Kategórie
Zošity humanistov

Hrozba globálnej médiokracie

Pohroma globálnej médiokracie čoskoro zasiahne aj naše mas­mé­diá – no­viny, časo­pisy, knihy, rozhlas, tele­víziu a mí­tingy. Má k dispo­zícii nové tech­no­ló­gie od xeroxov cez počí­tače až k sa­te­li­tom; je v rukách veľkých mediálnych kon­glo­me­rátov; vyrába a pre­dáva všetky možné druhy programov pri prísnom dodr­žia­vaní jed­ného základného pra­vidla: zdô­raz­ňo­vať čo len mini­málny spo­ločný me­no­va­teľ a mas­ko­vať až utlmiť všetky sporné otázky.

Toto je veľmi nebezpečné pre racionalistický sve­to­ná­zor, ktorému vďačíme za celý veľký pokrok civi­li­zácie od osvie­ten­stva. V rámci mediálnej glo­ba­li­zá­cie sa sila a moc publi­ko­vať sústre­ďuje do stále menej rúk a ná­zor se­ku­lár­neho huma­nistu sa zaned­báva až odmieta; a tak sa stráca. V USA hodnotí Paul Kurtz rozsah kri­tickej tlače na 1 % mas­me­diál­neho trhu – u nás nie je situácia iná. Ne­pod­ľahnite však klamu, že je to len 1 %! Sú to desiatky časo­pi­sov, kníh a bro­žúr s množ­stvom mate­riálu, kri­ti­zu­jú­ceho myslenie Nového veku, para­nor­mál­nych tvrdení a ná­bo­žen­ských hnutí. Ich cieľom je šíriť medzi ľuďmi myšlienky vedy, rozumu a slo­body: brániť Darwina proti kre­a­cio­nis­tom, testovať astro­lógiu a vy­šetro­vať hlášky ufo­ló­gov, pozrieť sa na zub alter­na­tívnej me­di­cíne s jej home­o­pa­tiou a inými šarla­tán­stvami, zaujať kritický postoj k biblii, koránu i svätej knihe dalaj­lámu; napádať fun­da­men­ta­lizmus, nech pri­chá­dza z kto­rej­koľ­vek sve­to­vej strany.

Zo stanoviska sekulárneho humanistu s ate­istic­kým, skep­tickým a kri­tickým pohľadom na svet je aj u nás potrebná kon­fron­tácia s pro­ti­ve­dec­kou a pro­ná­bo­žen­skou pro­pa­gan­dou, pre­vlá­da­júcou v mas­mé­diách a tvrdiacou, že seku­lárny huma­nizmus pod­rýva „tra­dičné hod­noty“, t. j. u nás kres­ťan­stvo, no inde islam, bud­hizmus atď. Sku­toč­nosť je však iná a oveľa zlo­ži­tej­šia, a preto je potrebná hlasná opo­zí­cia a pod­lo­žená kri­tika roz­lič­ných ná­bo­žen­ských, filo­zo­fických a pa­ra­nor­mál­nych tvrdení.

Myslíme si, že aj u nás sú ľudia nespokojní so sú­čas­ným stavom; že sú schopní zapojiť sa do od­poru proti moci globálnej médiokracie, t. j. presviedčať seba aj druhých, že demo­kracia vyža­duje v prvom rade roz­lič­nosť – aj iné no­viny, časo­pisy, knihy a al­ter­na­tív­ne názory v roz­hlase a te­le­ví­zii. Existuje spo­me­nutá sve­tová seku­lár­no-hu­ma­nis­tická lite­ra­túra s de­siat­kami význam­ných autorov a ich pub­li­ká­ciami – ale čo sa o tom vie na Slo­ven­sku? Preto sa s nie­koľ­kými spo­lu­pra­cov­níkmi podu­jí­mame vydá­vať tieto Zošity hu­ma­nistov, kde budeme uve­rej­ňo­vať preklady článkov, ktoré pova­žu­jeme za ak­tu­álne (aj keď sú nie­kedy staršieho dáta), no nena­chá­dzame redakciu, ktorá by v sú­čas­nej situácii bola ochotná im dať miesto na svo­jich stránkach.

Hľadáme záujemcov a potenciálnych spo­lu­pra­cov­níkov – pošlite príspevok, objed­najte si Zošity pre seba a pre svo­jich známych, napíšte nám svoju mienku. Otázku príspevku na tlač nemáme vyrie­šenú – prispejte podľa svojich mož­ností. Za jeden list A4 – 1,50 Sk? Súhla­síme.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 1 v stredu 7. októbra 1998.

Jedna odpoveď na “Hrozba globálnej médiokracie”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *