Kategórie
Tlačové správy

Novelizácia ministerstva dopravy zrýchli výstavbu diaľníc

Spomínate si ešte na tor­túru, ktorou si prešla no­ve­li­zácia zákona č. 669/2007 o jed­no­ra­zo­vých mi­mo­riad­nych opatre­niach v prí­prave nie­kto­rých sta­vieb diaľ­nic a ciest pre mo­to­rové vo­zidlá?

Diaľnica na Zemplín (logo)

Touto novelizáciou mi­nis­ter­stvo do­pravy zrýchli prí­pravu výstavby diaľ­nic v nie­kto­rých prí­pa­doch až o 18 me­sia­cov. Medzi prio­ritné úseky sa dostala aj „naša“ diaľ­nica na Zem­plín. Pod­po­riť priamo v par­la­mente sme tento zákon boli aj my.

V budove NR SR
V budove NR SR.

Masmédiami sa vtedy prehnala neu­ve­ri­teľná smršť, ako ÚHP príde o kom­pe­ten­cie, že zákon je kontro­verzný. Do­konca túto no­ve­lu ve­to­vala aj pre­zi­den­tka.

Pred pár dňami, keď už dávno opadla vlna emócii, uve­rej­nil svoju ana­lýzu s náz­vom „ÚHP alebo mi­nis­ter­stvo do­pravy, kto má pravdu“ aj do­pravný ana­ly­tik Jozef Drahovský.

Z jeho článku vyberáme:

Pravdu má ministerstvo dopravy aj ÚHP, každý zo svojho po­hľa­du.

Či je sch­vá­lená no­ve­la 669/2007 Z. z. pre Slo­ven­sko prí­no­som alebo stra­tou, sa dá vypočítať tak, že vy­ná­so­bíme sumu, o kto­rú pri­chá­dzame denne, za to, že ne­má­me pred­metnú diaľ­nicu – s počtom dní skrá­te­nia výstavby a po­rov­náme ju s ús­po­rou, ktorú v in­ves­tícii pri­nesie ÚHP.

Celá analýza: ÚHP alebo mi­nis­ter­stvo do­pravy. Kto má pravdu?

Sme veľmi radi, že sa po­sú­vame vpred. Sen o diaľ­nici na Zem­plín sa hádam čoskoro stane rea­li­tou. Už roky ro­bí­me, čo je v našich silách a po­maly sa blí­žime do fi­ná­le. Re­gio­nálny roz­voj je nereálny bez diaľ­nice.

Pomôžte nám aj vy.

Pridajte sa k nám.


Autor: Peter Báthory, pred­se­da OZ Diaľ­nica na Zem­plín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *