Kategórie
Humanizmus Zošity humanistov

Aj my (humanisti) a demokracia

O demokracii sa píše (akademik M. Čič v Li­te­rár­nom (dvoj)­týž­den­níku [L(d)T] roč. XXI, č. 23 – 24, s. 1), že pri nej „vstu­pujú do ži­vo­ta jed­not­liv­cov… aj kon­fe­sio­nál­ne teórie, prak­tiky a skutky.“

Upresňuje to vymenovaním „cirkvi a ná­bo­žen­ské spo­lo­čen­stvá“ na jed­nej strane a vy­me­dze­ním spo­medzi jed­not­liv­cov „najmä ve­ria­cich“. K tomu mám prvú pri­po­mienku. Ak sa však v na­sle­du­jú­cej vete kon­šta­tuje, že učenie o bohu ako „naj­vyš­šom prin­cípe prin­cípov, teda mimo priestoru a času“ (ktovie, čo je to) by malo mať zásadný význam pre for­mo­vanie ob­čian­skej zod­po­ved­nosti, do­vo­ľujem si otázku: Aký je vlastne rozdiel medzi de­mo­kra­ciou a teo­kra­ciou?

Moja pripomienka znie, že aj v boha ne­ve­riaci ľudia sú občania a ne­spa­dajú pod po­jem „kon­fe­sio­nál­nych“ teórií, lebo jed­no­ducho ná­bo­žen­skú vieru nemajú. Mali by sa im priznať rov­no­cen­né „ne­kon­fe­sio­nálne“, prí­padne „sve­to­ná­zo­rové“ teórie, nie­len hmlisté právo nemať vieru. Netrval by som na tomto upres­není, keby si ve­riaci ne­ná­ro­ko­vali „zásadný význam“ svojho učenia a uspo­ko­jili by sa s jeho dô­le­ži­tým, po­vedz­me aj veľmi dô­le­ži­tým vý­zna­mom. Za zá­sadné po­va­žu­jem len to, že ak sa cirkvám priznáva právo ovplyv­ňo­vať de­mo­kra­ciu, má toto právo aj hu­ma­nis­tický (ate­is­tický) sve­to­ná­zor – a treba to vy­slo­viť a v praxi rea­li­zo­vať.

Nie ako pre iných, pre mňa je posta­venie boha (bib­lic­kého; akého iného?) v de­mo­kra­cii tvrdým orieškom vtedy, keď sa z neho urobí nie­len prin­cíp sprá­vania určitej skupiny oby­va­teľ­stva (po­vedz­me ka­to­lí­kov), ale do­konca spo­me­nutý „naj­vyšší prin­cíp prin­cípov“ pre všet­kých občanov; len vtedy má význam špe­ci­fi­ko­vať „najmä ve­ria­cich“. To predsa vyzerá tak, že prin­cíp ná­bo­žen­stva je pre spo­loč­nosť viac ako prin­cíp de­mo­kra­cie. Po­vedz­me, že rada, prí­padne príkaz z Va­ti­kánu je pri tvorbe zákona viac ako ak­tu­álny stav ve­dec­kého vý­sku­mu kme­ňo­vých buniek vo svete. Žiaľ, prax je taká nie­len medzi fun­da­men­ta­lis­tic­kými moslimami v Saudskej Arábii s jej ko­rá­no­vými ško­lami (ktorí o de­mo­kra­cii iba ak počuli), ale aj na „kres­ťan­skom“ Slo­ven­sku, kde je už viac ako 25 % gym­ná­zií cir­kev­ných (a kde sa po­va­žu­jeme už sto­ročia za de­mo­kra­tov).

Prvý článok našej ústavy znie:

„Slovenská republika je zvrchovaný, de­mo­kra­tický a právny štát. Ne­viaže sa na ni­ja­kú ide­o­ló­giu ani ná­bo­žen­stvo.“

Nemal by sa zneužívať okyp­tený pri ci­to­vaní len prvej vety, aby sa za­ch­ovalo zdanie „ústav­nosti“, ak nasle­duje jeho zrada do­vo­lá­va­ním sa teo­ló­gie a te­izmu ako prin­cípu prin­cípov, čo v naj­lep­šom prí­pade zna­mená ka­te­go­rický im­pe­ratív. V kaž­dom prí­pade je to v úplnom roz­pore so za­ml­čanou druhou vetou prvého článku ústavy [druhý odsek článku v L(d)T].

Uznám, že niektorým veriacim znie tvrdo, že de­mo­kra­cia sa podľa ústa­vy (!) zao­bíde bez ná­bo­žen­stva, teda bez mo­diel aj bez boha. Hu­ma­nis­tom (ate­istom) znie rov­nako tvrdo, že de­mo­kra­cia podľa názoru nie­kto­rých ve­ria­cich potre­buje boha. Na svoj sve­to­ná­zor máme však ľudské právo, a keďže nám ho Ústava SR sľu­buje, do­má­ha­me sa ho. Pri­tom ne­ge­ne­ra­li­zu­jeme. Ho­vo­ríme za našu menšiu, ale rastúcu časť našej de­mo­kra­tickej spo­loč­nosti. Mrzí nás, že aka­de­mik Čič nás ne­be­rie na ve­do­mie a v ce­lom článku ne­pozná výraz osvie­ten­stvo, ktoré dalo Európe de­mo­kra­ciu – a se­ku­la­ri­záciu.

Kedy si nás politici a mas­mé­diá lepšie všimnú? Po­sie­lam príslušnej re­dak­cii tento pro­test proti jed­nému z ná­zo­rov vý­znam­ného po­li­tika. Má naň plné právo, a po­do­tý­kam, že druhý odsek v dru­hom stĺpci nie je na­pí­saný v pri­ja­teľ­nom duchu celého článku, keď končí pre­kva­pu­jú­cim kon­šta­to­va­ním, že teo­ló­gia (!) by mala mať zásadný význam pre for­mo­vanie mrav­nosti a ob­čian­skej zod­po­ved­nosti; že by nemala byť ex­te­ri­to­riál­na (?); že to od nej spo­loč­nosť oča­káva. Pre mňa je to de­fi­ní­cia teo­kra­cie, a tá sa predsa de­mo­kra­cie štíti ako čert kríža. Práve preto by som si prial, aby bola vy­po­čutá aj druhá stránka uve­rej­ne­ním tohto listu či­ta­te­ľa a rád prij­mem vy­svet­le­nia aka­de­mika Čiča.


Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 72 v pia­tok 5. 9. 2008.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *