Kategórie
Humanistická pomoc

2 % z daní pre OZ Mačky Piešťany

Vaše 2 % nám na 100 % pomôžu.

OZ Mačky Piešťany

Skupinu Mačky Piešťany som vytvorila za úče­lom zdo­ku­men­to­va­nia pohybu mačiek po Pieš­ťa­noch a zdo­ku­men­to­va­nia vy­kastro­va­ných mačiek s ich lo­ka­li­zá­ciou v Pieš­ťa­noch. Pre prehľad bude mať každá mačička vytvo­rený svoj album s lo­ka­li­zá­ciou, pričom do­ku­men­tu­jeme aj nové prírastky – na­ro­dené ma­čiatka s plánom ich budúcej kastrácie na je­seň/jar opäť s ich lo­ka­li­zá­ciou. Čle­novia skupiny môžu nahrávať prostred­níc­tvom albumov mačičky, ktoré kastrovali. Kon­tak­tné mačičky a ma­čiatka, ktoré sa tu na­chá­dzajú, sú záro­veň adepti na adopciu. V sku­pine hľa­dá­me aj dobro­voľ­níkov dočaskárov, ktorí pomôžu so sta­rostli­vos­ťou o ma­čičky. Ľudia môžu cez číslo nášho účtu prispie­vať na kr­mivo, ve­te­ri­nár­nu sta­rostli­vosť a kas­trácie.

Údaje pre 2 % z dane:

Názov:Mačky Piešťany
IČO:54056331

Vyhlásenie o poukázaní podielu zapla­te­nej dane z príj­mov fy­zic­kej osoby

Dobrovoľníci môže poukázať 3 %.


Autorka: Veronika Schmidt, OZ Mačky Piešťany.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *