Kategórie
Tlačové správy

Štátny príspevok na kompenzáciu vysokých úrokov

Tí, čo výraznejšie meškali so splátkami, po­moc od štá­tu ne­dosta­nú.

Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS)

Od januára môžu Slováci, ktorí čerpali hy­po­téku v pred­chá­dza­jú­cich rokoch, žiadať o štátnu pomoc na kom­pen­zá­ciu zvý­še­ných splátok v dôsledku rastu úro­ko­vých sadzieb. Príspe­vok však nemusí dostať každý.

Jedným z dôvodov na zamietnutie štátneho príspevku je aj to, ak žia­da­teľ meškal s úhra­dou splátok viac ako jeden celý ka­len­dárny mesiac. Upo­zor­ňuje na to Aso­ciá­cia slo­ven­ských inkas­ných spo­loč­ností (ASINS) s tým, že podlžnosti sa evi­dujú v úve­ro­vom registri a môžu mať vplyv na u­de­le­nie štátnej pomoci. Dlhy, prí­pad­ne exe­kúcie však môžu žia­da­te­ľom narobiť problémy aj v prí­pa­de, ak chcú re­fi­nan­co­vať hy­po­téku v inej banke. Od­bor­níci z ASINS preto radia dodržia­vať pla­tob­nú disciplínu a tiež sa prie­bežne pri­pra­vo­vať na ná­rast splátok po re­fi­xá­cii pre prí­pad, že štátna pomoc sa ne­bude na dlžníka vzťa­ho­vať.

Pozor na výraznejšie meškanie so splát­kami

Slovákom, ktorým v dôsledku rastu úrokových sadzieb vzrástla splátka hypotéky, po­môže štát poskyt­nu­tím príspevku. Ten by mal pokryť 75 % zo sumy, o ktorú splátka narástla, jeho ma­xi­mál­na výška je však sta­no­vená na 150 eur. Na štátnu pomoc ale nemá nárok každý. Žia­da­teľ okrem iného musí spĺňať ma­xi­mál­nu hra­nicu príjmu, ktorá je sta­no­vená na 1,6-ná­so­bok prie­mer­nej no­mi­nál­nej mesačnej mzdy zamestnanca v ná­rod­nom hospo­dár­stve, ne­hnu­teľ­nosť musí byť vy­u­ží­vaná na vlastné bý­va­nie a pri­hliada sa aj na pla­tobnú disciplínu.

„Na to, aby žiadateľ dostal štátny príspevok na kom­pen­záciu zvý­še­ných splátok úveru, musí byť splnená pod­mienka, že úver bol do­te­raz riadne splá­caný, v le­hote a v splát­kach do­hod­nu­tých v úve­ro­vej zmluve. Pri­hliada sa na omeš­ka­nie úhrady me­sač­nej splátky, ak je táto uhra­de­ná do konca na­sle­du­jú­ceho mesiaca. Pla­tobná disciplína sa evi­duje v úve­ro­vom registri a môže mať vplyv nielen na štátnu pomoc, ale aj na čer­pa­nie ďalších úverov v bu­dúc­nosti,“ vysvet­ľuje pre­zi­dent ASINS Martin Musil.

Na vyššie splátky sa možno pripraviť umelým zvy­šo­va­ním si „vý­dav­kov“

Štátna pomoc sa okrem toho vzťahuje len na jed­nu hy­po­téku. Ak niekto vlastní via­cero ne­hnu­teľ­ností a fi­nan­cuje ich prostred­níc­tvom hy­po­te­kár­neho úveru, mal by sa pri­pra­viť na to, že po re­fi­xácii môže mať hlbšie do vrecka, prí­pad­ne by mal zvážiť predaj jednej ne­hnu­teľ­nosti. Rov­nako by sa podľa ASINS na zvý­še­nie splátok mali vopred dobre pri­pra­viť aj ľudia, ktorým vzrastie splátka už pri jed­nej ne­hnu­teľ­nosti o nie­koľ­ko stoviek eur alebo tí, ktorí už dnes vedia, že ne­bu­dú spĺňať pod­mienky pre u­de­le­nie štátnej pomoci.

„Odporúčame privykať si na novú výšku splátky ešte počas zostá­va­jú­ceho času do kon­ca fixácie. Jedným zo spô­so­bov je aj umelé zvy­šo­va­nie si vý­dav­kov, ideálne vo výške pred­po­kla­da­ného nárastu splátky. Ak si bude osoba od­kla­dať určitý obnos peňazí, na kto­ré ne­siahne, nie­len­že si vy­tvorí fi­nan­čnú rezervu, ale dokáže si tým otestovať, či zo svojho príjmu vyššie splátky utiahne. Omeš­ka­nie v splátke môže v bu­dúc­nosti totiž spô­so­biť problémy mi­ni­mál­ne vo forme upo­mienky od banky, za ktorú treba takisto uhradiť po­pla­tok,“ radí pre­zi­dent ASINS Martin Musil.

Pri finančných problémoch je dôležitá včasná ko­mu­ni­ká­cia s ve­ri­teľ­mi a ban­kou

Ak osoba vie, že nebude z rôznych dôvodov schopná plniť svoje fi­nan­čné zá­väz­ky, mala by to opäť riešiť s pred­sti­hom. ASINS radí urobiť si revíziu príjmov a vý­dav­kov a čo naj­skôr začať ko­mu­ni­ko­vať s ve­ri­teľ­mi a hľa­dať riešenia.

„Medzi nimi môže byť napríklad dočasné zníženie splátky po do­ho­vo­re s ve­ri­te­ľom či s bankou, do­hoda na od­klade splátok alebo predĺžení doby splá­ca­nia. V prí­pa­de splá­ca­nia via­ce­rých úverov môže byť jednou z ciest aj ich kon­so­li­dácia re­fi­nan­co­va­ním. Ak však dlžníci ne­ko­mu­ni­kujú s ve­ri­teľ­mi, neu­hrá­dzajú zá­väzky, na­ba­ľujú svoje dlhy, prí­pad­ne už čelia exe­kú­cii, môžu mať v bu­dúc­nosti problém tak so získa­ním úveru a re­fi­nan­co­va­ním, ako aj v pra­cov­nej či pod­ni­ka­teľ­skej čin­nosti,“ uzatvára Martin Musil.


Poznámka: Často kladené otázky.

O Asociácii slovenských inkasných agentúr (ASINS)

ASINS je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2010. Za­sa­dzuje sa za etické in­ka­so na ná­rod­nej aj európskej úrovni a za fé­ro­vú legisla­tívu v oblasti správy po­hľa­dá­vok. Repre­zen­tuje tiež záujmy ve­ri­te­ľov, ale aj dlžníkov s cie­ľom nastaviť etické štan­dar­dy vy­má­hania a de­fi­no­va­nia účin­nej­šej a fé­ro­vej legisla­tívy pre všetky zúčastnené strany. Cieľom je za­kot­ve­nie tzv. in­kas­ného zákona, ktorý by jasne re­gu­lo­val oblasť vy­má­ha­nia nespla­te­ných po­hľa­dá­vok. Je aktívnym členom FENCA (Európskej fe­de­rá­cie ná­rod­ných aso­ciá­cií in­kas­ných agentúr) a Re­publi­ko­vej únie za­mestná­va­te­ľov.

Autor: Asociácia slovenských in­kas­ných spo­loč­ností.

Správu dodala Anna Vojteková z agen­tú­ry NEOPUBLIC.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *