Kategórie
Tlačové správy

Tento rok si Slováci doviezli z cudziny už takmer 57-tisíc ojazdených osobných áut

Pravidelný komentár k do­vo­zu ojaz­de­ných vo­zi­diel.

Skupina AURES Holdings

Za prvých jedenásť mesiacov tohto roku sa na Slo­ven­sko spoza hraníc do­viezlo už 56 995 osob­ných ojaz­de­ných vo­zi­diel. Oča­káva sa, že za celý rok 2023 ich bude im­por­to­va­ných viac ako v roku 2022. Vlani sa ich totiž spolu do­viezlo 61 016. V no­vem­bri nastal mierny me­dzi­me­sač­ný pokles, z ok­tób­ro­vých 5 268 na 4 880 kusov. Vyplýva to z ofi­ciál­nych údajov Mi­nis­ter­stva vnútra SR. Najviac osobných jaz­de­ných áut bolo za­re­gis­tro­va­ných v Bra­tis­lav­skom kraji – 899, naj­me­nej v Trnav­skom kraji – 471.

„Tento rok registrujeme kolísavé počty dovozov jaz­de­ných áut v jed­not­li­vých me­sia­coch, na­koľ­ko sa od­li­šujú až v stov­kách kusov. V no­vem­bri to bol me­dzi­me­sačný pokles takmer o 400, v ok­tóbri prišiel pre zmenu me­dzi­me­sačný nárast na úrovni približne 500 kusov. V kaž­dom prí­pade, vzhľadom na prie­merné me­sačné dáta sa oča­káva, za celý rok 2023 zrejme bude jaz­de­ných osob­ných áut na Slo­ven­sko do­ve­ze­ných viac ako vlani. Stále radíme, že zá­u­jem­covia o jaz­dené autá by mali byť pri ich kúpe opatrní. Viacerí možno zva­žujú aj kúpu jazdenky pod strom­ček ako rodinný darček. Určite by ale mali byť v ta­komto prí­pade obozretní. Práve do­vá­žané autá mávajú čas­tej­šie nie úplne jasnú históriu, ktorú nie je také jed­no­du­ché overiť tak, ako je to v prí­pade osob­ných áut s pô­vo­dom zo Slo­ven­ska,“ ko­men­tuje Karolína Topolová, ge­ne­rálna ria­di­teľ­ka AURES Holdings, ktorá na Slo­ven­sku pre­vádz­kuje sieť auto­centier AAA AUTO a Mo­to­tech­na.

Podrobné údaje od MV SR k do­vozu jaz­de­ných vo­zi­diel na Slo­ven­sko.

Aký je pomer jazdených a no­vých áut na Slo­ven­sku?

Za celý rok 2022 bolo na Slovensku za­re­gis­tro­va­ných spolu 78 841 nových osob­ných vo­zi­diel. Na dru­hej strane, podľa odhadov siete auto­centier AAA AUTO sa v SR ročne predá cel­kovo približne až 350 000 ojaz­de­ných osob­ných auto­mo­bilov. Do­ve­zené jaz­dené osobné vo­zidlá, ktorých sa za mi­nulý rok podľa údajov MV SR na Slo­ven­sko priviezlo spolu vyše 61-tisíc, tak pred­sta­vo­vali 17,5 % tohto objemu. Prie­merný vek áut sa tu blíži k hra­nici 15 rokov.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *