Kategórie
Tlačové správy

Energetická bezpečnosť Slovenska je ohrozená

V zime riskujeme vysoké ceny plynu.

Národná rada Slovenskej republiky dnes neschválila zákon o tzv. skla­do­va­cej povinnosti plynu, ktorý by prikázal dodávateľom držať si v slo­ven­ských zásobníkoch pred za­čiat­kom vy­ku­ro­va­cej sezóny aspoň 20 % plynu. Podľa Rady pre bez­peč­nú energiu strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) riskuje Slovenská re­pub­li­ka v zime vysoké ceny plynu.

„Slovensko ostane v kritických chvíľach zimných mesiacov vystavené riziku špe­ku­la­tív­neho sprá­va­nia do­dá­va­te­ľov, ktorí si plyn pre svojich odberateľov budú nakupovať v čase jeho dodávky. Vyššie burzové ceny plynu v zimných mesiacoch poukazujú na možné problémy so za­bez­pe­če­ním jeho dodávok. Preto už dnes platí vo via­ce­rých krajinách EÚ, vrátane Nemecka, skladovacia povinnosť a nemeckí dodávatelia si musia vtláčať plyn do zásobníka. Dokonca na tento účel využívajú aj zásobníky na Slo­ven­sku. Je na­mieste otázka, koľko plynu v našich zásobníkoch je určeného pre slovenské domácnosti a firmy,“ uviedol poslanec NR SR za SASKU Karol Galek.

Návrh, ktorý dnes neprešiel v par­la­men­te, mal za cieľ obdobne zvýšiť energetickú bezpečnosť Slovenska a znížiť ceny plynu pre spotre­bi­te­ľov, keďže jeho nákup a usklad­ne­nie sú v sú­čas­nosti naj­lepšou poistkou voči vysokým spotovým cenám v bu­dúcnosti.

„Neschválenie skladovacej povinnosti za zvý­hod­nenú re­gu­lo­va­nú cenu je tak len splnením túžob lobistov, ktorí si navýšia svoje zisky uzatváraním skladovacích zmlúv so za­hra­nič­nými obchodníkmi za maxi­málne ceny. Tieto v ko­neč­nom dôsledku zaplatia slovenské domácnosti a prie­my­sel,“ doplnil predseda SASKY Richard Sulík.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *