Kategórie
Tlačové správy

Viete, že existujú orgány, ktoré nie sú nevyhnutné pre naše prežitie?

V našom tele sa nachádza množ­stvo orgánov, ktoré vzá­jom­ne spo­lu­pra­cujú a umož­ňujú nám viesť plno­hod­not­ný život.

MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH
MUDr. Ladislav Kužela, PhD., MPH.

Ale viete, že existujú orgány, ktoré nie sú ne­vyhnut­né pre naše pre­žitie? Je fas­ci­nu­júce, aké úlohy jed­not­livé orgány zohrá­vajú a ako naše telo do­káže fun­go­vať nor­málne aj bez nich.

Sú však v našom tele aj orgány, ktoré si často nevší­mame, no zohrá­vajú kľú­čovú úlohu v našom zdraví a bez nich by sme ne­mohli žiť. Výborným príkladom je „pod­ce­ňo­vaná“ pečeň. Čítajte ďalej a zistite, bez ktorých orgánov do­ká­žeme prežiť, ako aj za­u­jí­mavé fakty tý­ka­júce sa pe­čene a možné dôvody, prečo jej ne­ve­nu­jeme dosta­točnú po­zor­nosť.

Orgány, bez ktorých by človek mohol bez zá­važ­ných následkov prežiť, sú napríklad slepé črevo, žlčník, sle­zina, hrubé črevo, ža­lú­dok, jedna ob­lička, jedna časť z pľúc, či re­pro­duk­čné orgány.

Viaceré funkcie sleziny môže prevziať pečeň

Nachádza sa v ľavej hornej časti brucha, vedľa ža­lúdka a za ľa­vými rebrami. Po­má­ha fil­tro­vať krv, bo­ju­je proti bak­té­riám v krvi, kon­tro­luje hla­dinu bie­lych krvi­niek, „skrínuje“ krv a odstra­ňuje všetky staré a poško­dené čer­vené krvinky. Je dô­le­žitou sú­čas­ťou imu­nit­ného sys­tému, ale mô­žeme prežiť aj bez nej. Je tomu tak preto, že mnohé je funkcie môže prevziať pečeň. O sle­zinu ľudia naj­čas­tejšie pri­chá­dzajú po do­prav­ných alebo špor­to­vých ne­ho­dách, po sil­nom údere do bru­cha alebo po zlo­me­nine rebier.

Úloha slepého čreva nie je celkom jasná

Je to malý slepý výbežok umiestnený na za­čiat­ku hru­bého čreva, v pra­vom dol­nom kvad­rante brušnej du­tiny. Slepé črevo je orgán, ktorý nemá špe­ci­fickú funkciu u ľudí a jeho úloha do­te­raz nie je jasná. Medzi naj­čas­tejšie prí­činy odstrá­ne­nia patrí „zápal slepého čreva“.

Žlčníkové kamene sú zvyčajne neškodné

Žlčník je malý orgán hruškovitého tvaru, ktorý ukladá a uvoľ­ňuje žlč. Žlč je te­ku­tina, ktorú pro­du­kuje pečeň a ktorá po­máha tráviť tuky v jedle. Žlčník sa na­chá­dza v pravej hornej časti brucha, tesne pod pe­če­ňou. Medzi naj­čas­tejšie prob­lémy so žlč­níkom patria žlč­ní­kové ka­me­ne. Zvy­čajne sú ne­škod­né, ale môžu spô­so­biť bo­lesť, ne­voľ­nosť či zápal. Väčšina prob­lémov so žlč­ní­kom „sa lieči“ odstrá­ne­ním žlč­níka.

Hrubé črevo „odstraňuje“ najmä rakovina

Hrubé črevo je súčasťou tráviaceho systému. Je to rúr­ko­vitý orgán, ktorý je na jed­nom konci spo­jený s ten­kým črevom a na dru­hom s ko­neč­níkom. Hrubé črevo má štyri časti: slepé črevo, hrubé črevo, ko­neč­ník a análny kanál. Čiastočne strá­ve­ná pot­rava pre­chá­dza cez slepé črevo do hru­bého čreva, kde sa odstra­ňuje voda, nie­ktoré živiny a elek­tro­lyty. Zvyšný ma­te­riál, na­zý­vaný sto­lica, sa po­hy­buje cez hru­bé črevo, ukladá sa v ko­neč­níku a opúšťa telo cez análny kanál a ko­neč­ník. Naj­čas­tejšou prí­či­nou odstrá­ne­nia hru­bého čreva je ra­ko­vina tohto orgánu.

Menej známy fakt je, že sa dá „žiť“ aj bez ža­lúd­ka

Žalúdok je dôležitý orgán a naj­roz­ší­re­nej­šia časť trá­via­ceho sys­tému. Pred­chá­dza mu pa­že­rák a nasle­duje tenké črevo. Je to veľký, sval­natý a dutý orgán, ktorý umož­ňuje držanie po­travy. Medzi jeho pri­márne funkcie patrí do­čas­né skla­do­vanie po­travy a čiastočné che­mické a me­cha­nické trá­ve­nie po­travy. Väčšinu prob­lé­mov so ža­lúd­kom, ak sa zistia dosta­točne skoro, možno liečiť, aby sa pre­dišlo väčšej deštrukcii orgánu. O časť alebo celý ža­lú­dok ľudia väčšinou pri­chá­dzajú kvôli ra­ko­vine tohto orgánu. Chi­rur­gické odstrá­ne­nie ža­lúd­ka sa na­zý­va gastrek­tómia.

Pľúca dokážu prevziať časť práce chý­ba­jú­cej časti pľúc

Sprístupňujú nášmu telu kyslík a odstra­ňujú plyny, ako je oxid uhli­čitý. Tento pro­ces pre­bieha 12 až 20-krát za mi­nútu. Tvoria veľkú časť nášho dý­cha­cieho sys­tému. Máme dve pľúca, jednu na kaž­dej strane hrud­níka. Medzi časté ocho­re­nia pľúc patria astma, bron­chi­tída, chro­nická obštrukčná cho­ro­ba pľúc, cystická fibróza a ďalšie. Ak sa odstráni jedno z pľúc, alebo časť z neho, zvyšné pľúca sa môžu roz­ší­riť, aby prevzali časť práce chý­ba­jú­cich pľúc.

Človek môže žiť plno­hod­not­ne aj s jed­nou ob­lič­kou

Sú to párové orgány v tvare fazule na oboch stranách chrbtice, pod rebrami a za bruchom. Ich úlohou je filtrovať krv. Odstra­ňujú odpad, kon­tro­lujú te­les­nú rov­no­váhu te­ku­tín a udr­žia­vajú správnu hla­dinu elek­tro­lytov. Každá ob­lička má okolo mi­lióna malých filtrov na­zý­va­ných nefróny. Mohlo by vám fun­go­vať len 10 % ob­li­čiek a ne­mu­seli by ste si pri­tom všim­núť žiadne príznaky. Ak ale prestane prúdiť do ob­lič­ky krv, jej časť alebo celá môže odum­rieť. To môže viesť až k ich zly­ha­niu. Existuje ešte nie­koľko ocho­rení, ktoré môžu prispieť k zly­ha­niu ob­li­čiek. Človek môže viesť plno­hod­notný život aj s jed­nou ob­lič­kou. Ak mu ale zlyhajú obi­dve, pri­chá­dza na rad dialýza a ča­ka­nie na trans­plan­táciu.

Reprodukčné orgány sú potrebné na vznik života, nie na jeho udržanie

Reprodukčné orgány mužov i žien, vrá­ta­ne se­men­níkov a ma­ter­nice, sú potrebné na splo­denie die­ťaťa. Nie sú však potrebné na udr­žanie života. Mnohým ľuďom boli re­pro­duk­čné orgány odstrá­nené následkom liečby ra­ko­vi­ny alebo iných ocho­rení.

Toto sú orgány bez ktorých mô­žeme žiť plno­hod­not­ný život, aj keď s ur­či­tými úpra­vami a ob­me­dze­niami. V našom tele máme orgány, ktorých zly­ha­nie alebo odstrá­nenie nie je zlu­či­teľné so ži­vo­tom. Na čele tohto rebríčka je srdce, ktorého funkciu nikto z nás ne­pod­ce­ňuje. Na druhej strane, orgán, ktorého funkciu máme ten­den­ciu stále pod­ce­ňo­vať, je pečeň. Viete však, že aj pečeň je orgán, bez kto­rého ne­do­ká­žeme žiť? Prečo je tomu tak?

Pečeň – môžeme bez nej žiť?

„Pečeň je dôležitý orgán, ktorý v tele plní via­cero ži­vot­ne dô­le­ži­tých funkcií. Medzi naj­dô­le­ži­tej­šie patrí de­to­xi­kácia. Pečeň fil­truje a odstra­ňuje toxíny, lieky a iné škod­livé látky z krvi. Po­máha tiež me­ta­bo­li­zovať tuky, biel­ko­viny a sa­cha­ridy, pre­mieňa glu­kózu na gly­ko­gén, ktorý skla­duje a pro­du­kuje aj žlč. Tá je ná­po­moc­ná pri trá­vení. Pečeň tiež ucho­váva dô­le­žité ži­vi­ny, ako sú vi­ta­míny a mi­ne­rály a uvoľ­ňuje ich podľa potreby tela. Po­máha aj re­gu­lo­vať hla­dinu cukru v krvi, krvný tlak a cho­les­te­rol. Bez pe­čene teda naše telo ne­do­káže fun­go­vať,“ hovorí gastro­en­te­ro­lóg, doc. Ladislav Kužela, PhD., MPH.

Čo všetko robí pečeň?

Pečeň je orgán, ktorý je schopný sa rýchlo re­ge­ne­ro­vať, a to vďaka svojej je­di­neč­nej štruk­túre a funkciám.

„Pečeň sa skladá zo špe­cia­li­zo­va­ných buniek na­zý­va­ných he­pa­to­cyty, ktoré majú schop­nosť v prí­pade potreby deliť a re­ge­ne­ro­vať. Je to ne­vyhnut­né, pre­tože pečeň je zod­po­vedná za spra­co­vanie a de­to­xi­káciu rôz­nych látok, ktoré vstu­pujú do tela, vrá­tane liekov, al­ko­holu a to­xí­nov. Okrem toho pečeň pro­du­kuje dô­le­žité biel­ko­viny, ako je al­bu­mín a fak­tory zrá­žan­li­vosti, a ukladá glu­kózu a gly­ko­gén,“ ho­vo­rí doc. MUDr. La­dislav Kužela.

Pečeň má podľa jeho slov vysokú rezervnú ka­pa­citu. Vďaka tomu, keď je poško­dená alebo odstrá­nená jej veľká časť, zvyšná časť dokáže takúto stratu kom­pen­zo­vať.

„Pečeň má jedinečnú štruktúru, ktorá jej umož­ňuje rýchlu re­ge­ne­ráciu. Skladá sa totiž z ti­sí­cov malých funkčných jed­no­tiek na­zý­va­ných laloky. Každý lalok má cen­trál­nu žilu a vetvy pe­če­ňo­vej artérie a žlčo­vodu. To umož­ňuje, aby sa jed­not­livé laloky pe­če­ne re­ge­ne­ro­vali ne­zá­visle od seba.“

Aj regenerácia má svoje limity

Regeneračná schopnosť pečene má však svoje limity. Pri dlho­do­bom vysta­vení pe­če­ne to­xic­kým látkam môže prísť k jej poško­de­niu. Celo­sve­tovo naj­čas­tejším ocho­re­ním pečene je jej ne­al­ko­ho­lové stu­ko­va­tenie alebo ste­a­tóza. Je to stav, kedy sa v pe­čeni hro­madí veľké množ­stvo tuku, čo môže viesť k zá­palu a poško­de­niu pe­če­ne.

„Najčastejšími príčinami stu­ko­va­te­nej pe­če­ne sú obe­zita a in­zu­lí­nová re­zis­ten­cia, ktoré môžu spô­so­biť ukla­danie pre­by­toč­ného tuku v pe­čeni. To môže viesť k ne­al­ko­ho­lo­vému stu­ko­va­teniu pe­če­ne, čo je naj­bež­nejší typ stu­ko­va­tenia pe­čene. K hro­ma­deniu tuku v pe­če­ňo­vých bunkách a následne k stu­ko­va­teniu pečene, prispieva aj kon­zu­mácia veľkého množ­stva al­ko­holu, vy­soké hla­diny trigly­ce­ridov a cho­les­te­rolu v krvi, a tiež nie­ktoré ví­ru­sové in­fek­cie.“

Chorá pečeň? Mne sa to nemôže stať!

Aj napriek tomu, že fakty hovoria jasnou rečou a čísla chorých stále rastú, úlohu pečene stále ba­ga­te­li­zu­jeme. Prečo je to tak?

„Ľudia môžu podceňovať ochorenia pečene, pre­tože príznaky nie sú vždy vi­di­teľné, alebo sú vi­di­teľné, až keď stav prejde do zá­važ­ného štádia. Okrem toho môžu byť ocho­re­nia pečene spô­so­bené mno­hými fak­tormi, ako je nad­merná kon­zu­mácia al­ko­holu, obe­zita alebo ví­ru­sové in­fek­cie, čo môže viesť k tomu, že si ľudia myslia, že sa im to nestane. Na­vyše často chýba po­ve­do­mie a po­cho­pe­nie toho, aká dô­le­žitá je pečeň pre cel­kové zdravie a aké ťažké je liečiť pokro­čilé ocho­renie pe­če­ne,“ ho­vo­rí doc. MUDr. Ladislav Kužela.

Tip redakcie

Pomôžu aj esenciálne fosfolipidy

Voľnopredajný liek Essentiale 300 mg

Režimové opatrenia sú najčastejším od­po­rú­ča­ním pri stu­ko­va­te­nej pečeni. Okrem toho je možné jej pomôcť aj po­mo­cou esen­ciál­nych fos­fo­li­pi­dov. Ak sa sna­žíte o rie­še­nie prob­lému so stu­ko­va­te­nou pe­če­ňou, mô­žete zvážiť uží­va­nie Essen­tia­le® 300 mg, voľno­pre­daj­ného lieku. Tento liek ob­sa­huje prí­rodné zlú­če­niny po­dob­né fos­fo­li­pi­dom, ktoré sa vysky­tujú v tele. Esen­ciálne fos­fo­li­pidy zahŕňajú ne­na­sý­tené mastné ky­se­liny, ktoré sú sú­čas­ťou buniek pe­če­ne a prispie­vajú k ich re­ge­ne­rácii a lep­šej funkcii. Týmto spô­so­bom sa zlep­šujú me­ta­bo­lické a de­to­xi­kač­né pro­cesy v pe­čeni. Veľ­kou vý­ho­dou esen­ciál­nych fos­fo­li­pi­dov je ich vy­soká zná­šan­li­vosť a mini­málne ved­ľaj­šie účinky. Od­po­rú­čaná dĺžka uží­va­nia by mala byť naj­me­nej 1 – 3 mesiace. Trvanie liečby môže tiež určiť in­di­vi­du­ál­ne lekár na základe zdra­vot­ného stavu pa­cienta.


Článok dodala Andrea Hinková z agen­túry Accelerate..

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *