Kategórie
Tlačové správy

Predstavili sme program do eurovolieb

Obsahuje veľké množstvo kon­krét­nych návrhov.

EÚ ÁNO! S rozumom

Máločo je pre fungovanie Slo­ven­ska dô­le­ži­tej­šie, ako je naše členstvo v Eu­róp­skej únii a v NATO, bez toho by sme boli len čiernou dierou Európy. Pre Slo­ven­sko je členstvo sku­točne prospešné. Za­čiat­kom júna nás čakajú voľby do Eu­róp­skeho par­la­men­tu, pričom si treba uve­do­miť, že právo voliť euro­poslan­cov je výsadou. Strana Slo­bo­da a So­li­da­rita (SaS) dnes pred­sta­vila volebný program, ktorý je, ako je už zvykom, plný kon­krét­nych návrhov.

Podľa lídra kandidátky Richarda Sulíka má EÚ chyby, no keď sa na­pra­via, dajú sa robiť veľké veci.

„Hoci je Slovensko malá krajina, nemusí byť len pa­sív­nym prvkom v úzadí. Naopak, aj slo­ven­skí euro­poslan­ci dokážu aktívne tvoriť po­li­ti­ku EÚ a pri­ná­šať zlep­še­nia. Presne túto rolu bude zohrávať v euro­par­la­men­te SaS,“ po­ve­dal s tým, že to do­ka­zuje aj naše do­te­raj­šie pô­so­be­nie v EP.

Či už je to pôsobenie aktuálneho poslanca Eugena Jurzycu alebo pô­so­be­nie Richarda Sulíka v rokoch 2014 až 2019.

„Rozhodovali sme o množstve vecí, vždy sme správne hla­so­vali. Každý jeden hlas má totiž váhu, aj keď sa to tak ne­musí zdať. Vo všet­kých dô­le­ži­tých hla­so­va­niach hla­so­val Eugen Jurzyca na základe objek­tív­nych analýz, v sú­lade so záujmami slo­ven­skej eko­no­miky, slo­ven­ských občanov a v ko­neč­nom dôsledku aj Európskej únie. Toto sa nedá kon­šta­to­vať o väč­šine ostatných slo­ven­ských euro­poslan­cov,“ dodal Richard Sulík a me­no­val napríklad hla­so­va­nia proti jadru či za zákaz spa­ľo­va­cích motorov.

Náš program je podľa jeho slov jasnou a silnou orien­tá­ciou, aby ľudia vedeli, ako sa v kon­krét­nych si­tu­á­ciách za­cho­váme, ako bu­de­me hla­so­vať a aký bude náš postoj.

„My slovo držíme,“ dodal.

Naším cieľom je, aby sa na Slovensku žilo lepšie, rovnako ako to chcú všetci ostatní.

„Rozdiel medzi nami a nimi je však ten, že my máme kon­krét­ne tech­nické rie­še­nia. Mnohí ľudia majú pocit, že euro­voľby sa ich ne­tý­kajú. No to je omyl,“ po­ve­dala jedna z kan­di­dá­tok Janka Bittó Cigániková.

Spomenula napríklad nedostup­nosť zdra­vot­nej sta­rostli­vosti na Slo­ven­sku pre ne­do­sta­tok zdra­vot­ných sestier, pre­tože majú úplne iné pod­mienky štúdia ako lekári.

„Pravidlá vieme meniť len v Eu­róp­skej únii, pri­čom vďaka kon­krét­nym zmenám vieme mať na slo­ven­skom trhu viac sestier,“ vy­svet­lila.

Problémom je podľa nej aj ne­do­stup­nosť liekov. Práve teraz sa podľa nej na úrovni Európskej komisie rieši smer­nica, ktorá kom­pli­kuje život vý­rob­com ino­va­tív­nych liekov, čomu sa aktuálne ne­ve­nuje v euro­par­la­mente abso­lútne nikto, lenže riešiť to treba.

„Rovnako sa budem zasadzovať za fé­rové pod­mienky a fé­rové prí­le­ži­tosti pre ženy, či za dosta­tok miest v škôl­kach,“ dodala Janka Bittó Cigániková.

Ďalší problém, ktorý nevieme vyriešiť na úrovni Slo­ven­ska, je stav ve­rej­ných finan­cií a ich udrža­teľ­nosť.

„Máme ťažké časy, pre klimatickú krízu budú ešte ťažšie. Po­lo­vica únie je v tomto smere v se­rióz­nych problé­moch, preto pri­chá­dzame s progra­mom s kon­krét­nymi opa­tre­nia­mi na zlep­še­nie tohto stavu,“ vysvetlil súčasný euro­posla­nec a kan­di­dát Eugen Jurzyca.

Čím skôr budeme podľa neho pracovať na opa­tre­niach zvy­šu­jú­cich hospo­dársky rast, tým menšie budú opatrenia spojené s kon­so­li­dá­ciou.

Ďalší kandidát Ján Oravec upozornil na to, že aby bolo Slovensko úspešné, musí byť úspešná aj Európska únia. Eko­no­mický význam únie vo svete podľa jeho slov dlho­dobo klesá.

„Firmy sa dozvedajú stále o nových re­gu­lá­ciách, ktoré nás majú dostať do vy­sní­vanej budúcnosti. No tie majú taký efekt, že sa zvy­šujú náklady na pod­ni­kanie až do ta­kej miery, že to je otázka ich pre­žitia,“ povedal.

Podľa jeho slov sú potrebné zásadné zlep­še­nie pod­ni­ka­teľ­ského prostredia a kon­ku­ren­cie­schop­nosti firiem.

„Menej regulácie a viac trhu,“ uviedol s tým, že na to máme kon­krétne návrhy a rie­še­nia.

„Je v našom záujme, aby bola EÚ úspešným pro­jektom, a k tomu treba pod­ni­kať adekvátne kroky,“ dodal Ján Oravec.

Podľa kandidátky Vladimíry Marcinkovej je kľúčové, aby bola EÚ kon­ku­ren­cie­schop­ná, aby dokázala súťažiť s ďal­šími veľ­mo­cami, a aby sa do­ká­zala posta­rať o jej občanov.

„Kľúčovou témou je bezpečnosť v Európe. Za na­šimi hra­ni­cami je vojna, pričom nepriateľ hľadá rôzne spôsoby, ako oslabiť úniu zvnútra, pričom to robí aj cez po­li­ti­kov, ktorí nechránia záujmy ich krajiny. Aj niektorí kan­di­dáti do eu­ro­par­la­men­tu majú blízko k Rusku. Musíme sa snažiť o to, aby sme pred ta­ký­mito ľuďmi Európsku úniu uchrá­nili,“ po­ve­da­la Vladimíra Marcinková.

Všetci kandidáti SaS sa budú podľa jej slov usilovať o to, aby bola EÚ silná a jed­not­ná, aby bola stále pro­jek­tom mieru, aby hájila naše záujmy.

„Je dôležité, aby boli v euro­par­la­mente ľudia, ktorí toto nielen sľu­bujú, ale vedia to aj ga­ran­to­vať,“ po­ve­dala.

Jej cieľom je bojovať za práva detí, čo však nie je len sľubom, keďže v do­má­cej po­li­tike má za sebou množstvo kon­krétnych výsledkov.

Príloha: Celý volebný program SaS do volieb do Eu­róp­skeho par­la­men­tu.

Pozri: Strana Slo­bo­da a So­li­da­rita pred­sta­vuje kan­di­dátku do euro­volieb.


Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *