Kategórie
O politike

Pápež František pre denník La Croix: „Štát musí byť sekulárny.“

Rozhovor s pápežom Františkom.

Exkluzívne: Podľa pápeža Františka, kon­fe­sio­nálne štáty skončia zle. Úryvok z rozho­vo­ru, ktorý pápež František poskytol Guillaumeovi Goubertovi, ria­di­te­ľovi denníka La Croix a Sébastienovi Maillardovi, osobitnému vyslancovi v Ríme.

Pápež František
Pápež František.

„V tomto ohľade by som snáď Francúzsku vytkol, že to so se­ku­la­rizmom pre­háňa,“ povedal pápež počas rozho­voru pre den­ník La Croix. (Foto: Ettore Ferrari/EPA.)

La Croix: Súčasný vplyv islamu na dnešné Fran­cúzsko, ako aj histo­rické dedičstvo kresťanstva, pod­ne­cujú množstvo otázok o tom, aké miesto má zastá­vať ná­bo­žen­stvo vo ve­rej­nom priestore. Aký má byť podľa vás správny se­ku­la­rizmus?

Pápež František: „Štát musí byť sekulárny. Kon­fe­sio­nálne štáty kon­čie­vajú zle. Bolo by to proti histórii. Nazdávam sa, že se­ku­la­rizmus, za sú­čas­nej existencie zákona pevne ukotvu­jú­ceho nábo­ženskú slobodu, spo­ločne tvoria rámec, ktorý umož­ňuje pokročiť ďalej. Všetci sme si rovní, či už ako Božie deti alebo ako dôstojné ľudské bytosti. Ale, každý z nás musí mať možnosť slobodne prejavovať svoju vieru. Ak moslimská žena chce nosiť hidžáb, musí mať možnosť tak urobiť. Rovnako, ak katolík chce nosiť kríž. Musíme mať možnosť vyznávať svoju vieru nie popri, ale v rámci kultúry.

V tomto ohľade by som snáď Francúzsku vytkol, že to so se­ku­la­rizmom pre­háňa. Svoj postoj opiera o vní­ma­nie ná­bo­žen­stiev ako istých sub­kultúr, pričom ich ne­po­va­žuje za sa­mostatnú kul­túru. Obávam sa, že tento prístup, ktorý je možné chápať ako dedičstvo osvie­tenstva, ešte pretrváva.

V tejto otázke by Francúzsko malo urobiť krok vpred a akcep­to­vať fakt, že na otvo­re­nosť trans­cen­dentnu majú právo všetci.“

Prečítajte si aj: Francúzski biskupi pre­ja­vili obavy z vôle „se­ku­la­ri­zo­vať spo­ločnosť“.

Ako by teda katolíci, v tomto sekulárnom rámci, mali obhájiť svoje sta­no­visko v spo­lo­čen­ských otázkach akými sú eutanázia alebo manželstvo osôb rovnakého pohlavia?

Pápež František: „Diskutovať, argumentovať, vysvetľovať a zdô­vod­ňo­vať sa má v par­la­mente. Do­kon­ca je to potrebné, lebo práve tým sa spo­ločnosť vyvíja a rastie. Avšak, keď je už zákon prijatý, štát musí rešpek­to­vať výhradu svedomia. Uplatnenie výhrady svedomia má byť možné na kaž­dej legisla­tív­nej úrovni, lebo je to ľudské právo. Má byť možné aj pre člena vlády, ktorý je rov­nako ľudskou bytosťou. Štát musí rešpek­to­vať aj kri­tiku.

To je pravý sekularizmus. Nie je možné zametať argu­menty kato­lí­kov pod ko­be­rec so slo­vami: ‚Hovoríte ako kňaz.‘ Nie, opierajú sa o kresťanské hod­noty, ktoré Francúzsko rozvíjalo tak významným spôsobom.“

Prečítajte si pokračovanie rozho­vo­ru: Pápež František pre „La Croix“: „Vo Fran­cúzsku má cirkev tvo­ri­vú schop­nosť.“

Zaznamenali Guillaume Goubert a Sébastien Maillard (v Ríme), 16. 5. 2016 o 18.40 h.


La Croix je celoštátne vydávaný denník pri­ná­ša­júci vše­o­becné in­for­má­cie o spo­lo­čenskom a po­li­tickom dianí s orien­tá­ciou na ka­to­líckych či­ta­te­ľov. La Croix je titul vydá­vaný sku­pi­nou Bayard.

Zdroj: Le pape François à «La Croix» : « Un État doit être laïque »

Archív:

Pápež František pre denník La Croix: „Štát musí byť sekulárny.“
Pápež František pre den­ník La Croix: „Štát musí byť se­ku­lárny.“ (1)
Pápež František pre denník La Croix: „Štát musí byť sekulárny.“
Pápež František pre den­ník La Croix: „Štát musí byť se­ku­lárny.“ (2)

Archívna snímka z roku 2016.

Článok bol pôvodne uverejnený 2. júna 2016.

Jedna odpoveď na “Pápež František pre denník La Croix: „Štát musí byť sekulárny.“”

[…] „Konfesionálne štáty skončia zle… Verím, že se­ku­la­rizmus spre­vá­dzaný silným zákonom, ktorý za­ru­čuje ná­bo­ženskú slobodu, posky­tuje rámec pre posun vpred,“ vyhlásil pápež František v rozho­vo­re s Guillaumom Goubertom, ria­di­te­ľom fran­cúz­skeho rímsko­ka­to­líckeho den­níka La Croix. […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *