po do­sia­hnutí úspechu sa osobné vlastnosti úplne zmenia. Niektorí ľudia sa napríklad vzdali rodiny aj pô­vod­ného po­vo­la­nia a zrazu začali žiť celkom novým spôsobom života. Verný a obe­tavý za­mestna­nec môže naraz zradiť svojho za­mestná­va­teľa. Utláčaná žena môže na vše­o­becné pre­kva­penie naraz začať piť a za­bávať sa. Alebo doteraz vždy tichý človek môže zlostne vybuchnúť. Nie­kedy sa ľudské správanie nedá pred­vídať. Ľudia nerobia vždy to, čo by sme od nich oča­ká­vali; slo­bodné roz­ho­do­vanie a ne­zá­vis­losť môžu viesť k pre­kva­pu­júcim činom. Preto ak sa nie­kedy sprá­vajú pre nich ne­cha­rak­te­ris­tickým spô­so­bom, po­vieme, že ukazujú svoj pravý charakter, ktorý dosiaľ šikovne masko­vali.

Charakterové črty a zvyky nie sú naveky nemenné; navzájom sa ovplyv­ňujú a život i škola ich môžu zmeniť. Nedá sa ľahko zistiť, či je niečí cel­kový charakter určený ge­ne­ticky, alebo či je výsledkom pô­so­be­nia okolia. Tak ge­ne­tické pod­klady, ako aj vplyvy okolia formujú naše konanie. Záleží na pod­ne­toch prostredia, ako sa vrodené vlohy prejavia. Be­ha­vio­rista zdô­raz­ňuje sku­toč­nosť, že v sebe budujeme pod­mie­nené odpo­vede a že svoje správanie usmer­ňu­jeme do určitých koľají. Niet pochýb, že to závisí od trestu alebo pochvaly nášho sociálneho okolia. Dieťa sa po­merne skoro naučí, že u dospelých ľudí vyvolá vy­ru­šo­vanie ne­ľú­bosť a že za slušné sprá­vanie dostane pochvalu. Zvonku pri­chá­dza­júce tresty alebo odmeny – či už od ro­di­čov, učiteľov alebo od ro­ves­níkov – sa najprv inter­na­li­zujú a potom motivujú budúce správanie. Tak si dieťa postupne vytvorí zvyky oča­ká­vania a pri­ja­teľné spôsoby svojho konania. Prvé roky výchovy a výcviku sú pre roz­voj dobrých zvykov a mo­rálnych cností naj­dô­le­ži­tej­šie; zaručujú morálnu slušnosť a osobnú do­ko­na­losť.

Ako vštepíme dieťaťu správne správanie? Som toho názoru, že nor­málni ľudia majú v sebe vro­dené ten­den­cie, kto­rými sa pri­ro­dzene pre­ja­vujú morálne slušnosti a pra­vidlá. Ich prvé základy sa kladú, keď matka a otec dieťa kŕmia, zohrie­vajú, láskavo ob­jí­majú a och­ra­ňujú. Každý deň láskavej sta­rostli­vosti je novou prí­le­ži­tos­ťou na vzbu­denie nezištnosti. Ako dieťa postupne rastie a vy­ví­jajú sa v ňom vzťahy k ostat­ným členom rodiny, sestrám, bratom a prí­buz­ným, ako aj k pria­te­ľom a ko­le­gom v oko­li­tom svete, spoznáva cenu mo­rál­nych pra­vi­diel.

Žiaľ, u niektorých jednotlivcov dochádza len k sla­bému alebo do­konca nijakému mo­rál­nemu rastu. Vytvá­ra­júce sa altru­is­tické sklony môžu byť zve­dené škod­li­vým smerom. Ťažko sa dá povedať, ako a prečo sa to stáva. Nedá sa po­chy­bovať o tom, že ne­lás­kaví alebo pa­no­vační rodičia zohrá­vajú pri ab­nor­mál­nom vývoji detí tra­gickú úlohu. Existujú však aj dôkazy, že psy­chicky postihnuté osoby, správajúce sa psy­cho­pa­ticky a amo­rálne, môžu trpieť na che­mické alebo ner­vové po­ru­chy, ktoré môžu byť čiastočne ge­ne­tic­kého pôvodu. Ak sa má vyvinúť morálne normálna osobnosť, je pri­naj­men­šom potrebné, aby dieťa dostalo dostatok mo­rálnej em­patie. Prvým krokom je budovať a roz­ví­jať charakter, to je všte­po­vať a po­sil­ňo­vať tie základné črty a vlohy, ktoré po­va­žu­jeme za hod­notné. Pozrime sa teraz bližšie na roz­ličné modely výchovy k mrav­nosti.

1. úroveň: Model auto­ri­ta­tív­nej po­sluš­nosti

Autoritatívni rodičia veria na prísnu disciplínu. Zdô­raz­ňujú, že existuje abso­lútne správna a ne­správna, dobro a zlo, a že po­vin­nos­ťou dieťaťa je poslúchať bez u­va­žo­va­nia o mo­rálnych pra­vidlách, ktoré sa mu pred­kla­dajú. V takej rodine panuje veľká obava, že ak dieťa čo len raz ne­po­slúchne a ne­bude po­tres­tané, bude z neho zur­va­lec a vý­trž­ník. Na prísne fun­da­men­ta­lis­tic­kých a sta­ro­mód­nych anglických inter­nát­nych školách je prehnutie cez ko­leno a pár rán na za­dok bežne po­u­ží­vaná metóda trestu za po­ru­šenie pra­vi­diel a na po­sil­nenie discip­líny. Hlavným cieľom je vštepiť dieťaťu pocit, že musí bez­pod­mie­nečne poslú­chať každé písmeno zákona. Dá sa pred­po­kla­dať, že strach pred pre­zra­dením a trestom, alebo naopak poch­vala a od­mena za správne konanie, zaisťujú pod­daj­nosť dieťaťa.

Do určitej miery môžeme pochopiť rodičov, ktorí sa obávajú, že ak dajú svojmu dieťaťu prí­lišnú voľ­nosť, obráti sa to na zlé: dieťa bude lenivé, začne brať drogy, občas sa dopustí malej krádeže, potom začne žiť voľ­ným po­hlav­ným životom a na­ko­niec sa z neho stane násilník. Okrem toho sa mnohí rodičia veľmi boja, že by ich dieťa mohlo zavrhnúť ich morálne hodnoty a začať žiť svojím vlastným životom. Takto sa model poslušnosti stáva obranou ro­di­čov­skej autority.

Toto vysvetľuje aj zúrivý boj niektorých rodičov a spo­lo­čen­stiev proti školám. Mnohí kon­zer­va­tívne za­lo­žení ľudia sa boja zmien a ne­páči sa im, že by ich deti mali dospieť k iným ná­zo­rom o zá­sad­ných otázkach, najmä čo sa týka ná­bo­žen­ského presved­čenia, ako majú oni. Spia­toč­nícki rodičia sa bránia tomu, aby sa ich deti učili evo­lučnú teóriu, aby sa obo­zná­mili s po­rov­ná­va­cími štú­diami v so­ciál­nych vedách, aby poznali väčšinu mo­der­nej li­te­ra­túry a vôbec morálnu výchovu, lebo sa boja, že ich deti zavrhnú ich úzko­prsé morálne názory plné pred­sud­kov a pre­vezmú alter­na­tívne spô­soby života. Oso­bitne to platí pre mno­hých veriacich, sto­tož­ňu­jú­cich sa s tým, čo po­va­žujú za bib­lické cnosti. Takí rodičia napríklad zásadne od­mie­tajú se­xu­álnu vý­chovu v ško­lách, lebo si myslia, že im pokazí dieťa. Pre nich je celý obsah se­xu­ál­nej výchovy ob­sia­hnutý v jed­nej vete: „To nesmieš!“ Myslia si, že ich synovia a dcéry sa majú zdržať pohlavného styku až do man­žel­stva, aj keby ho mali uzavrieť len veľmi neskoro v živote, ak vôbec.

Hromžia aj proti diskusii o hodnotách, lebo sa obávajú, že to ich deti môže priviesť do styku s prí­sluš­níkmi iných etnických a ná­bo­žen­ských spo­lo­čen­stiev a po­núk­nuť im alter­na­tívne životné kon­cepcie. Oso­bitne hro­zivá je pre nich myš­lien­ka, že by to mohlo viesť k po­chyb­nos­tiam o več­ných pravdách, ako sa to stáva pri kaž­dom kri­tic­kom uva­žo­vaní. Pojem ab­so­lút­nych právd a ne­právd vraj „ko­rum­pujú“ situačné etiky. Na radu samo­statne myslieť a učiť sa sám roz­ho­do­vať, sa potom hľadí s hrôzou, lebo sa s tým spája pred­stava, že to dáva deťom voľnosť robiť si, čo chcú.

Treba si vážiť túžbu rodičov, ktorí milujú svoje deti, urobiť pre ne to naj­lep­šie. Je však zrejmé, že model auto­ri­ta­tívnej poslušnosti ne­do­sa­huje úroveň morálnej dospe­losti, lebo správať sa tak, ako bolo zvykom, len preto, že sme nútení tak robiť, nijako ne­za­ru­čuje morálne sprá­vanie. Len vonkajší zdan­livý súhlas s ne­men­nými morálnymi pra­vidlami zo strachu pred trestom nijako ne­za­ru­čuje, že niečie úmysly budú sku­točne mravné. Okrem toho nám tento strnulý model ne­po­vie, ako sa vy­rov­nať s mno­hými roz­por­mi, keď sa v spo­loč­nosti vyskytnú roz­dielne morálne zásady a hod­noty. Ne­po­môže jed­not­liv­covi, ktorý sa naraz nájde v mo­rálnej dileme. Ak niečo spo­chybní strnulé predstavy stú­penca auto­ri­ta­tívnej morálky, nebude taký človek schopný vy­vi­núť vhodné me­cha­nizmy; ak bude vôbec vedieť rea­go­vať. Môže tak zau­jato plniť prí­kazy, že pri uva­žo­vaní nebude schopný zaoberať sa pod­rob­nos­ťami a zlo­ži­tos­ťou morálnej voľby. Môže byť natoľko pre­nik­nutý potrebou uznávať auto­ritu, najmä ak je táto sankcio­no­vaná cir­kev­ným alebo zákon­ným vzťahom, že stratí schopnosť vlastného úsudku alebo voľby.

Určitá poslušnosť voči morálnym pravidlám má svoju hodnotu a ro­di­čia, uči­te­lia a spo­loč­nosť majú nie­kedy po­vin­nosť upev­ňo­vať do­dr­žia­vanie základných noriem ci­vi­li­zo­va­nej spo­loč­nosti. Ani o tom niet pochybností, že spo­loč­nosť môže pou­ží­vať odmenu a trest, aby zaistila určité prejavy kon­for­mity. Oso­bitne to platí v prí­pade ne­bez­peč­ných zlo­čin­cov, proti ktorým sa spo­loč­nosť musí brániť. To sú je­dinci, ktorí sú ge­ne­ticky tak za­lo­žení, pre­doš­lým životom tak zatvr­dení, že sa sprá­vajú so­ciál­ne úchylne. V ta­kýchto prí­pa­doch je potrebná všetka sila zákona, aby sa za­bez­pe­čili práva ne­vin­ných prí­sluš­ní­kov spo­loč­nosti.

Autoritatívna poslušnosť sama osebe však ťažko postačí, pre­tože takýto spôsob mo­rál­nej „vý­cho­vy“ – ak sa tento výraz vôbec dá použiť – je vlastne indok­tri­nácia. Morálny cha­rak­ter sa takto nedá vy­pes­to­vať, lebo dieťa len pri­jíma, čo sa mu po­dáva a zvy­ková morálka sa nikdy sama ne­zlepší. V 1. a 2. ka­pi­tole som uká­zal, aké sú ťaž­kosti s ta­kýmto ne­ústup­ným prí­stu­pom k mrav­nosti. Takéto úzke po­ňatie môže veľmi poškodiť morálny rast die­ťaťa, pre­tože mu ne­u­mož­ňuje pre­chod na vyš­šiu úro­veň a dieťa sa stane v mo­rál­nom zmysle postihnutým. Práve ta­kíto je­dinci konajú, keď dospejú, bez­citne a do­púš­ťajú sa ne­mo­rál­nych činov, ba aj zlo­či­nov.


Knihu Zakázané ovocie – Etika hu­ma­nizmu na­pí­sal významný hu­ma­nista Paul Kurtz. Do slo­ven­či­ny ju pre­lo­žil Rastislav Škoda, vydavateľ Zošitov humanistov v roku 1998 ako 1. vydanie. ISBN 80-967906-5-X. Anglický originál má názov: Forbidden Fruit: The Etics of Hu­ma­nism (1988).

Pozri:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *