Kategórie
Tlačové správy

Eurofondy pomáhajú obnovovať kultúrne inštitúcie

Zrekonštruovaná pobočka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča už slúži ľuďom.

Marec – mesiac knihy je v plnom prúde. Sme hrdí, že i vďaka podpore z euro­fondov sa darí mnohé knižnice na Slo­ven­sku ob­no­vo­vať, aby priniesli návštevníkom ešte väčší komfort. Jednou z nich je Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Jej pobočka na sídlisku Sásová po re­kon­štruk­cii už slúži čitateľom.

„Ak máte záhradu a knižnicu, máte všetko, čo potre­bu­je­te,“ znie citát, ktorý sa pripisuje slávnemu rímskemu filozofovi Marcusovi Tulliusovi Cicerovi.

Knižnice sú stánkami múdrosti a každý národ by sa mal o tie svoje príkladne starať.

„Veľmi ma teší, že i vďaka podpore z Integro­va­né­ho re­gio­nál­neho operačného programu, ktoré riadi Ministerstvo investícií, re­gio­nál­neho rozvoja a infor­ma­ti­zácie sa knižnice obnovujú, rekonštruujú a re­vi­ta­li­zujú. Neustále hľadáme spôsoby, ako pomôcť kultúrnym inštitúciám na Slo­ven­sku,“ uviedol minister investícií, re­gio­nál­neho rozvoja a infor­ma­ti­zá­cie Richard Raši.

Príkladom dobrej praxe je Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, ktorej zria­ďo­va­te­ľom je Bansko­bystrický samo­správny kraj. Jej pobočka na naj­väč­šom bystrickom sídlisku Sásová otvorila v marci svoje brány po viac ako osem mesiacov trvajúcej re­konštruk­cii.

Knižnicu sa podarilo obnoviť vďaka dotácii určenej na pod­po­ru udržateľ­nosti a odol­nosti kultúrnych inštitúcií v sú­vislosti s pan­dé­miou COVID-19, ktorú ako sprostred­ko­va­teľský orgán pre­roz­de­ľo­valo Ministerstvo kultúry SR z nášho Integro­va­ného regio­nál­neho ope­rač­ného programu.

Viac ako 93-tisíc eur pomohlo vynoviť priestory knižnice a vďaka pod­po­re sa na­kú­pi­li aj nové note­booky, tablety a zmo­der­ni­zo­vala Wi-Fi sieť.

„Nové stavebné riešenie vnútorných priestorov umožnilo vytvoriť aj malú čitáreň a klu­bovňu. Za­u­jí­ma­vým rie­še­ním interiéru, na kto­rom sme spo­lu­pra­co­vali s interiérovou architektkou, vzniklo pódium pre ne­ná­ročné po­du­ja­tia a priestor na ko­mu­nitné stre­tá­va­nie sa, ako aj tvorivý priestor pre naj­men­ších čitateľov. Interiér sa vynovil novými kovovými knižničnými regálmi a mo­der­ným knihovníckym pultom. Knižnica v Sásovej získala aj nové hygienické zázemie pre či­ta­te­ľov, vrátane toalety pre te­lesne hendi­ke­po­va­ných. Tešíme sa, že naše úsilie je korunované úspechom,“ priblížila riaditeľka knižnice Iveta Babjaková.


Autor: MIRRI SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *