Kategórie
Zošity humanistov

Ľudská stránka Alberta Einsteina

Nepolepšiteľní prekrúcači pravdy či polovzdelaní novinári, zaujatí vedci alebo prostí veriaci – nám do omrzenia pripomínajú, že aj taký veľký vedec ako Albert Einstein bol veriaci.

Pritom z neznalosti alebo úmyselne zamlčujú atribúty jeho viery, hoci Einstein ich pri mnohých príležitostiach veľmi zdôrazňoval a od primitívneho obsahu viery podľa povedzme katolíckeho katechizmu sa rázne dištancoval.

Som rád, že pribúda kritických poslucháčov rozhlasu i divákov televízie, ktorí protestujú proti takémuto zavádzaniu, a napríklad v diskusii v SME obžalúvajú „známeho“ profesora fyziky zo šírenia neprávd o Einsteinovi; upozorňujú na stránky v internete, kde sa možno o Einsteinovej „nie nad­pri­ro­dze­nej spi­ri­tu­a­lite“ informovať, napríklad Lesikar.

Keďže nie všetci čitatelia ZH pracujú s inter­ne­tom, považujem za uži­toč­né oboznámiť ich pod­rob­nejšie s nie­kto­rými zaujímavými stránkami tohto úseku.

Prvých päť statí (o modlitbe, o účeli v prírode, o zmysle života, o duši a osobnom bohu) je z knihy Helen Dukas a Ba-nesh Hoffman: Ľudská stránka A. Einsteina, Princeton University Press, 1979.

Einstein o modlitbe

Jedna žiačka šiestej triedy nedeľnej školy v New Yorku napísala na popud svojho učiteľa 19. januára 1936 Einsteinovi list, kde sa ho pýtala, či sa vedci modlia, a ak, začo. 24. januára 1936 jej Einstein napísal tento list:

„Pokúsim sa odpovedať na Tvoju otázku tak jedno­ducho, ako budem vedieť. Tu je moja odpoveď: Vedecký výskum sa zakladá na myš­lien­ke, že všetko, čo sa deje, podlieha prírodným zákonom, a preto to platí aj pre činy ľudí. Z toho dôvodu vedec-výskumník ťažko uverí, že nejaká udalosť môže byť ovplyvnená modlitbou, t. j. prianím, adresovaným nejakej nad­pri­ro­dze­nej Bytosti.“

„Treba však pripustiť, že naše dnešné znalosti týchto zákonov sú ne­do­ko­na­lé a ne­ú­plné, takže naša viera v existenciu základných, všetko postihujúcich zákonov v Prírode, je zvláštny druh viery, ktorej existencia je podložená doterajšími úspechmi vedeckého výskumu. Ale na druhej strane každý, kto sa seriózne zaoberá sledovaním vedy, získa presvedčenie, že v zákonoch prírody sa manifestuje duch, ktorý je ďaleko viac ako duch človeka, duch, pred tvárou ktorého sa so svojimi skromnými schopnosťami musíme cítiť pokorne. Takto vedie veda k náboženskému pocitu zvláštneho druhu, ktorý je veľmi odlišný od zbožnosti naivných ľudí.“

Treba pripomenúť, že tento list bol napísaný asi desať rokov po objave Heisenbergovho princípu ne­de­ter­mi­no­va­nosti a pro­ba­bi­lis­tickej inter­pre­tácie kvantovej mechaniky s jej odmietnutím prísneho determinizmu.

Einstein o účeli v prírode

V roku 1954 alebo 1955 dostal Einstein list, v ktorom sa citoval jeho výrok a podľa všetkého pro­ti­re­čivý názor jedného chýrneho evo­lu­cio­nistu o existencii in­te­li­gen­cie vo ves­míre. Tu je preklad nemeckého konceptu odpovede; nevie sa, či bola odoslaná:

„Toto nedorozumenie zapríčinil chybný preklad nemeckého textu a najmä použitie slova ‚mystický‘. Nikdy som prírode ne­pri­pi­so­val nejaký účel alebo cieľ, ani nič iné, čo by sa mohlo rozumieť ako antro­po­mor­fické. Čo vidím v prírode, je úžasná štruktúra, ktorú vieme pochopiť len nedokonale, a to musí vyvolať v roz­mýš­ľa­júcej bytosti pocit ‚pokory‘. Je to ozajstný náboženský pocit, ale nemá nič spoločné s mysticizmom.“

Einstein o zmysle života

Nasledujúci výňatok je z listu, ktorým Einstein odpovedal 19-ročnému študentovi Rutgersovej univerzity, ktorý mu písal o svojom zúfalstve, keď nenachádza viditeľný účel života ani pomoc v ná­bo­žen­stve. V odpovedi na tento zúfalý výkrik neponúkol Einstein lacnú útechu a práve to muselo posilniť študenta a zľahčiť bremeno osamelosti jeho pochybností. Einsteinova odpoveď v angličtine bola z Princetonu odoslaná 3. decembra 1950:

„Vážnosť Vašej snahy nájsť účel života jednotlivca a ľudstva ako celku na mňa veľmi zapôsobila. Myslím, že niet rozumnej odpovede, ak sa otázka postaví takto. Ak hovoríme o účeli a cieli nejakej akcie, máme na mysli len otázku: aký druh priania sa má splniť akciou či jej dôsledkami, prípadne akým neželaným dôsledkom sa má predísť? Samozrejme, môžeme zreteľne hovoriť aj o cieli akcie z hľadiska spoločnosti, do ktorej jed­not­li­vec patrí. V tom prípade má cieľ akcie do činenia aspoň nepriamo s plnením prianí všetkých jedincov, ktorí tvoria spoločnosť. Ak sa pýtate na účel alebo cieľ spoločnosti ako celku, prípadne jednotlivca ako takého, stráca otázka zmysel. Platí to ešte viac, ak hľadáte účel alebo zmysel prírody vo všeobecnosti, pretože v týchto prípadoch je úplne arbitrárne/ľu­bo­voľ­né, ak nie nerozumné, pred­po­kla­dať niekoho, čie priania by súviseli s tým, čo sa deje. Napriek tomu všetci cítime, že je rozumné a dô­le­ži­té klásť si otázku, ako sa máme snažiť žiť. Podľa môjho názoru vyzerá odpoveď takto: uspokojiť priania a potreby všetkých natoľko, ako je len možné a dosiahnuť harmóniu a krásu v ľudských vzťahoch. To predpokladá hodnú dávku zodpovedného myslenia a sebavýchovy. Nedá sa poprieť, že osvietení Gréci a starí orientálni mudrci dosiahli v tomto na­do­všetko významnom ohľade vyššiu úroveň, než existuje na našich školách a uni­ver­zi­tách.“

Einstein o duši

 1. 17. júla 1953 napísala jedna žena, zastávajúca úrad bap­tis­tic­kého pastora, Einsteinovi pochvalný evan­je­li­kálny list, v ktorom komentovala viaceré pasáže z jeho spisov a položila mu otázky, či uvažoval o vzťahu svojej nesmrteľnej duše k jej Stvoriteľovi a či mu je večný život s Bohom po smrti útechou. Nevie sa, či jej odpovedal, ale list je v Einsteinovom archíve s touto poznámku v angličtine:

Neverím na ne­smr­teľ­nosť jed­not­liv­ca a etiku považujem za výlučne ľudskú záležitosť bez nad­ľudskej autority v jej pozadí.“

 1. Vo februári 1921 dostal Einstein v Berlíne list od jednej ženy z Viedne, ktorá ho prosila, medzi iným, aby jej povedal, či má mienku o existencii duše a o in­di­vi­du­ál­nom osobnom osude jed­not­liv­ca po smrti. 5. februára 1921 jej Einstein obšírne od­po­ve­dal a z jeho od­po­ve­de vyberáme:

„Mystický trend súčasnosti, vy­ka­zu­jú­ci bujný rast tak­zva­nej teo­zo­fie a spi­ri­tu­a­lizmu, je pre mňa iba príznakom slabosti a zmätku. Keďže naše vnútorné skúsenosti sú repro­duk­cie a kom­bi­nácie zmyslových vnemov, považujem koncepciu duše bez tela za prázdnu a bez zmyslu.“

Einstein o osobnom Bohu

 1. 22. marca 1954 poslal jeden selfmademan Einsteinovi do Princetonu dlhý list, v ktorom mu pod­robne vylíčil svoj život. Ako 9-ročný prišiel so sestrou z Talianska do USA za tuhej zimy, na následky ktorej jeho sestra umrela; po šiestich mesiacoch zaškolenia začal ako 10-ročný pracovať; ako 17-ročný dostal prí­le­ži­tosť navštevovať večernú školu; teraz má dobré zamestnanie ako strojník vo výskume, má vlastný obchod a zahlásil niekoľko patentov. Udal, že je ateista a že vzdelanie získal čítaním kníh. Citoval z článkov o Einsteinových náboženských názoroch a vyjadril pochybnosti o au­ten­ti­ci­te týchto článkov. O mnohých aspektoch formálneho ná­bo­žen­stva sa vyjadroval ne­úc­tivo, spo­mí­na­júc milióny ľudí, ktorí sa modlia k bohu v po­čet­ných jazykoch a po­zna­me­ná­va­júc, že Boh musí mať ohromný zbor kňazov, čo za­zna­me­ná­va­jú všetky ich hriechy. Končil dlhou diskusiou o so­ciál­nom a po­li­tic­kom systéme v Taliansku a v USA a priložil šek na sumu, ktorú mal Einstein postúpiť na dobro­činné ciele. 24. marca mu Einstein po anglicky odpovedal:

„Dostal som stovky listov, ale zriedka taký zaujímavý, ako Váš. Myslím si, že Vaše názory na našu spoločnosť sú správne. Samo­zrejme sú to klamstvá, čo ste čítali o mojom náboženskom presvedčení, klamstvá, ktoré sa systematicky opakujú. Neverím na osobného Boha a vždy som to jasne povedal. Ak je vo mne niečo, čo sa dá označiť za ná­bo­žen­ské, je to môj bez­medzný obdiv pre štruktúru sveta, ako nám ju odhaľuje veda. – Nemám možnosť postúpiť ďalej Váš dar, a preto Vám ho vraciam, vyslovujúc Vám uznanie za dobro­srdeč­nosť a pekný úmysel. – Váš list mi dokazuje, že múdrosť nie je výsledok školenia, ale celo­ži­vot­nej snahy zmúdrieť.“

 1. V Einsteinovom archíve je list z 5. augusta 1927 od jedného bankára z Colorada do Berlína. Bankár po­zna­me­ná­va, že mnohí vedci a im podobní sa vzdávajú predstavy Boha ako bradatého do­bro­my­seľ­ného otca uprostred anjelov, hoci mnohí seriózni ľudia ho ešte zbožňujú práve takého. Otázka existencie Boha bola položená pri diskusii v literárnom krúžku a niektorí členovia sa roz­hodli osloviť chýrnych ľudí po­žia­dav­kou o ich názor vo forme, vhodnej na uve­rej­ne­nie. Pisateľ uviedol, že už majú od­po­ve­de od 24 nositeľov Nobelovej ceny a dúfajú, že im od­po­vie aj Einstein. Einstein na­pí­sal od­po­veď po ne­mecky; nevie sa, či ju odoslal:

Neviem si predstaviť osobného Boha, ktorý by priamo ovplyv­ňo­val činy jed­not­liv­cov, prípadne ktorý by sedel súdiac činy tvorov, ktorých sám stvoril. Neviem to urobiť navzdory skutočnosti, že moderná veda vyslovila určité pochybnosti o me­cha­nickej kau­zál­nosti. Moja re­li­gio­zi­ta spočíva v pokornom obdive ne­ko­neč­ne vyššieho ducha, ktorý sa javí v tom malom úseku skutočnosti, ktorý svojím slabým a pre­chod­ným po­ro­zu­me­ním sme vstave pochopiť. Morálnosť je nado­všetko dôležitá – ale pre nás, nie pre Boha.

 1. Jeden chicagský rabín pripravoval prednášku „O re­li­gi­óznom dopade teórie re­la­ti­vi­ty“, a tak položil Einsteinovi 20. de­cem­bra 1939 nie­koľko otázok na túto tému. Einstein odpovedal:

„Nemyslím, žeby základné myšlienky teórie relativity mohli mať nejaký vzťah k religióznej oblasti, ktorá je iná ako vedecké poznatky vo všeo­bec­nosti. Toto spojenie vidím v sku­toč­nosti, že hlboké vzťahy objektívneho sveta sa dajú pochopiť na základe jedno­du­chých logických koncepcií. Je isté, že pri teórii relativity to platí osobitne v plnej miere. Náboženský pocit, vyvolaný prežívaním logickej zro­zu­mi­teľ­nosti hlbokých vzťahov, je iného druhu ako pocity, ktoré sa bežne nazývajú náboženské. Je to skôr pocit hlbokej úcty pri po­hľa­de na schému, ktorá sa ma­ni­fes­tuje v ma­te­riál­nom vesmíre. Nevedie nás to ku kroku, pri ktorom by sme si modelovali Bohu podobnú bytosť na svoj vlastný obraz – osobu, ktorá akceptuje naše priania a ktorá sa o nás ako o jed­not­liv­cov zaujíma. Nemá to ani vôľu, ani cieľ, nie je tam nijaké musieť, je to len púhe bytie. Preto ľudia nášho typu vidia v mo­rál­nosti len čisto ľudskú záležitosť, ale táto je v ľudskej sfére tá naj­dô­le­ži­tejšia.“

 1. V r. 1934 predniesol Einstein na konferencii Americkej spoločnosti pre napredovanie vedy príspevok, z ktorého vyberáme:

„Čím viac človek poznáva usporiadanú pravidelnosť všetkých javov, tým pevnejším sa stáva jeho presvedčenie, že tieto zákonitosti ne­pri­púš­ťajú príčiny odlišnej podstaty. Nemôžem pripustiť ako nezávislú príčinu prírodných javov ani ľudskú ani božskú vôľu. Isteže, doktrína osobného boha, za­sa­hu­jú­ceho do prí­rod­ných udalostí, sa nikdy nedá vedou reálne vyvrátiť, pretože táto doktrína môže vždy nájsť útočisko v oblastiach, do ktorých veda ešte nevstúpila. Som však presvedčený, že takéto správanie zo strany reprezentantov náboženstva je nielen nedôstojné, ale aj osudné, pretože doktrína, ktorá sa nemôže udržať v jasnom svetle, ale iba v tme, nutne stratí svoj účinok na ľudstvo a pokroku spôsobí ne­vy­po­čí­ta­teľ­né škody.“

„Pri svojom hľadaní etického dobra musia mať učitelia náboženstva odvahu vzdať sa doktríny osobného boha, musia mať teda odvahu vzdať sa toho zdroja strachu a nádeje, ktorý vkladal v mi­nu­losti takú obrovskú moc do rúk kňazov. Vo svojom snažení sa musia spoliehať na sily, ktoré sú schopné pestovať dobro, pravdu a krásu v ľudstve samom. To je, pochopiteľne, oveľa ťažšia, ale aj oveľa záslužnejšia úloha.“

Einstein o mystériu

Tento odsek je záver eseje „Svet, ako ho vidím ja“ z knihy s tým istým názvom (Philosophical Library, N.Y., 1949).

„To najlepšie, čo môžeme zakúsiť, je mysteriózne. To je základná emócia stojaca pri kolíske pravého umenia a pravej vedy. Kto nepozná tento pocit a nevie sa už čudovať a žasnúť, je akoby mŕtvy, ako zhasnutá sviečka. Bolo to prežívanie mystéria – čo aj pomiešané so strachom – čo dalo vznik náboženstvu. Vedomie, že existuje niečo, čo naša myseľ neprenikne, prejavy naj­hlbšej múdrosti a naj­žia­ri­vej­šej krásy, prístupné nášmu rozumu len vo svojej naj­ele­men­tár­nejšej forme – toto poznanie a táto emócia predstavujú pravý náboženský postoj; v tomto zmysle, len v tomto zmysle som hlboko zbožný človek. Neviem si predstaviť Boha, ktorý odmeňuje a trestá svoje stvorenia, či má vôľu toho typu, ako si my uvedomujeme seba samých. Žeby jednotlivec mohol prežiť svoju fyzickú smrť presahuje moje chápanie a neprajem si to inakšie; také predstavy sú vhodné pre strach a absurdný egoizmus slabochov. Mne stačí mystérium večnosti života a tušenie úžasnej štruktúry skutočna. K tomu patrí v srdci zakotvená snaha pochopiť čo aj len najnepatrnejší kúsok rozumu, ktorý sa manifestuje v prírode.“

Einsteinovo Krédo

Tento odsek je výňatok z Einsteinovej prednášky na schôdzi Nemeckej ligy za ľudské práva v Berlíne na jeseň 1932, uve­rej­ne­ný v knihe White a Gribbin (ed.): Einstein, Penguin Books, N.Y. 1994.

„Naša situácia na tomto svete vyzerá čudesne. Každý z nás sa tu nechtiac a ne­pozva­ný zjaví na krátku stáž, nevediac prečo a načo. Vo svojich každo­denných životoch cítime, že človek je tu kvôli druhým, kvôli tým, ktorých máme radi a kvôli mnohým iným, ktorých osud je spletený s naším. Často ma hnevá pomyslenie, že sa môj život zakladá do takej veľkej miery na diele tých, čo sú okolo mňa a ani si neu­ve­do­mu­jem svoj veľký dlh voči nim. Neverím na slobodu vôle. Shopenhauerove slová ‚človek môže robiť, čo chce, ale nemôže chcieť, čo chce‘ ma sprevádzajú vo všetkých životných situáciách a zmierujú ma s činmi iných, aj keď mi to ťažko padne. Toto vedomie ne­existen­cie slobody vôle mi bráni brať seba a svojich blížnych príliš seriózne za ko­na­jú­cich a roz­ho­du­jú­cich jed­not­liv­cov; a preto strácať dobrú náladu.“

Nikdy som nebažil po bohatstve a luxuse, ba dokonca nimi pohŕdam. Moja vášeň pre sociálnu spravodlivosť ma často priviedla do konfliktu s ľuďmi; rovnako aj môj odpor voči každému záväzku a závislosti, ktoré som nepovažoval za absolútne potrebné. Mám vysokú mienku o postavení jednotlivca a neprekonateľnú nechuť voči násiliu a inštitúcii pánskych klubov. Tieto motívy zo mňa urobili vášnivého pacifistu a anti­mi­li­ta­ristu. Som proti každému na­cio­na­lizmu, aj keď sa prezlieka len za patrio­tizmus. Privilégiá založené na postavení a majetku som vždy považoval za nespravodlivé a zhubné, rovnako aj prehnaný kult osobnosti. Som prívrženec ideálu demokracie, hoci som si vedomý slabostí demokratickej formy vlády. Sociálna rovnosť a eko­no­mická ochrana jednotlivca sa mi vždy javili ako dôležitá spoločenská úloha štátu. Hoci som v každo­dennom živote typický samotár, chránilo ma vedomie príslušnosti do ne­vi­di­teľ­ného spoločenstva ľudí, ktorí sa usilujú o pravdu, krásu a spra­vod­li­vosť, od pocitu izolovanosti. Naj­krajšia a naj­hlbšia skúsenosť, ktorú môže človek zažiť, je pocit mysterióznosti, ktorý je podkladom princípu náboženstva a každého seriózneho záujmu o vedu a umenie. Kto to nikdy nezakúsil, mi pripadá, ak nie mŕtvy, tak aspoň slepý. Pocit, že za všetkým, čo sa dá prežiť, je niečo, čo náš rozum nevie pochopiť, čoho krása a jemnosť nás zasiahne len nepriamo a ako slabý odraz, to je religiozita. V tom zmysle som religiózny. Stačí mi obdivovať tieto tajomstvá a pokorne sa pokúšať svojím rozumom pochopiť obraz vznešenej štruktúry, ktorú to všetko má.“

Komentár

Einsteinovo zaradenie medzi „veriacich“ sa najčastejšie opiera o jeho výrok, že „Boh nehrá v kocky“, ktorý vyslovil Nielsovi Bohrovi napríklad v liste zo 4. apríla 1949:

„Milý Bohr, z celého srdca Vám ďakujem za pria­teľ­skú unuváciu pri takej bez­význam­nej príležitosti (sedem­de­siate na­ro­de­ni­ny). V každom prípade je to prí­le­ži­tosť, ktorá nezávisí od kľúčovej otázky poznania, či Boh naozaj hrá v kocky alebo nie; a či sa musíme držať reality, ktorú možno fyzikálne opísať.“

Použitie výrazu „Boh“ mi tu pripomína floskulu „Boh vie!“, ktorú vysloví ateista aj kresťan bez aké­ho­koľ­vek vzťahu k svojmu náboženskému presvedčeniu v situácii, keď niečo jednoducho nevie a po príčine nepátra, lebo cíti, či vie, že sa jej nedopátra. Odvodzovať z nej vieru v Boha, prípadne dokonca jej všeobecné rozšírenie (keď to toľkí hovoria!) sa mi javí rovnakej ceny ako usudzovať na existenciu Svätej Trojice, pretože existuje troj­listá ďa­te­lin­ka, prí­padne tri kvarky, ako to skromne odô­vod­ňo­val jeden slovenský vy­so­ko­škol­ský pro­fe­sor fyziky v televíznej diskusii o existencii boha 6. marca 2005.

Nepolepšiteľní prekrúcači pravdy, nestačia vám nasledujúce Einsteinove výroky…

 • …že neverí v existenciu osobného boha,
 • že nevidí nijaký účel ani cieľ v tom, čo sa deje v prírode,
 • že neverí v nesmrteľnosť jednotlivca,
 • že koncepciu duše bez tela považuje za prázdnu a bez zmyslu,
 • že si nevie predstaviť boha, ktorý by ovplyvňoval činy jednotlivcov, prípadne odmeňoval či trestal svoje stvorenia,
 • že neverí, žeby nejaká udalosť mohla byť ovplyvnená modlitbou,
 • že morálnosť je nadovšetko dôležitá pre ľudí, ale nijako nie pre boha,
 • že si ako príčinu prírodných javov nevie predstaviť ani ľudskú ani božskú vôľu,
 • že je religiózny, ale jeho pocity sú iného druhu ako tie, ktoré sa bežne nazývajú náboženské,
 • že vyzýva učiteľov náboženstva, aby sa vzdali doktríny osobného boha, ktorá je škodlivá a môže byť osudná?

Ak sa medzi nami položí otázka existencie boha, vždy sa myslí boh kresťanského mono­teizmu súčasnosti so všetkými prívlastkami z rímskej centrály. Oproti apoštolským časom došlo k veľkým zmenám – napríklad nečaká sa už bezprostredný koniec sveta a druhý príchod Krista na svet; namiesto chudoby a skromnosti prvotnej cirkvi máme úžasné bohatstvo Vatikánu a nad­prie­mer­ný bla­ho­byt du­cho­ven­stva miestnych cirkví, v oboch prípadoch s povzneseným správaním sa voči okoliu. Samotný boh otec síce stratil veľa zo svojej evanjeliovej prísnosti až ukrutnosti, no mne sa vidí, že s takou vierou, k akej sa priznáva Einstein, nemôže súhlasiť kňaz verný Rímu. V stre­do­ve­ku sa takíto „veriaci“ jedno­ducho – upa­ľo­vali na hra­ni­ci ako kacíri.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pôvodne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nistov č. 49, s. 12 – 17, máj 2005.

Jedna odpoveď na “Ľudská stránka Alberta Einsteina”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *