Kategórie
Osobné

Vianočná osemsmerovka (č. 6)

Súťaží sa o knihu Zdravie bez liekov, ktorej autormi sú doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH a Mgr. Zu­za­na Čiž­má­ri­ková, PhD., MPH.

Kniha Zdravie bez liekov
Kniha Zdravie bez liekov.

Kniha je veľmi vhodným darčekom pod stromček.

Ladislav Kužela je dekanom na Slo­ven­skej zdra­vot­níc­kej uni­ver­zite, v týchto dňoch nastúpil ako ria­di­teľ ne­moc­nice, ktorá patrí pod mi­nis­ter­stvá obrany a vnútra. Gastro­ente­ro­lóg Ladislav Kužela za pred­chá­dza­jú­cich vlád Smeru viedol Národný ústav detských chorôb. Okrem toho, že bude šéfom Ne­moc­nice sv. Mi­chala, ostane Kužela aj dekanom Lekárskej fakulty Slo­ven­skej zdra­vot­níc­kej uni­ver­zity. Je aj pred­nos­tom Gastro­en­te­ro­lo­gickej kli­niky UNB v bra­tis­lav­skej Petržalke.

Úryvok z knihy:

„Mysleli ste si, že o svojom zdraví viete všetko? Snažíte sa zdravo žiť, cvičíte, pestro sa stravujete, a napriek tomu ste stále una­vení, chýba vám energia a máte tráviace ťažkosti?“

Autori vás odborne, ale veľmi zro­zu­mi­teľ­ne, a na základe faktov prevedú záhadami miliárd baktérií vo vašich črevách. Práve v črevách treba hľadať príčiny ci­vi­li­zač­ných chorôb i mno­hých závažných onko­lo­gic­kých diag­nóz. Rov­nako v črevách treba hľadať aj cestu k zdraviu.

Motto celej knihy: „Ide o vaše zdravie…“ Do­kon­če­nie motta sa ukrýva v taj­ničke osem­sme­rovky.

Po prečiarknutí 14 slov z legendy vám ostane 10 ne­pre­čiar­knu­tých písmen, ktoré tvoria taj­nič­ku osem­sme­rovky.

Jednému výhercovi alebo jednej výherkyni pošlem túto knihu. Súťaž končí 18. de­cem­bra 2023, aby som stihol knihu poslať včas do Vianoc.

Odkaz na súťažnú osem­sme­rovku č. 6.

Začítajte sa aj do článkov, kde sa docent Kužela spomína.

MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH.

Knihu do súťaže dodala Andrea Hinková, Senior PR Manager z agentúry Accelerate.

Accelerate

Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *