Kategórie
Tlačové správy

Z rezortu spravodlivosti sa stal rezort šikany voči nepohodlným sudcom

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá je reakciou na dnešnú tla­čo­vú besedu pre­miéra na mi­ni­ster­stve spra­vod­li­vosti.

Dnešná tlačová beseda premiéra Roberta Fica s mi­nistrom Borisom Suskom podľa strany Slo­bo­da a So­li­da­rita (SaS) ukázala, že z re­zortu spra­vodli­vosti sa stal rezort šikany voči ne­po­hodlným sudcom a re­zort ob­ha­jo­by trestne stí­ha­ných osôb, ktoré sú blízke Ficovi. Všetko, o čom by malo byť mi­nister­stvo spra­vodli­vosti, bolo dnes na tla­čo­vej besede popreté.

„Minister Boris Susko dostal slovo až po tom, ako sa trestne stíhané osoby obhájili a šírili šikanózne vyjadrenia voči ne­po­ho­dlnému sudcovi. Ak aj sudca pochybil, existuje na to štan­dar­dný nástroj, ktorý má minister k dispo­zí­cii, a teda podanie na Naj­vyšší správny súd. Ten vždy v pri­me­ra­nom čase rozhodne,“ povedala poslankyňa NR SR za SaS Mária Kolíková.

Dnešná situácia jej pripomenula minulosť, keď Štefan Harabin ničil povesť sudcom, ktorých chcel odstrániť z justície. Vtedy mal však podľa nej ešte jeden nástroj, ktorý mohol okamžite použiť.

„Okamžite zastaviť sudcom činnosť, čo dnes mini­ster­stvo našťastie nemá. Ale som pre­sved­čená o tom, že keby malo, okamžite by tieto naj­hrubšie nástroje voči ne­po­ho­dlným sudcom po­u­žilo,“ vysvetlila Mária Kolíková s tým, že to, čo sa dnes dialo, treba jedno­značne odsúdiť.

Dnešná tlačová beseda mala podľa jej slov aj niekoľko pozitív. A teda, že Fico vníma, že novela Trestného zákona môže napokon skončiť tak, že bude čiastočne alebo aj celá proti­ústavná. Rovnako pozitívne je vyjadrenie ministerstva, že kým o tom Ústavný súd ne­rozhodne, ne­bu­de pokra­čo­vať v žiadnej aktivite.

„Hanebné je však to, že Fico prichádza s myšlienkou restoratívnej justície alternatívnych trestov, ako keby sme to tu doteraz nemali. Veď sme sa tým na mi­nisterstve za­o­be­rali dlhé roky s tým, že alter­na­tívne tresty treba, no s pro­bač­nými úrad­níkmi. Vyjadrenia Fica sú však dôkazom, že o žiadnu resto­ra­tívnu justíciu mu nikdy nešlo, ale len o am­nestiu pre jeho blízkych ľudí,“ uviedla Mária Kolíková.

Dnešné vyjadrenia považuje za signál, že sa na Slo­ven­sku ne­o­pla­tí bo­jo­vať proti ko­rup­cii.

„Existujú ľudia, ktorí svoje životy zasvätili justícii, za čo nemôžu byť ši­ka­no­vaní a ha­není. No, keď sa k moci dostanú ľudia, ako sú Fico a spol., zlikvi­du­jú im ži­voty,“ do­dala na zá­ver.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *