Kategórie
Tlačové správy

Do parlamentu sme predložili novely zákonov, ktorými rušíme nezmyselné poplatky

Posilňujeme kybernetickú bezpečnosť a ro­bí­me po­ria­dok vo fi­nanco­va­ní re­gio­nál­nych pro­jektov.

Zlepšujeme elektronické služby štátu pre ob­ča­nov a pod­ni­ka­te­ľov. Vice­premiérka a ministerka infor­ma­ti­zá­cie Veronika Remišová do par­la­men­tu pred­ložila návrh novely zákona o infor­mačných tech­no­ló­giách vo ve­rej­nej správe (ITVS), ktorá ruší poplatok za na­vý­še­nie ka­pa­ci­ty elektro­nickej schránky, znižuje byro­kratickú záťaž a po­sil­ňu­je kyber­netickú bezpeč­nosť infor­mačných tech­no­ló­gií.

Poslanci Národnej rady SR posunuli návrh novely zákona do druhého čítania, hlasovalo za to 97 zo 142 prítomných poslancov. Par­la­ment tiež ro­ko­val o no­ve­le zákona o pod­po­re re­gio­nál­ne­ho rozvoja z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a infor­ma­ti­zá­cie SR.

„Na tejto schôdzi parlamentu sú desiatky zákonov, ktoré majú mizivú možnosť na schvá­le­nie a tí, ktorí ich pred­kla­da­jú, ich berú len ako súčasť šia­le­ne pre­pá­le­nej pred­volebnej kampane. Preto som veľmi rada, že v tom chaose, v ktorom sa teraz zmieta Národná rada SR, pre­chá­dza­jú aj zákony, ktoré pri­ná­ša­jú sku­točne uži­točné rie­še­nia pre ľudí,“ zdôraznila Remišová.

Novela zákona o ITVS prináša viaceré zlepšenia a ďalšie škrtanie zbytočnej byro­kracie.

„Pokračujeme v zlepšovaní elektro­nických služieb štátu, aby boli užitočné a ľahko prístupné pre občanov. Touto novelou sa zároveň upravuje zákon o e-Govern­mente, rušíme ňou na­prí­klad zbytočný po­pla­tok za na­vý­še­nie ka­pa­ci­ty elektro­nickej schránky na por­tá­li Slovensko.sk, ktorý zaviedli bývalé vlády. Do­te­raz museli občania platiť pri zvý­še­ní ka­pa­ci­ty schránky 10 eur ročne za 1 GB, čo z tej­to schránky robilo jeden z naj­drahších e-mailov na svete. Týkalo sa to na­prí­klad advokátov, ktorí musia povinne elektro­nicky ko­mu­ni­ko­vať so súdmi. Tento absurdný poplatok, ktorý zostal po bý­va­lých vládach, rušíme,“ povedala vice­premiérka a mi­nisterka informa­tizácie Veronika Remišová.

Okrem toho novela zákona č. 95/2019 zjednocuje a upravuje postup pri riešení a na­hla­so­va­ní in­ci­dentov v oblasti kyber­netickej bez­peč­nosti. Pre všetky orgány verejnej správy sa vďaka novele upresnia a sprehľadnia po­vin­nosti a zavedú sa pravidlá s dôrazom na prevenciu pred vznikom kyber­ne­tických in­ci­den­tov.

Novela ďalej zavádza pre štátne inštitúcie povinnosť používať jednotný dizajn pre we­bo­vé sídla, a tiež povinný postup pri elek­tro­ni­zá­cii služieb. Po no­vom na vy­tvá­ra­nie mobilných aplikácií pri ur­če­ných inštitúciách bude dohliadať ministerstvo infor­ma­ti­zácie. Novela zákona o ITVS tiež uľahčí di­gi­ta­li­zá­ciu ži­vot­ných situácií tým, že ukladá úradom (ministerstvám, Ge­ne­rál­nej pro­ku­ra­tú­re SR, NKÚ, zdravotným poisťovniam a po­dob­ne) po­vin­nosť vzá­jom­ne si poskytovať súčinnosť a lepšie spolu­pra­co­vať. Ministerstvo infor­ma­ti­zá­cie bude proces medzi­rezortnej spolu­práce pri životných situáciách usmerňovať a koordinovať.

Parlament dnes takisto posunul do druhého čítania novelu zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore re­gio­nál­neho roz­vo­ja, ktorá zjednocuje pra­vidlá pri posky­to­va­ní štátnych dotácií a euro­fondov tak, aby regióny stra­te­gicky plánovali svoje investičné priority bez ohľa­du na to, či budú fi­nan­co­va­né z euro­fondov alebo zo štátneho rozpočtu. Hlasovalo za to 113 zo 135 prítomných poslancov.


Autor: MIRRI SR.

2 odpovede na “Do parlamentu sme predložili novely zákonov, ktorými rušíme nezmyselné poplatky”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *