Kategórie
Tlačové správy

Úspešný transport mladej samice hrošíka libérijského zahájil ďalšiu fázu rekonštrukcie výbehu

Mladá samica hrošíka libérijského, Debby, našla nový domov v ZOO Györ.

V budúcnosti by mala vytvoriť chovný pár so samcom zo Bioparc Fuengirola. V bra­tis­lav­skej zoo sa po jej od­cho­de po­kra­čuje v re­kon­štruk­cii chovného za­ria­de­nia s cieľom vytvoriť lepší domov pre hrošíky.

Mláďatá hrošíkov libérijských (Choeropsis liberiensis) sa naj­čas­tej­šie osa­mostat­ňujú po do­vŕšení jed­ného roku života.

„U jedincov záleží aj od ich spo­loč­ného vzťahu s matkou, každé mláďa sa správa inak. Niektoré môžu ostať pri matke aj nie­koľ­ko rokov. Naša samica má tak­mer rok a pol, čo je ideálny čas na jej transport,“ vysvet­ľuje zoo­lo­gička Mária Hároníková.

Cieľom zoologických záhrad je zachovávať geneticky zdravé populácie ohrozených živočíchov. Chov zvierat preto musí byť systematický, kontrolovaný a koor­di­no­vaný. Platí to aj v prí­pade hrošíkov libérijských. Ich chov riadi koor­di­nátor, ktorý má prehľad o všetkých jedincoch žijúcich v zoo­lo­gic­kých záhradách. Na základe ge­ne­tiky a rodo­kmeňa dokáže určiť, kam je vhodné zviera umiestniť, sleduje, aká je početnosť a zastú­pe­nie daného ži­vo­číš­neho druhu v zoo a rozho­duje aj o tom, či sú vhodné podmienky zväčšovať populáciu druhu.

„Komunikácia o transporte mladej samice Debby začala ešte v januári tohto roku. Najskôr to vyzeralo, že to s jej umiestnením nebude také jedno­duché. Medzi hrošíkmi sa totiž rodí viac samíc (60 %) ako samcov (40 %). Avšak v krátkej dobe sa nám v spolu­práci s koor­di­ná­tor­kou po­da­rilo nájsť vhodné umiestnenie práve v Győri,“ dopĺňa zoo­lo­gička Mária Hároníková.

Niekoľkomesačné prípravy na transport

Prípravy na transport začali v júni, po do­ru­čení transportného boxu zo ZOO Győr. Bolo dôležité, aby sa s ním samica hrošíka obozná­mila a začala si ho spájať s niečím pozitívnym.

„Počas celého procesu sme využívali odmenu vo forme zeleniny. Pracovali sme na po­zi­tív­nom upev­ňo­vaní sprá­vania zvieraťa – pokiaľ urobí želaný krok, bude odme­nené tým, čo má rado. Tréning sme s cho­va­teľmi roz­de­lili na nie­koľko úrovní. Najskôr sme box nechali otvorený z oboch strán, aby cezeň mohla samica prechádzať ako cez tunel. Nechceli sme ju vystrašiť malým uzatvo­re­ným priestorom, z ktorého sa nedá ľahko odísť. Neskôr sme zatvorili jednu stranu a na­po­kon obe. Nakoniec sme box umiestnili vedľa von­kaj­šej expozície, kam začala chodiť na za­vo­lanie chovateľa. Musím povedať, že jej to išlo skvele, za čo ďa­ku­jem práve chovateľom. Odviedli výbornú prácu,“ hovorí zoologička.

Tréning zakončený úspechom

Transport mladej samice sa zrealizoval v piatok 18. augusta v ranných hodinách. Všetko prebehlo bez kom­pli­kácií, cho­va­teľ ráno zavrel samicu do trans­port­ného boxu, ako bola nau­čená, potom sa box naložil na príves a Debby vy­ra­zila na cestu. Do ma­ďar­skej zoo do­ra­zila v po­riadku a za­čí­na sa v nej udo­mác­ňo­vať.

Rekonštrukčné práce pokračujú

Minulý rok na jeseň sa podarilo na ubi­kácii hrošíkov vy­me­niť strechu, ktorá bola v ha­va­rij­nom stave. Vďaka zbierke rea­li­zo­va­nej OZ Priatelia ZOO, finančným a ma­te­riál­nym darom, majú hrošíky bez­pečnú, funkčnú a na­vyše zelenú strechu. Obnova strechy bola pri vytvá­raní Lepšieho domova pre hrošíky prvou fázou prestavby chovného za­ria­de­nia. V pon­de­lok 21. au­gusta sa začala plá­no­vaná výmena okien, dverí a Co­pi­li­to­vých (skle­ne­ných) stien na bu­dove, po ktorej bude nasledovať výmena a za­tep­le­nie fasády. Práce by mali byť ukončené začiatkom sep­tem­bra.

Foto:

Prišli okná (rekonštrukcia chovného zariadenia hrošíkov libérijských)
Prišli okná (rekonštrukcia chovného zariadenia hrošíkov libérijských).
Výmena okien (rekonštrukcia chovného zariadenia hrošíkov libérijských)

Výmena okien (rekonštrukcia chovného zariadenia hrošíkov libérijských).
ZOO Bratislava

Návštevou zoologickej záhrady podporujete starostlivosť a ochranu vzácnych a ohro­ze­ných ži­vo­čí­chov a ich možný návrat do di­vo­kej prírody. Spo­loč­nými silami tak prispie­vame k za­cho­va­niu roz­ma­ni­tosti druhov na Zemi. Ďakujeme!


Autorka: Mgr. Alexandra Ritterová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *