Kategórie
Tlačové správy

Získajte pre vašu školu fotovoltické panely

2. ročník grantového programu Školy na ze­le­nú.

Iniciatíva dm {spoločne}

Štartujeme druhý ročník výzvy na získa­nie prostried­kov z gran­to­vého programu Školy na ze­lenú. Pod­po­ru­jeme ním inšta­láciu foto­vol­tic­kých zaria­dení na ško­lách a v škol­ských za­ria­de­niach, a tiež vzde­lá­vanie za­me­rané na šetre­nie zdrojmi a udrža­teľ­né formy energie.

Vlani sme podporili školy a školské za­ria­de­nia v Se­redi, Lokci a Mar­hani.

Podporené boli školské zariadenia na zá­pade, v strede a na vý­chode Slo­ven­ska, a to Základná škola v Mar­hani sumou 40 831 eur, Materská škola na Uli­ci Komen­ského v Se­redi sumou 23 208 eurZákladná škola s ma­ter­skou školou v Lokci sumou 18 804 eur. Grantová výzva bola fi­nan­co­vaná prostred­níc­tvom Nadač­ného fondu dm drogerie markt, ve­de­ného v Na­dácii Pontis.

Kto môže požiadať o grant?

Ďalšie odkazy:


Autor: Iniciatíva dm {spoločne}.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *