Kategórie
Humanizmus Knihy Zošity humanistov

Paul Kurtz – Zakázané ovocie: Etika humanizmu (8. časť)

K teórii a praxi humanistickej výchovy.

Obálka knihy Zakázané ovocie – Etika humanizmu (autor Paul Kurtz)
Paul Kurtz – Etika humanizmu.

Časť II

6. Výchova charakteru a pesto­vanie poznania

2. úroveň: Internalizovaná empatia a seba­ovlá­danie

Existuje aj druhé štádium morálneho rastu, a je rozho­du­júce pre roz­voj osob­nosti. Je ním po­zi­tív­ny prístup k mo­rál­nosti. Mám na mysli potrebu vyvolať v mladej osobe uva­žo­vanie o pravidlách morálneho správania. To sa podarí len vtedy, keď sa morálne zásady a pra­vidlá, po prvé, inter­na­li­zujú (zvnútornia), po druhé, dodržujú nie zo strachu, ale z pocitu empatie a po tretie, vznikli zo sku­toč­ného pocitu, že človek musí svoje túžby ovládnuť.

V tomto štádiu mladého človeka pod­ne­cu­jeme, aby si vy­pesto­val vlastný vnú­torný zmysel pre mo­rál­ku, ktorá bude auto­nómna, ne­zá­vislá od akej­koľ­vek von­kaj­šej cen­zúry alebo sankcií, ktorá bude prvotným popudom pri kaž­dom konaní. Cynici môžu namietnuť, že táto forma morálneho vedomia je len psy­cho­lo­gic­kým ekvi­va­lentom pra­vidiel všte­pe­ných ro­di­čov­ským alebo spo­lo­čen­ským súhlasom, prí­padne ne­súhla­som, a že dieťa v sku­toč­nosti inter­na­li­zuje príkazy von­kaj­šej autority. Toto by však nikdy nestačilo za­bez­pe­čiť vyspelé morálne sprá­vanie, keby sa do­da­točne ne­vy­vi­nulo ne­zá­vislé a sa­mostatné mo­rálne cítenie. Ne­potre­bu­jeme zákon, ktorý by svojím Fiat! (Nech sa stane!) rozho­dol, čo je správne a čo nie, čo je dobré a čo zlé. Človek má schop­nosť sám pochopiť zmysel svojej povin­nosti. Morálna zod­po­ved­nosť a cit pre po­vin­nosť sa musia stať súčasťou osobnosti. Človek má vnú­torné dispo­zície, aby vnímal potreby iných ľudí, aby bol s nimi so­li­dárny. Hľadí na nich s účasťou a chce im pomôcť; vedome nechce nikomu ublížiť.

Rodičia a učitelia, ktorí uplatňujú autoritatívny model výchovy ako prvý stupeň výchovy, tiež iste chcú, aby sa v ich deťoch vy­vi­nula miazga ľudskej láska­vosti. Nikto si nemyslí, že by chceli, aby ich deti žili len podľa pri­ká­zaní, alebo robili správne veci zo zlých motívov. Ide o to, že niet záruky, že by včasné trvanie na ab­so­lút­nej posluš­nosti viedlo k in­ter­na­li­zo­va­nej morálnej citlivosti. To je príčina, prečo morálna výchova na ur­či­tom stupni musí prejsť od za­cho­vá­va­nia prí­ka­zov k uve­do­me­lej morálnej voľbe.

To isté uvažovanie platí aj pre roz­voj vnú­tor­nej zdržan­li­vosti a ovlá­danie vlastných túžob a chúťok. V tomto prípade je to ešte oveľa kom­pli­ko­va­nej­šie. Pred­po­kladá sa, že cen­zorské superego (svedomie podľa Freuda; pozn. prekl.) obmedzí a skrotí he­do­nis­tickú podstatu infan­tilnej se­xu­a­lity. Aj cirkev aj štát sa snažia de­fi­no­vať vhodné správanie a ozna­čujú za ohavnú alebo ne­zá­kon­nú každú odchýlku od noriem sexuálnych prejavov. Snažia sa regulovať aj opilstvo, pre­je­danie sa a bezuzdnú túžbu po moci. Ale aj v tomto prípade platí, že ak niekto v určitom období svojho života nie je schopný posúdiť potrebu psy­cho­lo­gickej rov­no­váhy a ne­za­myslí sa nad svo­jím zdravím, bude ľahkou korisťou každej náhodnej túžby a tá ho premôže. Vo svojom vnú­tor­nom živote bude pa­no­vačný, bude vo vojne so sebou samým, neschopný ovládnuť svoje priania, nespozná zásadu úspor­nosti, ktorá by mu umožnila šetriť na zaj­traj­šok; nebude vedieť potlačiť krát­ko­dobé po­ku­šenia v záujme dlho­do­bých cieľov. Jeho život bude samý spor a samá zmena.

Tak pre vnútornú zdržanlivosť, ako aj pre žič­livé po­cho­penie má rozho­du­júci význam plne rozvi­nutý cha­rak­ter. Preto som presvedčený, že rodičia aj učitelia musia urobiť všetko, čo môžu, aby svojim zve­ren­com vštepili dobré zvyky a cibrili ich cha­rak­ter na uš­ľach­tilý. Ťažko povedať, v čom to spočíva. Aristoteles zastáva v Etike Nikomachovej dôvtipný názor, že tí, čo chcú študovať etiku, musia si najprv osvojiť základný cit pre rozli­šo­vanie medzi správnym a ne­správ­nym a mať čestný cha­rak­ter. [1] Ja hovorím, že naše zovše­o­bec­nené zvyky a vlastnosti sa vy­tvo­rili pod vply­vom prostredia usmer­ňo­vaním a učením, pričom v rámci druhu a u jed­not­liv­cov existujú vrodené dispo­zície a sklony, ktoré to umožňujú. Ak je to pravda, potom treba začať s rozví­ja­ním cha­rak­teru v naj­ra­nej­šom detstve a ro­di­čia i uči­te­lia si musia byť vedomí svojej zod­po­ved­nosti za vývoj dieťaťa. Samo­zrejme je prípustné viesť dieťa aj na základe príkazov – „Urob to!“ alebo „Neurob to!“ – pod­lo­že­ných našimi vlastnými skú­se­nos­ťami a ne­o­bí­deme sa ani bez potrestania za ne­prístojné a bez poch­valy za dobré správanie. Ale musíme mieriť ďalej a cibriť v die­ťati jeho vlastné vnímanie morálnej sku­toč­nosti: že musíme žiť, pracovať a za­bá­vať sa spolu s ostatnými členmi našej spoločnosti. Jeho morálne cítenie potom prestane byť jed­no­du­chým ekvi­va­len­tom cenzorského so­ciál­neho poriadku a stane sa súčasťou jeho vlastného bytia.

Môžem dieťaťu pomáhať a povzbu­dzo­vať ho, aby sa posta­vilo na nohy a uro­bilo svoj prvý krôčik, ale ono samo musí potom zvládnuť chodenie, bežanie a šplhanie atď. Podobne ho môžem naučiť základné slová nejakého jazyka a pra­vidlá gra­ma­tiky, ale až jeho vlastný poznávací talent mu umožní pochopiť zmysel a vidieť súvislosti. My môžeme poskytnúť len materiál a smernice pre morálny rast. Dieťa musí v so­ciál­nom procese učenia a prispô­so­bo­vania sa spo­lu­pra­co­vať so svojimi rodičmi a ka­ma­rátmi. Žijúc s nimi a učiac sa od nich musí si vy­pra­co­vať svoj vlastný morálny kvocient (M. Q.).

Dva zásadné prvky v tejto súvislosti sú láska a pocit spo­lu­patrič­nosti k spo­loč­nosti; pre­ja­vujú sa najmä v in­tím­nom osobnom styku. Dieťa musí získať pocit, že ľudia v jeho okolí nie sú jeho ne­pria­teľmi, ale že ho majú radi, zau­jí­majú sa o jeho dobro a chcú mu len to naj­lepšie.

Dieťa sa nemôže naučiť správať sa k svojmu okoliu em­pa­ticky, kým mu tí, čo sú okolo neho, neukážu po­ro­zu­menie a súcit. Dieťa, ktoré zakúsilo osa­mo­te­nosť, cítilo sa nech­cené, alebo ho iní dokonca zne­u­žili, bude ťažko dospievať ako mi­lu­júca a em­pa­tická osoba. Ak sa mu však niekto sta­rostli­vo venuje, vytvoria sa aj v jeho sprá­vaní morálne pravidlá. Rád by som zdô­raz­nil, že vo vý­cho­ve je dô­le­ži­tej­šie po­zi­tívne povzbu­dzo­vanie ako výsmešná kritika chýb. Dobré náklon­nosti a zvyky sa vyvinú a po­sil­nia len vtedy, ak sa sú­časne dostaví aj kon­štruk­tívny seba­ve­domý postoj k životu.

Ktoré zásady a hodnoty sa musíme snažiť vypestovať? V prvom rade to majú byť základné morálne vlastnosti, ako je bezúhonnosť, spoľahlivosť, láskavosť a čestnosť, ako aj ich rozličné pod­triedy. Potom prídu na rad aj do­ko­na­losti v osob­nom živote. Je potrebné cibriť samo­stat­nosť, seba­ovlá­danie, seba­úctu, tvo­ri­vosť, mo­ti­váciu, opti­mis­tický pohľad na svet atď.

Ak je moja téza správna, môže dieťa a neskôr mladík alebo deva vyrásť v osob­nosť, stať sa sebou samým, rozkvitnúť a tým dosiahnuť etickú dospelosť len v ušľach­tilom morálnom prostredí. Začína sa to už na prvom stupni do­ko­na­losti. Určitá poslušnosť voči mini­mál­nym pravidlám je iste potrebná, ale nikdy to nestačí a je potrebné prejsť k druhej úrovni inter­na­li­zo­vanej empatie a se­ba­ovlá­dania. Vy­cho­vá­va­teľ musí povzbu­dzo­vať a pesto­vať chuť zdo­ko­na­ľo­vať sa a nie­len stále na­po­mí­nať. Nikdy nesmie trestať zdravú indi­vi­du­ál­nosť alebo vynášať ne­pri­me­rané zákazy.

Je jasné, že sa rozchádzam s niektorými skoršími hu­ma­nis­tami, ktorí hlá­sali, že jedinou cestou pre roz­voj ľudských schopností je poskytnúť dieťaťu úplnú voľnosť a nechať ho, aby každé rozhodnutie urobilo samo. Myslím, že takýto prístup je veľmi chybný. Je pravda, že ak dospelí majú vedieť za­ob­chá­dzať so slo­bo­dou a ťažiť z nej, musia sa s ňou stretnúť už za mladi. Preto ne­slo­bod­no mať o deti toľko strachu, že im ne­do­vo­líme robiť vlastné rozhodnutia. Ale poskytnúť dieťaťu úplne prázdne morálne prostredie by bola ne­roz­vážna utópia a dieťa by sa nemohlo dobre cítiť, keďže príliš početné možnosti voľby by ho zmiatli; nemá dosť skúseností, aby po­cho­pilo si­tu­á­ciu. Dô­le­žité je, aby pre­bie­hal postupný výcvik v osvo­jo­vaní si základných pra­vi­diel a mo­rál­neho správania.

3. úroveň: Etické poznávanie

V morálnej výchove má rozhodujúci význam rozvoj schop­nosti etického pozná­va­nia. Etické chá­panie nie je výsadou dospelých ľudí. Je to schopnosť ako iné inte­lek­tu­álne schop­nosti, ako čítanie alebo rátanie a treba ju pestovať už v dieťati a potom v dospie­va­jú­com mladíkovi či deve. Prav­daže, dieťa nie je schopné samo od seba dospieť k zre­lému uva­žo­vaniu a k sa­mo­stat­nosti v etickej oblasti. Je však ne­vyhnutné, aby sa semienka etického sprá­vania zasadili a dobre za­ko­re­nili v cnostných návykoch, ktoré dieťa pre­berá od starších ľudí vo svojom okolí. Bez ta­kýchto základov chýba etickému hľadaniu kor­midlo a dieťa môže pod­lie­hať zmenám nálad. Len ak sa už vy­vi­nuli určité inter­na­li­zo­vané štruktúry, možno hovoriť o sku­toč­nom etickom poznaní. Aj sám proces poznávania vplýva na utvá­ranie charakteru u rastúcich detí, mládeže a u mla­dých dospelých. Žiaľ, tí, čo sa pridŕžajú auto­ri­ta­tív­neho modelu výchovy, ne­do­ce­ňujú význam ra­cio­na­lity pre vývoj morálnej citlivosti. Chcem tým povedať, že proces učenia musí ob­sa­ho­vať prvky ra­cio­na­lity.

Ak napríklad rodičia povedia „To musíš urobiť teraz!“ a ak sa dieťa pýta „Prečo?“, je bežnou od­po­ve­ďou jed­no­ducho „Lebo ja ti to pri­ka­zu­jem!“ To je však sotva etická od­po­veď a predsa ju mnohí rodičia dávajú. Ne­na­vrhu­jem, aby sa už ma­lin­kému die­ťaťu všetko odô­vod­ňo­valo, ale ako dieťa rastie, mali by rodičia podľa potreby vy­svet­ľovať: „Dnes večer musíš ísť skoro do pos­tele, pre­tože zajtra ráno musíš skoro vstávať, lebo pôjdeš do školy; keby si sa dobre nevyspal, bol by si unavený a nebavilo by ťa to.“ Alebo: „Jedz túto zeleninku, lebo obsahuje vitamíny a od tých budeš silný.“ Alebo: „Nekradni; ani tebe by sa nepáčilo, keby ti niekto bral hračky.“ „Nebi svojho brata; ako by sa ti páčilo, keby on bil teba?“ „Daj z cukríkov svojej sestre – keď bude mať cukríky ona, tiež ti dá.“

V uvedených príkladoch rodičia:

  1. uviedli dôvody správneho konania;
  2. vyslovili motívy správania;
  3. naznačili dôsledky (škodlivým sa treba vy­hý­bať, dobré treba vy­hľa­dá­vať);
  4. a pripomenuli dôslednosť (nerob výnimky z pra­vidla, ktoré by si chcel uplatniť len pre seba).

To je niekoľko praktických každo­den­ných situácií, ktoré môžu rodičia využiť na pesto­vanie kritickej etickej inte­li­gen­cie. Uplat­ňuje sa tu praktický zdravý rozum a takto sa morálne pra­vidlá za­ko­renia do ve­do­mia die­ťaťa. Stanú sa samo­zrej­mou sú­čas­ťou jeho ľudskej skú­se­nosti a ro­dičia s ním bez veľ­kých ťažkostí môžu začať etický rozhovor. Netreba stre­do­škol­ské vy­sved­čenie ani nijaké osobitné ško­lenie, aby sme vedeli, ktoré sú prvé etické zásady: neklam, nekradni, ne­pod­vá­dzaj, neruš sľub atď.

Na vyššom stupni etickej výchovy sa už pristu­puje k roz­ví­janiu ne­stra­níc­kosti v sprá­vaní, vy­svet­ľuje sa „etické hľa­disko“ a slušné etické sprá­vanie voči okoliu. Citlivé správanie sa ne­zma­za­teľne vryje do mysle osved­čeným zlatým pra­vidlom: Nesmieme nikomu robiť to, čo nechceme, aby iní robili nám. Okrem toho nikdy nesmieme nikomu vedome ublížiť z ne­ná­visti, zo vzdoru, zo žiar­li­vosti alebo z pomsty. Ak je niekto v núdzi, máme mu podať pomocnú ruku. Nesmieme pripúšťať výnimky pri ne­mo­rál­nom sprá­vaní.

V takomto výchovnom procese nejde o abstraktné alebo inte­lek­tu­álne otázky, ale o in­ter­na­li­záciu pocitov. Mladý človek sa má naučiť prežívať pocit viny, hanby alebo rozpakov, ak sa správa nevhodne, neprístojne alebo nemorálne; naopak, má vedieť precítiť radosť pri po­cho­pení pocitov iných. Naj­lepší spôsob, ako to dosiahnuť, je uviesť do sú­ladu názory a oby­čaje, myšlienky a city, poznanie a vcí­tenie. Vo všet­kom je celkom iste aj citový prvok, lebo charakter je nielen dôsledok inte­lektu, ale aj citu.

Už z definície však už vyplýva, že etické po­ve­do­mie vy­ža­duje inte­lek­tu­álne hod­no­tenie roz­mýš­ľania. Hoci rodičia a spo­loč­nosť majú svoje morálne hodnoty a zá­sady, tie pre dieťa ne­zna­me­najú nič, kým sa nestanú súčasťou jeho vnú­tor­ného pre­sved­čenia. Aj auto­ri­ta­tívny človek sa v ur­či­tých si­tu­á­ciách potrebuje do­vo­lávať rozum­nosti. Ako príčina ne­vyhnut­nosti dodržiavať morálne pravidlá sa často uvádza, že boh ich vyhlásil za zá­väzné. Musíme pri­pustiť, že nie­kto­rých jed­not­liv­cov motivuje k pri­jatiu kódexu správania sa sila určitého ná­bo­žen­ského systému. No kým sa určitý morálny postoj nestane pre­cí­te­ným presved­če­ním, teda sám osebe zá­väz­ným a pod­statnou časťou osob­nosti, kým ne­pre­stane pô­so­biť len zo strachu pred bo­hom alebo z lásky k nemu, kým to nebude vlastné roz­li­šo­vanie medzi dobrým a zlým, dovtedy to ne­bude etický postoj. Ťažko možno o nie­kom povedať, že sa správa eticky, ak koná ako ne­u­ve­do­melý auto­mat-ro­bot, ktorý rea­guje len na vlo­žený kód a ne­po­su­dzuje ra­cio­na­litu svojho postupu.

Čo treba učiť?

Často sa kladú otázky: „Čo majú učiť rodičia a uči­telia?“ „Je ne­jaký spo­ločný základ?“ „Môžeme sa do­hod­núť na zá­klad­ných hod­no­tách a prin­cí­poch?“ V našej spo­loč­nosti sa iste vyskytujú roz­dielne mienky o mo­rál­nych názoroch a hod­no­tách. Diskutuje sa o se­xu­ál­nej voľ­nosti, inter­rup­cii, euta­názii, treste smrti, vojne a mieri – a vy­chá­dzajú najavo nezmie­ri­teľne odlišné názory. Ak je však moja téza správna, potom je tu okrem naj­novšie vy­slo­vo­va­ných etických zásad predsa len trvalé spo­ločné jadro mo­rál­nych pra­vi­diel – a tie treba učiť.

Chceme, aby naše deti boli vzorom najvyšších morálnych zásad, a to tak slovami, ako aj činmi. Chceme, aby vždy hovorili pravdu, aby dodržiavali sľuby, aby boli čestné a úprimné, verné a spo­ľah­livé, dobrej vôle, aby ne­ško­dili druhým, aby boli dobro­srdečné, vďačné a spra­vod­livé. Tieto predstavy pre­kra­čujú hra­nice ná­rod­ných kul­túr a sú časťou spo­loč­ného dedičstva celého ľudstva. Je pravda, že môže dôjsť k váž­nym sporom o uplat­není týchto zásad v roz­lič­ných kon­krét­nych situáciách. Aj čestní ľudia sa môžu roz­chá­dzať v pre­sved­čení, ako treba riešiť nie­ktoré morálne dilemy, najmä keď ich spre­vádza kon­flikt. Preto je potrebné roz­ví­jať hu­ma­nis­tickú zásadu to­le­ran­cie, preto sa musíme učiť žiť v pospo­li­tosti a spo­lu­pra­covať vždy, keď je to možné, preto musíme pre­de­ba­to­vávať naše nezhody. Svet je plu­ra­lis­tický, má mnoho tvárí. Sú tu roz­ličné ná­bo­žen­ské, kul­túrne, so­ciál­ne a po­li­tické usta­no­vizne, sú tu rozličné sústavy hodnôt. Musíme sa učiť žiť a nechať žiť. Žiadne hodnoty a normy nie sú imúnne voči kritike a stále máme byť pripravení otvorene sa do nej pustiť. Máme sa snažiť presvedčiť druhých, ale na to musíme byť sami presvedčení o opráv­ne­nosti našej etickej po­žia­davky. Zo zá­sady však musíme hľadieť riešiť problém zmier­livo, nie násilím alebo mocou. Treba hľadať a nájsť spo­ločné základy. A máme byť pri­pra­vení zmeniť svoje hod­no­tenie a zá­sady, ak sa to ukáže potrebné.

Ako humanista by som chcel pridať – aspoň pre tých, čo uzná­vajú moje hod­noty – že je dô­le­žité pestovať v deťoch záujem o cnosti. Chcem vy­cho­vať svoje deti a svoje vnú­čatá tak, aby vedeli žiť a po­su­dzo­vať veci a uda­losti okolo seba samo­statne a ne­zá­visle. Chcem, aby roz­vi­nuli svoje vlastné oso­bit­nosti, aby sa stali osob­nos­ťami, aj keď možno nebudú vždy so mnou súhlasiť. Môžem im pomôcť pustiť sa na more života, ale potom sa musia sami plaviť vlastným smerom, sami si musia svietiť na cestu, aj keď táto cesta bude iná ako moja. Uve­do­mu­jem si, že takéto slová ťažko padnú ne­jed­nému rodičovi; ale trvám na tom, že každý musí žiť svoj život sám – nik iný ho nemôže žiť za neho. Chceme mať hádam viac klonov seba samých, ktoré by len plnili naše príkazy, alebo chceme radšej tvorivé bytosti, ktoré plne roz­vinú svoje schop­nosti a vy­u­žijú svoje mož­nosti? Či sa ne­mu­sia naučiť ovládať sa, aby v dospe­losti dosiahli svoje ciele? Kým si svoj život ne­uspo­ria­dajú, budú ich dni roz­há­rané a budú vydaní napospas každej náhodnej túžbe.

Nemáme vari chcieť, aby sa naše deti a mládež naučili používať svoju inte­li­gen­ciu tak, aby viedla ich rozho­do­vania? Nie sú praktické vedomosti dôležité v kaž­do­den­nom živote? Nemajú deti cítiť potešenie z vlastných vlôh, talentov a schop­ností, nemajú sa vyhýbať sužovaniu z vlastného pod­ce­ňo­vania? Veru majú, a keď môžu, majú žiť pekným životom, ktorý si zaslúži pochvalu. Aj seba­ve­do­mie na­miesto po­ni­žu­jú­cich pocitov seba­viny roz­víja zdravý postoj voči životu. Či nechceme aj to, aby mladí ľudia boli tvo­riví a po­ho­toví, aby obja­vo­vali nové a ne­poz­nané? Ak áno, potom si musia zaistiť úspešný postup v po­vo­laní, mať schopnosť trvalého rastu a prispievať k blahu spo­loč­nosti. Dúfame, že budú po­zi­tívne mo­ti­vo­vaní, že budú mať dobrú vôľu a op­ti­miz­mus, že nebudú pesi­mis­tickí, po­chy­bo­vační a zlo­my­seľní. S tým všetkým nevyhnutne súvisí správna výživa, cvičenie a dobré zdravie. Či nemajú byť schopní plne sa tešiť zo života, čo zahrnuje aj erotické zážitky a hod­notné estetické vnemy? Vcelku – či nechceme, aby to boli šťastní, tvoriví a sa­mo­statní ľudia, tešiaci sa z darov života, pre­ky­pu­jú­ceho radosťami?

Ak chceme mať takéto deti, nesmieme ich indoktrinovať, ani robiť z nich jed­no­du­ché kópie samých seba. Rodič, ktorý ľúbi svoje dieťa, si prizná, že aj jeho dieťa je je­di­nečná indi­vi­du­a­lita, ktorej sa musí umožniť, aby sa sama pre­ja­vila a roz­kvitla. Môžeme mu s láskou pomáhať, nakoľko sa len dá, ale je na ňom, aby si vybralo vlastnú cestu k dob­rému životu. Pritom dúfame, že bude citlivé na že­lania svojich rodičov, že nám pomôže, keď to budeme potre­bo­vať, a že bude pozorné voči našim záujmom a prianiam. Ohľa­du­plnosť musí byť vzá­jomná a oboj­stranná. Etické cnosti sú morálne pravidlá uve­dené do života.

Som presvedčený, že je to chyba, ak rodičia chcú svojim deťom nasilu vštepiť svoje vlastné ná­bo­žen­ské pre­sved­čenie a bránia im v pozná­vaní ná­bo­žen­stiev iných ľudí. Ne­po­va­žujem za správne krstiť deti a bir­mo­vať, prí­padne kon­fir­mo­vať ich podľa ne­ja­kého ná­bo­žen­stva – bez ich výslovného súhlasu sa takto dopúšťame pre­mý­vania mozgov. Ne­po­pie­ram, že rodičia majú právo robiť to, veď je to pra­dávne právo, uzná­vané v ci­vi­li­zo­vaných spo­loč­nos­tiach. Ale aj tak si dovoľme otázku: Prečo neu­mož­niť, aby si dieťa samo vybralo, čo chce, až dospeje: svoje budúce po­vo­lanie, svojho bu­dú­ceho man­žela, prí­padne man­želku – a na­po­kon aj svoje ná­bo­žen­ské pre­sved­čenie. Keď toto hovorím, som si plne vedomý, že takto roz­mýš­ľať je veľmi ťažké pre tých, čo pevne veria, že majú ab­so­lútnu pravdu a že by bolo do­konca hriechom, a die­ťaťu by ško­dilo, keby sa za­tú­lalo z lona cirkvi.

Podľa môjho názoru má byť výchova otvorená: každé dieťa má dostať to naj­lepšie možné vzde­lanie; má sa zoznámiť s roz­siahlym obzorom ideálov a sve­to­ná­zorov a má pochopiť alter­na­tívne etické systémy. Ak moje deti zavrhnú moje pre­sved­čenie, môže ma to mrzieť, ale je to ich slo­bodná voľba. Životy mojich synov a dcér sú pre nich rov­nako dô­le­žité, ako je môj pre mňa. Neboli stvo­rené na môj obraz. Každý z nich má spoznať a ro­zo­hrať svoje vlastné pred­stavy. To je zmysel života – každý človek má možnosť vytvoriť si počas svojho života svoj vlastný svet. Naj­viac, v čo môžem dúfať, je, že tak ako ja, aj moje deti pre­žijú život ako krásne a skvelé dobro­druž­stvo, plné zmyslu a na­pätia. Ak je život to naj­dô­le­ži­tejšie, čo máme, potom ho musíme prežiť naplno, a mô­žeme len dúfať, že si naše deti zoberú z nás príklad a urobia to isté – aj keď ich „naj­dô­le­ži­tejšie“ potreby nebudú tie, čo mali ich rodičia. Každý iste súhlasí s tým, že radosť zo života je alfou i omegou celého bytia a toto musí spoznať naša mládež sama.

Potreba kritického etického hľadania

Základom etiky humanizmu je potreba vyvinúť schop­nosť kri­tic­kého etic­kého hľa­da­nia. Toto platí nie­len pre jed­not­liv­cov, ktorí sú čo do po­zná­va­cích schop­ností dospelí, ale aj pre spo­loč­nosť a vlastne pre celý svet. Potre­bu­jeme jesť za­ká­zané ovocie zo stromu poznania dobrého a zlého.

Žiaľ, mravnosť, zafixovaná na au­to­ri­ta­tív­nej rovine, nestačí dať uspo­ko­jivú od­po­veď na všetky výzvy života, ani keď sa roz­vinie do in­ter­na­li­zo­vanej úrovne. Len kog­ni­tívne odpo­vede vedia riešiť celkom nové situácie, s ktorými sa dosiaľ nestretla ani tá naj­lepšia zásada inter­na­li­zo­vanej morálnosti. Lebo život nás sústavne kon­fron­tuje s ťažko po­cho­pi­teľ­nými hádankami, na ktoré treba dobrú odpoveď ešte len vymyslieť.

Hoci máme k dispozícii všeobecné smernice a rozumné ľudské bytosti, ktoré už jedli zo za­ká­za­ného ovocia, pri svo­jich etických úvahách ich zoberú do úvahy, nakoniec sa nikdy ne­za­o­bí­deme bez ďal­šieho kri­tic­kého etic­kého uva­žo­vania. Pomerne málo sa hovorí o potrebe prak­tic­kých vedo­mostí, odká­za­ných nám etickými filo­zofmi, a práve tieto sú nám aj dnes prav­de­po­dobne naj­lep­ším poradcom pri tvorbe účinných rozhodnutí. Len v kon­krét­nej životnej situácii sa dá určiť, čo treba urobiť: zarábať si na ži­vo­bytie, pri­pra­vo­vať sa na za­mestnanie, kúpiť a za­ria­ďovať si domov, oko­pávať záhradu, udržovať spo­lo­čenské vzťahy, debatovať o otázkach sociálnej politiky alebo diskutovať s ľuďmi roz­diel­nych fi­lo­zo­fic­kých a po­li­tic­kých názorov. Niet náhrady za kri­tickú inte­li­genciu pri rie­šení aktuálnych problémov a tu nepomôže, keď sa nepriatelia humanizmu ponosujú na ne­do­statok abso­lút­nych pra­vi­diel, ktoré by im našepkali, čo treba robiť.

Vzhľadom na rýchlosť zmien a z nich vyplý­va­júcu ďa­le­ko­siahlu prestavbu so­ciál­neho a prí­rod­ného prostredia treba aplikovať osved­čené staré pravdy všade, kde je to možné. Kde však už neplatia, tam potre­bu­jeme nové, nie­kedy dokonca ra­di­kálne odlišné myšlienky i činy. Staré morálnosti bývajú v sú­čas­nom kon­texte často ne­pri­me­rané, pre­tože nám ne­radia, čo treba urobiť práve v tejto situácii, ba nie­kedy sú len na pre­kážku. Nechcem povedať, že zmena vždy vedie k lep­šiemu, ale vždy ju treba brať do úvahy. Naozaj ťažko viem pochopiť predstavu, že by post­mo­derná mestská spo­loč­nosť mohla pred­po­kla­dať, že postaví všetky etické zásady a hod­noty na pra­vi­dlách staro­dávnej ko­čov­níckej a roľ­níckej ci­vi­li­zácie, starej dva až štyri tisíc rokov.

Ako nám môže pomôcť Desatoro alebo Kázeň na hore vy­pra­co­vať etiku bio­ge­ne­tic­kého inži­nier­stva, ves­mír­nych letov, trans­plan­tácie orgánov, eko­lo­gickej sta­rostli­vosti, explózie infor­mácií alebo hro­ma­denia jad­ro­vých zbraní? Neveľmi, pre­tože naši pred­kovia, hoci to boli rozumné ľudské bytosti a mali vášne a túžby ne­po­chybne podobné našim, predsa len mali obme­dzené ve­do­mosti o vesmíre a o po­sta­vení človeka v ňom, i keď sa zakladali na naj­lep­ších vedeckých a me­ta­fy­zic­kých pred­sta­vách ich čias – no celkom iste sa nedajú použiť v našej dobe. Nemali dosť skúseností, aby vynašli morálnosť, vy­ho­vu­júcu všetkým budúcim spo­loč­nostiam. Nedalo sa od nich očakávať, že uzákonia do­ko­nalú morál­nosť, platnú aj pre ešte ne­na­ro­dené ge­ne­rácie – aj keď mohli veriť, že ich nad­pri­ro­dzené systémy morál­nosti im zjavili bohovia. Samo­zrejme, ani my ne­mô­žeme byť takí namyslení, že by sme chceli zostaviť etické systémy pre všetky budúce spo­loč­nosti – aj keď sme urobili veľký krok vpred vo vede a tech­no­lógii. Kto by vedel pred­po­ve­dať, čo sa budú naši po­tom­kovia učiť o vesmíre, aké nové energie odkryjú, aké ne­bez­pe­čen­stvá budú ohro­zo­vať ľudstvo? Veď už v sú­čas­nosti vedie staro­dávny pojem „spra­vod­livej vojny“ k pred­stave, že každá vojna sa môže viesť aj jadrovými zbraňami a že ich použitie sa nedá obmedziť – aj keby to zna­me­nalo zánik nie­kto­rých kultúr.

Opakujem, že najdôležitejší etický príkaz, ktorý môžeme roz­ví­jať pre seba a od­ká­zať po­tom­kom, je potreba byť kri­ticky inte­li­gen­tný. Ne­ro­zu­miem tým len jed­no­ducho vedecké chápanie a tech­no­lo­gickú zdatnosť, prí­padne početné iné možné špe­ciálne vyu­ži­tia inte­li­gen­cie. Pre­do­všet­kým a v prvom rade mám na mysli etickú ra­cio­na­litumo­rálnu múdrosť, ktoré má v dosta­toč­nom množ­stve len málo ľudí a ktoré sú aj tí príliš často ochotní opustiť vo svojom hlade po nad­pri­ro­dze­ných istotách a spáse.

Tento život a tento svet, po kto­rom cho­díme, po­núka nám aj bu­dú­cim ge­ne­rá­ciám skvelé mož­nosti. Ale musíme využiť všetky svoje praktické kog­ni­tívne skú­se­nos­tné a etické zna­losti, ak ich chceme usku­toč­niť, aby sme sa z nich tešili. Kým ne­vy­tvo­ríme sami pre seba a kým neo­dovzdáme svojim deťom schop­nosti etického uva­žo­vania, budeme stále stáť pred ži­vot­nými ťaž­kos­ťami a naše problémy a kon­flikty sa nám často budú zdať ne­rie­ši­teľ­nými. Práve preto má byť naj­vyšším cieľom učenia rozvoj správneho uva­žo­vania a etickej ra­cio­na­lity. Nie je vždy ľahké určiť, ako sa má diať táto výučba. Zdá sa, že niektorí ľudia majú pri­ro­dzený dar akejsi prak­tickej múdrosti o ži­vote, kým iní sú po­ja­šení a hlúpi. Múdrosť sa dá naj­lepšie cibriť tak, že s rastúcimi deťmi a najmä s dospie­va­júcou mlá­de­žou čestne disku­tu­jeme o veľ­kých etických otázkach súčasnosti.

Navrhujem, aby východiskom kri­tic­kého etic­kého hľa­da­nia bolo objasnenie našich zásad a hod­nôt. Výraz objasnenie hodnôt sa už často používa na ško­lách pri výučbe nie­kto­rých programov. [2]

Tieto programy však ich odporcovia zúrivo napadli, lebo sa ne­za­o­be­rajú obľú­be­nými abso­lút­nami kon­zer­va­tív­nych kritikov, ktorí sa boja, že by sa v žiakoch mohli ozvať pochybnosti a možno aj oslabiť ich predstavy o zle a dobre, ak sa zúčastnia diskusií o alter­na­tív­nych systémoch hodnôt v plu­ra­lis­tickom prostredí. Nie­ktoré aspekty tohto kri­ti­cizmu možno pochopiť, ale nie všetky, lebo niet po­chyb­ností, že za­čiat­kom etickej múdrosti musí byť objasnenie pojmov. Ale čo to zna­mená? V prvom rade ide o objasnenie už exis­tu­júcich de facto hodnôt – vecí, ktoré sú nám drahé a ktoré vrúcne ľúbime – a potom o naše etické zásady prima facie, t. j. o vše­o­becné zásady, podľa ktorých sa máme správať. Za­čí­name hod­no­tami a zá­sa­dami, ktoré sú už za­ko­re­nené v našich zvykoch, vlohách a cha­rak­tere, ktoré sme už vy­vi­nuli. Ne­vy­svet­ľu­jeme ich preto, aby sme ich vyvrátili, ale aby sme ich dobre pochopili.

Tento kognitívny proces objasňovania a pre­ve­ro­vania sa týka v prvom rade povin­ností a zod­po­ved­ností, na ktorých sa zakladajú naše sociálne vzťahy. Pre každý proces etického hľadania je pod­statné objasniť ich de­fi­ní­ciou a ana­lý­zou. Netreba ich ďalej auto­ma­ticky po­va­žo­vať za bežné zvyky alebo ne­pre­ve­rené pred­sudky; dajú sa predsa po­rov­na­ním vy­hod­notiť a na­novo de­fi­no­vať. Tak sa dosta­neme na vyšší stupeň etického uva­žo­vania a vstú­pime do oblasti odô­vod­ňo­vania. Budeme sa snažiť tieto zásady a hod­noty preskúmať, nielen slepo preberať; budeme ich po­su­dzo­vať vo svetle dôkazov a dôsledkov našich činov, ako aj ich zlu­či­teľ­nosti s hod­no­tami a zá­sa­dami, ktoré uzná­vajú iní jed­not­livci a iné skupiny v našej spo­loč­nosti a vo svete. V tomto štádiu etického uva­žo­vania sme schopní buď potvrdiť platnosť hod­nôt a zásad, ktoré si vážime, t. j. za­cho­vať cenné a trvalé prvky morálneho dedičstva minulosti, alebo, ak to bude potrebné, upraviť či zmeniť ich obja­ve­ním a za­ve­de­ním nových zásad.

Neústupní obrancovia status quo a ne­me­ni­teľ­ných abso­lút­nych príkazov nie sú schopní uva­žo­vať o prispô­so­bení svojich zásad alebo o ich revízii. V živote to však môže byť nie­kedy nevyhnutné. Tento proces pre­mys­le­ného hod­no­tenia môže byť zdrojom ci­vi­li­zu­júcej umier­ne­nosti dospelej osobnosti; namiesto toho, aby viedol k im­pul­zívnej reakcii, ako sa mnohí obávajú, môže pomôcť vy­vi­núť múdrejšie uva­žo­vanie a lep­šiu stra­té­giu. Naše sprá­vanie bude vy­rov­na­nejšie a roz­váž­nejšie, ak budeme vedieť rozumne zvážiť všetky dôsledky svojho činu. To je konečný cieľ kog­ni­tívnej výchovy. Oslo­bo­dzuje jed­not­livca tým, že ho zbavuje ne­pri­me­ra­ných a zasta­raných dogiem mi­nu­losti a umož­ňuje mu dosiahnuť vyššie stupne etického chápania. Tento bod dobre ilustruje zlep­šenie posta­venia žien a ra­so­vých menšín, dosiahnuté v zápase s pred­sud­kami, za­lo­že­nými na po­čet­ných normách, po­va­žo­vaných kedysi za základ „morálky“.

Potreba dospieť k uvážlivej etickej múdrosti je dôležitá nielen pre jej úlohu pri osob­nom rozho­do­vaní, ale aj v hlbšom zmysle slova, pre jej úlohu v živote spo­loč­nosti. Máme pred sebou ne­od­kladné so­ciál­ne úlohy, ktoré sa musia riešiť v ce­lo­sve­to­vom meradle a rýchlosť glo­bál­nych trans­for­mácií je hrozivá. Čo sme v mi­nu­losti po­va­žo­vali za sta­bilné inšti­túcie, to sa v sú­čas­nosti tak podstatne mení, že len naj­lepšie využitie našej inte­li­gencie nám môže dať nádej, že vy­bu­du­jeme nové, na spo­lu­práci za­lo­žené štruk­túry spo­loč­nosti. Žijeme v po­ly­et­nickom svete, v kto­rom existujú vedľa seba naj­roz­lič­nejšie kul­túry, vyzná­va­júce celý rad roz­lič­ných hod­nôt a zásad. Priznávam, že v podstate to tak bolo vždy, ale zdo­ko­na­lené ko­mu­ni­kácie, doprava a nad­ná­rodné orga­ni­zácie vrhajú stále viac jed­not­livcov do neú­pros­ného sú­ťa­ženia a nových kon­fliktov.

Potrebujeme nájsť nový spoločný základ pre roz­ličné systémy a dok­tríny. Po­zi­tív­nym mo­men­tom pre hľa­danie a náj­denie vše­o­becnej trans­kul­tu­rálnej etiky je v sú­čas­nosti na celom svete uzná­vanie ľudských práv a ohľad na súkromnú sféru. Keďže všetci žijeme na jednej planéte, nie sme vari povinní vytvoriť pla­ne­tárnu etickú ko­mu­nitu, ktorej členmi budú všetci ľudia a všetky kul­túry? Pla­ne­tárna spo­loč­nosť už veľmi rýchlo rastie a všade vzni­kajú nové eko­no­mické, tech­no­lo­gické, vedecké, po­li­tické a so­ciálne inšti­túcie. Prišiel čas postúpiť na vyššiu úroveň po­su­dzo­vania. Som o tom presvedčený, a preto musíme pretvoriť naše hodnoty a zá­sady v tomto novom svetle. Činy a vy­hlá­senia nie­kto­rých ľudí do­ka­zujú, že nás chcú všetkých a všade indok­tri­novať v je­di­nom ná­bo­žen­stve, či už je to kres­ťan­stvo, islam, hin­du­izmus, ideo­lógia to­ta­li­tárneho mar­xizmu či bezuzdného neo­li­be­ra­lizmu, alebo naj­novšie para­nor­málne kulty ne­ro­zumu. No keby čo len jeden z nich mal úspech, celé ľudstvo môže ľahko skĺznuť späť do no­vého veku temna.

Veľké nebezpečenstvo sa skrýva v tom, že po­chá­dzame z malých pospo­li­tostí, v ktorých sme kedysi pôvodne žili a zrazu sa z nás stávajú masoví muži a masové ženy, ne­cit­liví na mo­rálne pra­vidlá a neraz hotoví ne­kri­ticky ísť za novými sľubmi nad­pri­ro­dze­nej spásy, ako je napríklad Svätý grál (kalich, z kto­rého vraj pil Kristus pred svojou smrťou; pozn. prekl.), bez vá­ha­nia opúšťajúc niekdajšiu dôveru v kri­tickú etickú inte­li­gen­ciu a vedu. V novej glo­bálnej spo­loč­nosti, ktorá pri­chá­dza, sa nemusí stratiť náš zmysel pre mo­rálnu sluš­nosť a zod­po­ved­nosť. Oblasť ľudských práv a úctu ku slo­bode a k súkromiu jed­not­livca nemusí nová spo­loč­nosť spo­chyb­niť. Je však zrejmé, že staro­dávne ná­bo­žen­stvá a mo­rálky nás nemôžu plne uspo­ko­jiť. Budeme vedieť vy­pra­co­vať si víziu a nabrať odvahu, nevyhnutnú na výstavbu nového sveta pre všetkých členov ľudskej spo­loč­nosti? Pod­stat­ným prvkom v tomto novom svete pla­ne­tár­neho hu­ma­nizmu je pesto­vanie etickej múdrosti. Ako vyhnanci z raja máme veľkú zod­po­ved­nosť voči celo­sve­tovej spo­loč­nosti, a to nielen dnešnej, ale aj voči bu­dú­cim ge­ne­rá­ciám, ktoré zdedia svet.


[1] – ARISTOTELES, Etika Nikomachova, pre­lo­žil Július Špaňár (Bra­tis­lava: Pravda, 1979).
[2] – SIMON, Sidney B., Values Clarification (Objasnenie hod­nôt), New York, Hart Publications, 1972.
SIMON, Sidney B. a OLDS, Sally W., Helping Your Child Learn Right from Wrong: A Guide to Value Cla­ri­fi­cation (Pomoc vášmu dieťaťu pri roz­li­šo­vaní, čo je správne a ne­správne: Základy objas­ňo­vania hod­nôt), New York, Simon and Schuster, 1976.

Knihu Zakázané ovocie – Etika hu­ma­nizmu na­pí­sal významný hu­ma­nista Paul Kurtz. Do slo­ven­či­ny ju pre­lo­žil Rastislav Škoda, vydavateľ Zošitov humanistov v roku 1998 ako 1. vydanie. ISBN 80-967906-5-X. Anglický originál má názov: Forbidden Fruit: The Etics of Hu­ma­nism (1988).

Pozri:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *