Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z dane pre bojovníka Riška

Milí naši priatelia,
aj tento rok máte možnosť podporiť Riška na jeho ceste za kraj­ším zaj­traj­škom da­ro­va­ním va­šich 2 % z už zapla­te­nej dane.

Bojovník Riško

Za vašu podporu a pomoc sme vám veľmi vďační. Riškova cesta sa po­da­ním lieku len začala. Na to, aby na­pre­do­val a mal čo naj­krajší život však len liečba nestačí. Každý rok Riško absol­vuje pra­vi­del­ne in­ten­zív­ne cvi­če­nia, logo­pédiu, cesty za zdra­vot­nou sta­rostli­vosťou do za­hra­ni­čia. Okrem toho Riško pre čo naj­kva­lit­nejší a naj­krajší život potre­buje aj veľa po­mô­cok a vý­ži­vo­vých doplnkov. To všetko je fi­nan­čne veľmi ná­roč­né. Za Riš­kove pokroky vďa­číme najmä vám. Bez vašej po­mo­ci by to nešlo, a my si to veľmi vážime.

Ak sa rozhodnete svoje 2 % zo za­pla­te­nej dane da­ro­vať Riškovi, pri­pra­vili sme pre vás potrebné tla­čivá.

Pozri: Bojovník Riško.

Do potvrdenia vyplňte tieto údaje (II. oddiel – údaje o pri­jí­ma­te­ľo­vi):

IČO:52317358
Obchodné meno:BOJOVNÍK

Autor: OZ BOJOVNÍK.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *