Kategórie
Tlačové správy

Príležitosť pre zabudnuté regióny

Nová výzva skvalitní život v okresoch Brezno, Snina a Veľký Krtíš.

Brezno – Pokračujeme v silnej podpore regiónov. Minister investícií, regionálneho rozvoja a infor­ma­ti­zá­cie SR Richard Raši dnes v Brezne predstavil novú dotačnú výzvu v oblasti podpory regio­nál­neho rozvoja. Určená je pre okresy Brezno, Snina, Veľký Krtíš. Viac ako 1,1 milióna eur pomôže napríklad s re­konštruk­ciami verejných budov, výstavbou detských ihrísk, vybudovaním komunitných centier a ďalšími.

„27. marca 2024 vláda schválila našu novelu zákona o ve­rej­nom obsta­rá­vaní, ktorá zjed­no­duší a skráti proces verejného obstarávania a ko­nečne rozviaže primátorom a sta­rostom ruky. Novela nevznikala na mi­nister­stve, ale bola reakciou na po­žia­davky komunálnych lídrov z celého Slovenska, ktorí mali z pre­by­ro­kra­ti­zo­va­né­ho verejného obstarávania dlhé roky hlavu v smútku. Veríme, že otestovať nové, jed­no­duchšie pravidlá môžu už aj pri naj­novšej výzve na pod­poru regiónov, ktorú sme vám prišli dnes predstaviť,“ informoval minister investícií Richard Raši primátorov a pred­nostov okresov Brezno, Veľký Krtíš a Snina.

Nová výzva Podpora rozvoja občianskej vybavenosti a pod­po­ra služieb v regióne je určená pre okresy Brezno, Snina a Veľký Krtíš, ktoré síce nepatria medzi naj­me­nej rozvi­nu­té, ale štát na ne nesmie zabúdať.

„Určite nie je fér nazerať na regióny výhradne cez optiku evi­do­va­nej ne­zamestna­nosti, ktoré definuje zoznam Naj­me­nej rozvi­nu­tých okresov (NRO) a na základe toho určovať, kto má alebo nemá nárok na dotácie. Ak nejaký región ne­fi­gu­ruje na zozname NRO, ne­zna­mená to, že má menšie alebo žiadne starosti či požia­davky a že je tu sveta žiť. Nová výzva berie tieto fakty do úvahy a do okresov Brezno, Veľký Krtíš a Snina prinesie viac ako 1,1 milióna eur, ktoré zlepšia život občanov,“ povedal Raši.

Výzvu plánuje ministerstvo investícií vyhlásiť v po­lo­vici apríla a do­táciu bude možné použiť až do 31. decembra 2026. Mini­málna výška požadovanej dotácie bude 15-tisíc eur a maxi­málna do 50 000 eur. Keďže v okresoch Brezno, Snina a Veľký Krtíš sa nachádza dohro­mady 135 miest a obcí, rovnaký je aj maxi­málny počet žia­da­te­ľov a jeden žiadateľ môže pred­lo­žiť len jednu žiadosť.

„Vnímam potrebu dofinancovania kvalitných projektov v týchto regiónoch. Lepšia občianska vybavenosť a lepšie služby by mohli dopomôcť k zmier­ne­niu dlho­do­bého problému s odlivom oby­va­teľ­stva, ako sa to deje napríklad aj tu v Brezne,“ zdôraznil šéf rezortu investícií.

Vzhľadom na skutočnosť, že dostupnosť a kva­li­ta ve­rej­ných budov a priestorov je dô­le­ži­tým aspektom pri rozho­do­va­ní sa oby­va­teľ­stva o zmene miesta pobytu, je potrebné pod­fi­nan­co­va­ným samo­sprá­vam v okrese pomôcť s fi­nan­co­va­ním tejto infra­štruk­tú­ry.

„Netreba zabúdať na fakt, že v okrese Brezno žije vyššie percento mar­gi­na­li­zo­va­nej rómskej komunity, čo kladie na plecia samo­správ väčšiu záťaž na bu­do­va­nie rôznych typov verenej infra­štruk­tú­ry,“ pri­po­me­nul Raši.

„Dnešok potvrdil to, že sa nemôžeme pozerať na re­gi­ó­ny z hľa­diska zákona a dávať im nálepku naj­me­nej rozvi­nu­tých alebo naj­viac zaostalých. Pre nás to budú prioritné okresy a chceme im dať prioritnú pozornosť. Tieto tri okresy nie sú na tom omnoho lepšie ako zoznam dvad­sia­tich naj­me­nej rozvi­nu­tých, ale kvôli jednému je­di­né­mu kri­té­riu, ktorým bola ne­za­mestna­nosť, ostali na dru­hej strane. Vtiahneme ich do hry, dáme im prioritu a po­zor­nosť. Nechceme, aby Slovensko bolo re­gi­ó­nom skan­ze­nov, ale regiónom prí­le­ži­tostí,“ doplnil štátny tajomník rezortu Michal Kaliňák.

Z novej výzvy sa môžu financovať rekonštrukcie obecných úradov a kul­túr­nych domov, rekonštrukcie a vy­bu­do­va­nie ko­mu­nit­ných centier, oddy­cho­vých zón, detských ihrísk, parkovísk (bez výberu parkovného), amfiteátrov, mobilných amfiteátrov, rozhlasu, osvetlenia a všetky ka­pi­tá­lo­vé výdavky, napríklad hmotný majetok, teda samo­statné hnu­teľ­né veci, prí­pad­ne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samo­statné tech­nicko-eko­no­mické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur.

Zástupcovia MIRRI mali pre starostov a pri­má­to­rov aj ďalšiu dobrú správu, a tou je v tomto roku plá­no­va­ná zmena zákona o re­gi­ó­noch.

„Som primátorom desiaty rok a za ostatné štyri roky sa ne­sta­lo, že by nejaký minister prišiel na pôdu nášho úradu a avi­zo­val akú­koľ­vek pomoc. Za to ďa­ku­jem,“ uzavrel pri­má­tor Brezna Tomáš Ábel.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *