Kategórie
Zošity humanistov

Aká by musela byť prapríčina

K vete o nemožnosti existencie vesmíru bez za­čiatku.

Ivan105 napísal 4. feb­ru­ára 2014 komentár:

„Ešte som to neprečítal všetko, ale páči sa mi to, niektoré témy sú trochu ná­roč­nejšie. Ale ako uznávačovi známej štvo­rice: Dawkins – Harris – Dennett – Hitchens, sa mi tieto témy páčia. Napriek tomu sa chcem autora spýtať na jednu vec, ktorú spo­me­nul v tejto ra­cio­nálnej úvahe. Niežeby som sa s ňou nesto­tož­ňo­val, ale odkiaľ si je taký istý, že je to tak. Konkrétne tieto vety:

Predstava, že všetko má svoj za­čia­tok, je v sku­toč­nosti za­vi­nená len chu­do­bou našej fan­tázie. Preto sa už ne­pri­pra­vujme o čas ro­zo­be­ra­ním dôkazu z prvotnej prí­činy.

Mne to proste nejde do hlavy… Prečo by kon­krétne v tomto mala ľudská fan­tázia pokriv­ká­vať? Neviem si pred­staviť, že by niečo bolo bez za­čiatku. Pred veľ­kým treskom, na ktorý tiež nie sú dôkazy, bolo vákuum, a pred ním nič? A ešte pred ním nič? Existuje vôbec za­čia­tok? Sú to za­u­jí­mavé otázky. Inak, autor, ďakujem za peknú úvahu, myslím, že by si ho­ci­ja­kého veria­ceho fa­na­tika strčil do vačku.“

Veta o nemožnosti existencie vesmíru bez za­čiatku v ko­men­tári Ivana k eseji Prečo nie som kresťanom ma viedla k vyhľa­dá­vaniu a zastal som na úvahe českého autora Jiřího Lema o koz­mo­lo­gic­kom argu­mente (na stránke Rozumná víra).

Autor píše, že prvá príčina vesmíru musí:

  1. večne existovať. Nemôže svoju existenciu od­vo­dzo­vať od ni­čoho iného, pre­tože to by zna­me­nalo tzv. ne­ko­nečný regres. Rie­še­ním je prvá ne­za­prí­či­ne­ná prí­čina – abra­há­movský Boh. Námietka: Alebo čo­koľ­vek iné, napríklad prírodné zákony.
  2. byť mimo priestor a čas. Námietka: To je náš fyzický priestor, ale nič nesvedčí pre exis­tenciu s ním sú­vi­sia­ceho nad­pri­ro­dzena, ktoré je výmyslom pra­o­by­va­teľov planéty v čase lovcov a roľ­ní­kov.
  3. byť nehmotná. Námietka: Viem, že viera v duchov je povinná vlastnosť veriacich, ale ja ju nemám od škol­ských lavíc. Tento bod pro­ti­rečí 5. bodu.
  4. byť nepredstaviteľne mocná a inte­li­gentná. Námietka: To teda áno, toto jej pri­dáva na ne­pred­sta­vi­teľ­nosti. Má však zmysel za­o­be­rať sa ne­pred­sta­vi­teľ­nými vecami? Koho tie dnes za­u­jí­majú?
  5. byť osobná. Námietka: Ako odmietam chodenie duchov po na­šom ma­te­riál­nom svete, tak si neviem pred­staviť ľudskú (akú inú?) osobu v stave ni­čoty pred stvo­re­ním vesmíru.

„Všetky argumenty sú presne tie, ktoré sa tradične pri­pi­sujú Bohu troch veľkých mono­te­is­tic­kých ná­bo­žen­stiev,“ končí Lem.

Súhlasím. Námietka: Chýba prívlastok „zne­pria­te­le­ných“ pre vlastnosti svojich bohov.

* * *

Nepresvedčili ma tieto argumenty a o sta­ro­ve­kej pra­prí­čine vzniku vesmíru nešpe­ku­lujem. Zve­davo čakám na ko­men­táre astro­fy­zikov k úžasným výkonom ich zázračných prístrojov.

Priznám sa, aj mňa svrbí Russellovo suché kon­šta­to­va­nie:

„Niet dôvodov pre ne­vyhnutný pred­poklad, žeby svet musel mať nejaký začiatok. Ne­pri­pra­vujme sa diskusiou o tom o čas.“

Stačí mi Russellov rozsudok, že v dôkaze z prvot­nej prí­činy je logická chyba: Ak musí mať všetko svoju prí­činu, musí ju mať aj Boh. Ak môže čo­koľ­vek exis­to­vať bez prí­činy, môže to byť práve tak svet ako Boh. Ne­pri­zná­vame Bohu nijaké vý­ni­močné posta­venie.

Aký význam tu však má veta, že predstava, že všetko má svoj začiatok (príčinu), je v sku­toč­nosti za­vi­nená len chudobou našej fantázie? Je opak taký zrejmý? Iný príklad nie­čoho, čo nemá prí­činu, ako veľký tresk, roz­ší­rený prí­padne do teórie ne­vi­di­teľ­ných mno­hot­ných uni­ver­zov, mi ne­pri­chá­dza na rozum. Každý regres mi končí pre­me­nou stavu hmoty do stavu energie, prí­padne opačne, čo po­va­žu­jem za opa­ku­júci sa ne­za­prí­či­nený začiatok. Nič nezvládnem proti naivnosti tých, čo to vyhla­sujú za boží čin.

Rozhodujúca je skutočnosť, že obidve strany za­u­jí­majú postoj, že existuje niečo ne­za­prí­či­nené, čo potom vy­vo­láva všetko ostatné. Pre jed­ných je to hmota, pre dru­hých Boh. Na základe pra­vidla šetrnosti (Ockha­movej britvy) je Russellova ma­te­ria­lis­tická pozícia ra­cio­nál­nejšia, pre­tože na dôkaz Prvého hý­ba­teľa, ktorý stvoril svet, treba viac dôkazov, ako na to, že svet vznikol sám od seba.

Konkrétnejšie povedané: Ak mohol pred exis­ten­ciou hmot­ného sveta existovať stvo­ri­teľský duch, tak sa mohla pred­stava nad­pri­ro­dzena vytvoriť aj v mozgu pri­mi­tív­neho člo­veka. Vyberte si.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 99 vo štvrtok 6. feb­ru­ára 2014.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *