Kategórie
Tlačové správy

Bez pečene telo nedokáže fungovať, detoxikácia nemusí stačiť na jej vyliečenie

Ľudia môžu podceňovať ochorenie pečene, pretože príznaky nie sú vždy vidi­teľné alebo sú vidi­teľné až v zá­važ­nej­šom štádiu. Navyše, často chýba aj po­ve­do­mie o tom, aká dôležitá je pečeň pre naše zdravie a aké ťažké je liečiť jej pokročilé ochorenie. Vážne poško­denej alebo chorej pečeni len deto­xi­kácia nepomôže.

Pečeň je dôležitý orgán, ktorý v tele plní viacero životne dôle­žitých funkcií. Za­bezpe­čuje deto­xi­káciu, keďže filtruje a odstra­ňuje toxíny, lieky a škod­livé látky z krvi. Pomáha meta­bo­li­zovať tuky, bielkoviny a sa­cha­ridy, premieňa glukózu na gly­ko­gén, ktorý skladuje a pro­du­kuje aj žlč, ktorá je nápo­mocná pri trá­vení. Uchováva tiež dôležité živiny, ako sú vitamíny a mi­ne­rály a uvoľ­ňuje ich podľa potreby tela. Pomáha aj regu­lovať hladinu cukru v krvi, krvný tlak a cho­les­terol. Bez pe­čene teda naše telo nedo­káže fun­go­vať.

„Pečeň hrá dôležitú úlohu v tráviacom trakte tým, že tvorí žlč, ktorá pomáha štiepiť tuky a po­máha ich aj emul­govať, vďaka čomu sú ľahšie stráviteľné. Žlč sa hromadí v žlčníku a v prí­pade potreby sa uvoľňuje do ten­kého čreva. Pečeň tiež hrá hlavnú úlohu pri me­ta­bo­lizme živín a to­xí­nov a pro­du­kuje mnoho dôležitých bielkovín, ako je napríklad albumín alebo rôzne faktory krvnej zrá­žan­li­vosti. Okrem toho pečeň pomáha regulovať hladinu cukru v krvi, ukladá vitamíny a mi­ne­rály a po­máha aj pri tvorbe niektorých hormónov,“ povedal gastro­ente­rológ a autor kníh Zdravé črevo a trá­venieZdravie bez liekov – doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH.

MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH.

Pečeň Slovákov ohrozuje stu­ko­va­te­nie

Na zdravie pečene vplýva najmä náš životný štýl, ale aj niektoré ochorenia či lieky. Čoraz častejšie sa v našej populácii vyskytuje neal­ko­ho­lové stu­ko­va­te­nie pečene známe pod skratkou NAFLD. Pri steatóze sa v pečeni hromadí abnor­málne množstvo tuku, čo môže viesť k zápalu a poško­deniu pečene. Lekár ju väčšinou odhalí len náhodou, môže pritom v nie­kto­rých prí­pa­doch skončiť až cirhózou.

„Je rozdiel v stukovatení pečene u ľudí, ktorí pijú a nepijú alkohol. Tukové ochorenie pečene sa bežne delí na dva typy. Na alko­ho­lické stu­ko­va­te­nie pečene a ne­alko­ho­lické stu­ko­va­te­nie pečene. Alko­ho­lické stu­ko­va­tenie pečene je spôsobené nad­mernou kon­zu­máciou alko­holu, čo môže viesť k hro­ma­deniu tuku v pečeni. To môže prejsť do váž­nej­šieho poško­denia pečene, ako je alko­ho­lická hepa­ti­tída a cir­hóza.

Nealkoholické stukovatenie pečene nie je spô­so­bené nad­mernou kon­zu­má­ciou alko­holu, ale skôr inými faktormi, ako sú obezita, inzulínová rezistencia a vy­soká hladina tukov v krvi. Ne­alko­ho­lické stu­ko­va­te­nie pečene môže tiež progredovať do zá­važ­nej­šieho poško­denia pečene, ako je ne­alko­ho­lická steato­he­pa­ti­tída a cir­hóza,“ vysvetlil doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH.

Pripomenul, že aj keď sa pri oboch typoch stuko­va­tenia hromadí tuk v pečeni, ich základné príčiny sú odlišné a vy­ža­dujú si preto rôzne prístupy k liečbe a ma­naž­mentu.

Čo keď pečeň nefunguje?

Keď je pečeň chorá, ovplyvňuje to niekoľko dôležitých funkcií tela, upozorňuje doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH. Pečeň pomáha odstraňovať toxíny a od­pa­dové látky z tela. Ak nefun­guje správne, môžu sa hromadiť a spô­sobiť celý rad problémov. Narušiť sa tiež môže meta­bo­lizmus sacha­ridov, biel­kovín a tukov.

Pečeň produkuje žlč, ktorá pomáha rozkladať tuky. Keď je pečeň chorá, môže to spôsobiť problémy trávením. Zdravá pečeň je dôležitá pre zrá­žanie krvi, keďže sa v nej tvorí niekoľko bielkovín potrebných na zrá­žanie krvi. Keď je pečeň chorá, nemusia sa vytvárať, čím sa zvyšuje riziko krvácania.

Pečeň tiež hrá úlohu pri regulácii hormónov v tele. Keď nefun­guje správne, hladiny hormónov sa môžu stať nevy­vá­že­nými, čo môže viesť k rôznym príznakom.

Pečeň je schopná regenerácie, detoxikácia však nemusí stačiť

Pečeň je orgán, ktorý je schopný rýchlej regenerácie vďaka svojej jedi­nečnej štruk­túre a funkciám. Nevie sa však rege­ne­rovať done­ko­nečna.

„Skladá sa zo špecializovaných buniek nazývané hepa­to­cyty, ktoré majú schopnosť sa v prí­pade potreby deliť a rege­ne­rovať. Je to nevyhnutné, pre­tože pečeň je zod­po­vedná za spra­co­vanie a de­to­xi­káciu rôznych látok, ktoré vstu­pujú do tela, vrátane liekov, alko­holu a to­xínov. Okrem toho pečeň tiež pro­du­kuje dôležité biel­ko­viny, ako je albumín a faktory zrá­žan­li­vosti, a ukladá glukózu ako glykogén,“ uviedol doc. MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH.

Priblížil, že pečeň je veľký orgán, ktorý má vysokú rezervnú kapacitu. To znamená, že aj keď je poško­dená alebo odstrá­nená veľká časť pečene, zvyšná časť môže kom­pen­zo­vať takúto stratu.

„Okrem iného má aj jedinečnú štruktúru, ktorá jej umožňuje rýchlu rege­ne­ráciu. Skladá sa totiž z ti­sícov malých funkčných jed­no­tiek nazý­va­ných lalôčiky-lobuli. Každý lalok má centrálnu žilu a vetvy peče­ňovej artérie a žlčo­vodu. To umož­ňuje, aby sa jed­not­livé laloky pečene rege­ne­ro­vali nezá­visle od seba,“ doplnil odborník.

Upozornil však, že v prípade vážne poško­denej či chorej pečene len deto­xi­kácia nemusí stačiť na vy­lie­čenie. Priblížil, že si to môže vyža­dovať užívanie liekov, zmenu životného štýlu a nie­kedy aj chirurgické zákroky, ktoré sa pou­ží­vajú na rie­šenie základnej príčiny a na pod­poru hojenia pečene. Odpo­rúča preto poradiť sa s he­pa­to­ló­gom alebo gastro­ente­ro­lógom o vhodnom pláne liečby pre kaž­dého jed­not­livca s „chorou pečeňou“.

Pomôžu aj fosfolipidy

Voľnopredajný liek Essentiale 300 mg

Pri stukovatenej pečeni bývajú dôležité režimové opatrenia. Pomôcť jej môžeme tiež fosfo­li­pidmi, ktoré obsa­huje aj voľ­no­pre­dajný liek Essentiale® 300 mg. Obsa­huje prírodné zlúče­niny podobné fosfo­li­pidom, ktoré sa vysky­tujú v tele. Esen­ciálne fosfo­li­pidy zahŕňajú nena­sý­tené mastné kyse­liny, ktoré sú sú­čas­ťou buniek pečene a prispie­vajú k ich rege­ne­rácii a lep­šej funkcii. Týmto spô­so­bom sa zlepšujú meta­bo­lické a de­to­xi­kačné pro­cesy v pe­čeni. Odpo­rú­čaná dĺžka uží­va­nia lieku Essentiale® 300 mg by mala byť naj­menej 1 – 3 mesiace. Veľkou výhodou esen­ciál­nych fosfo­li­pidov je ich vysoká zná­šan­li­vosť a mini­málne ved­ľajšie účinky.


Článok dodala Andrea Hinková z agen­túry Accelerate.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *