Kategórie
Tlačové správy

Ďalší mesiac s nárastom dovezených jazdených áut

V marci ich bolo oproti januáru o tak­mer 800 viac.

Skupina AURES Holdings

Počas marca 2024 si Slováci z cudziny indi­vi­du­álne do­viezli 5 473 osob­ných áut, pričom drvivá väčšina z nich bola ojazde­ných.

Ide o ďalší mesiac v poradí, počas ktorého bol zazna­me­na­ný nárast počtu do­ve­ze­ných vozidiel. V po­rov­naní s febru­árom ich pribudlo 262, no oproti januáru je tu rast až o 794 auto­mo­bilov. Je za­u­jí­mavé, že v Brati­slavskom kraji (1 032 kusov) ich bolo do­ve­ze­ných takmer dvoj­ná­sobne viac ako v Trnavskom kraji. Z ofi­ciál­nych údajov Ministerstva vnútra SR ďalej vyplýva aj to, že naj­viac ich bolo impor­to­va­ných práve v spo­mí­na­nom bratislavskom regióne, za kto­rým s veľ­kým odstupom nasle­do­vali Nitriansky kraj (766), Žilinský kraj (744), potom Tren­čiansky kraj (624) a Pre­šovský kraj (619). Menej ako 600 vozidiel zazna­me­nali v Bansko­bystrickom kraji (592), Košickom kraji (565) a naj­me­nej v hore uve­de­nom Trnavskom kraji (527). Počas celého roku 2023 sa na Slo­vensko z cudziny indi­vi­du­álne doviezlo spolu takmer 62-tisíc osobných áut, väčšinou ojazde­ných.

„Ďalší mesiac sledujeme, že počet individuálne dovezených áut spoza hraníc na Slo­ven­sko stúpa. V marci ich v po­rov­naní s ja­nu­árom bolo tak­mer o 800 viac, čo je po­mer­ne vysoký nárast. S postupným otepľo­va­ním sa dá oča­ká­vať, že v nasle­du­jú­cich mesiacoch bude trend zvy­šu­jú­cich sa dovozov áut z cudziny pokra­čo­vať. Uvidíme, ako sa to prejaví na cel­ko­vom vozovom parku na Slo­ven­sku. Rizikom sú vždy najmä staré a opotre­bo­va­né autá, no samostatnou ‚kapitolou‘ sú tu aj autá s ne­jas­ným alebo pozme­ne­ným pôvodom a tech­nickým stavom. Prípadní záujemcovia by mali byť určite obozretní. Na dru­hej strane tuzemské vozidlá majú spra­vidla oveľa lepšie dohľa­da­teľ­nú svoju históriu a pôvod,“ komentuje Karolína Topolová, ge­ne­rálna ria­di­teľ­ka AURES Holdings, ktorá na Slo­ven­sku pre­vádz­kuje sieť auto­centier AAA AUTO a Moto­techna.

Podrobné údaje Ministerstva vnútra SR k dovozu jazdených vozidiel na Slo­ven­sko nájdete na stránke Počet indi­vi­du­álne do­ve­ze­ných vozi­diel.

Aký je pomer jazdených a nových áut na Slo­ven­sku?

Počas celého uplynulého roku bolo na Slovensku za­re­gistro­va­ných spolu 88 003 nových osobných vozidiel. Na dru­hej strane, podľa odhadov siete auto­centier AAA AUTO sa v SR ročne predá celkovo až pri­bližne 350 000 ojaz­de­ných osobných auto­mo­bi­lov. Priemerný vek áut na Slo­ven­sku sa blíži k hra­nici 15 rokov.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *