Kategórie
Tlačové správy

Sadíme budúcnosť opäť hľadá dobrovoľníkov, ktorí chcú na jar sadiť stromy

Získať môžu financie na stromy, náradie aj následnú sta­rostli­vosť.

Sadíme budúcnosť

Sadiť budúcnosť môže každý! Grantový program je tu pre tých, ktorí chcú vytvárať lepšie pod­mienky pre život v sídlach i v krajine mimo les. Ini­cia­tívu vedie Nadácia Ekopolis, ktorá už 30 rokov aktívne zve­ľa­ďuje životné prostredie a ob­čiansku spo­loč­nosť na Slo­ven­sku. V jarnom kole môžu aktívni dobro­voľ­níci žiadať o fi­nan­čnú podporu na svoje výsadbové projekty až do výšky 4 000 eur.

Výzva je otvorená do 15. januára 2024 a všetky detaily ponúka stránka Sadíme budúcnosť.

Sadíme budúcnosť

Program Sadíme budúcnosť sa zameriava na pod­po­ru vý­sa­dieb funkčnej zelene v kul­túr­nej krajine mimo lesa, ktorá je najviac poznačená činnosťou ľudí. Pod­po­ruje nápady na vý­sad­by, ktoré prihlásia dobro­voľ­níci z miestnych ne­zisko­vých orga­ni­zácií, škôl, spolkov, inšti­túcií, či samo­správ. Grantový program ponúka okrem pokrytia výsadbového materiálu, terénnych úprav a od­bor­ného po­ra­den­stva aj jeho dopravu, nákup pomocného materiálu, či náradia, pro­pa­gáciu a následnú sta­rostli­vosť, ktorá je mimo­riadne kľúčová po dobu mini­málne 3 rokov.

„Chceme, aby boli naše výzvy prehľadné a jed­no­du­ché pre všet­kých záujemcov, no zároveň si udržať vysokú kvalitu ich prevedenia. Výsadba stromov, hoci nie je uni­ver­zálny nástroj, je jeden z najdostupnejších, ktoré máme a ktoré vieme ponúknuť pri zlep­šo­vaní života v našej krajine,“ uvádza Martina Hromadová, programová ma­na­žérka z Na­dácie Ekopolis.

Takisto pracovníci nadácie ponúkajú aj odborné konzultácie nápadov, ktoré vedú k úspešným re­a­li­zá­ciám.

„Stromy sú mimoriadne účinné čistiarne vzduchu a v lete pre naše prehriate mestá fungujú ako kli­ma­ti­zácie. Zadržiavajú vodu a po­má­hajú zlepšovať miestnu biodiverzitu. Aj v tejto výzve preto radi podporíme všetkých, ktorí chcú aktívne pomôcť našej krajine vy­rov­ná­vať sa s ne­ga­tív­nymi dôsledkami zmeny klímy,“ upresňuje zámer výzvy Hromadová.

Podporované budú ovocné sady, aleje, remízky a vetro­lamy, či líniové výsadby. Podrobné podmienky žiadosti do gran­to­vého programu záujemcovia nájdu v do­ku­mente Pro­po­zície – jar 2024.

O grant je možné požiadať prostredníctvom online for­mu­lára. Uzávierka jarného grantového kola je naplá­no­vaná na 15. januára o 16.00 h. O pod­po­re­ných projektoch rozhodne odborná komisia na zá­klade uve­rej­ne­ných kritérií. Výsledky budú oznámené koncom februára 2024.

Generálnym partnerom iniciatívy Sadíme budúcnosť je spo­loč­nosť GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. O pod­poru výsadieb sa zaručujú finanční partneri výsadieb z fi­rem­ného sektora. Odborným garantom je Slovenská agentúra životného prostredia.


Autorka: Martina Hromadová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *