Kategórie
Tlačové správy

V Galérii SPP otvorili výstavu Petra Žanonyho s názvom Energia

Slovenský výtvarník Peter Žanony prináša do bra­tislav­skej Galérie SPP výstavu svojich obrazov a sôch s náz­vom Energia.

Peter Žanony – Energia
Peter Žanony – Energia.

Slovenský výtvarník Peter Žanony, ktorý dlhé roky pôsobil v zahra­ničí, prináša do bra­tislav­skej Galérie SPP výstavu svojich obrazov a sôch s názvom Energia. Pre ve­rej­nosť bude otvo­rená do 29. feb­ru­ára.

Súčasťou výstavy je vyše 60 umeleckých predmetov, ktorými sú prevažne obrazy tvorené technikou akryl na plátne a dvad­sať­jeden dre­ve­ných ume­lec­kých so­chár­skych diel.

Peter Žanony pôsobil dlhé roky v Nemecku, kde sa venoval najmä tvorbe grafiky, keďže mnohé reklamné agentúry vyu­ží­vali jeho kresliarske zruč­nosti. Rea­lis­tický prejav zostal do­mi­nan­tný v jeho maľbe, ktorá je inter­pre­tá­ciou námetov vy­chá­dza­jú­cich z pop-artu šesťde­sia­tych rokov. Práve vďaka tomuto štýlu si našiel svoju cestu, vytváral vlastný výtvarný názor a bu­do­val osobitý výtvarný prejav.

„Expozícia v Galérii SPP zobrazuje tvorbu Petra Žanonyho za os­tat­né tri roky po tom, čo sa natrvalo vrátil do svojej do­mo­viny a najmä do svojho rodiska – Bra­tisla­vy, do De­vína. Od­vtedy sme svedkami nesmiernej umelcovej aktivity, tvorivej aj spo­lo­čen­skej. Je úžasné vidieť, ako rozdáva svoju energiu, výtvarnú zručnosť v dreve a ma­liarsky talent deťom na svo­jich pra­vi­del­ných work­sho­poch,“ hovorí Dagmar Kudoláni Srnenská, kurátorka výstavy.

V jeho sochárskej činnosti ho inšpirujú slovanské dejiny, ako aj grécka a se­ver­ská my­to­ló­gia. Pri tvorbe sôch využíva farby a dôraz kladie na prácu s priestorom, tvarom a sa­mot­ným ma­te­riá­lom.

„Názov mojej výstavy je Energia a ide o moju energiu, ktorá je vo mne a mojich dielach. Mám za sebou totiž aj roky, v ktorých som kvôli závislosti veľa síl nemal, ale vďaka umeniu a pevnej vôli som sa z toho dostal. Teraz srším energiou a to chcem ukázať aj ši­ro­kému obe­cen­stvu,“ vysvet­ľuje Peter Žanony.

Mnohé jeho diela sú ovplyvnené populárnou kultúrou a umením veľko­mesta. Oso­bi­tými prácami sú však portrétne diela zobra­zu­júce priateľov, kultúrne a po­pu­lárne osob­nosti. Ďalšími autorovými obľú­be­nými motívmi sú žraloky. Tieto zvieratá ho odjak­živa fasci­no­vali a ich krásu sa snažil pre­niesť na plátno.

Návštevníci galérie budú mať možnosť vidieť pestrý výber z týchto diel a jeho tvorby za os­tat­né tri roky.

Výstava Energia je prístupná verejnosti od piatka 12. ja­nu­ára do štvrtka 29. feb­ru­ára 2024 v priesto­roch Galérie SPP na ulici Mlynské nivy 44/c v Bra­tisla­ve. Vstup je pre všet­kých návštev­ní­kov bez­platný. Otvá­ra­cie hodiny v Ga­lérii SPP – v pra­cov­né dni od 10.00 do 18.00 h.

Peter Žanony sa narodil 27. 4. 1962 v Bratislave. V rokoch 1978 – 1982 štu­do­val na Škole ume­lec­kého prie­myslu v Bra­tisla­ve, odbor rez­bár­stvo. V roku 1982 sa usadil v ne­mec­kom meste Bayreuth a začal pra­co­vať ako grafik v rôz­nych reklam­ných agen­tú­rach, ale aj ako reštau­rá­tor na Bayreuthskej uni­ver­zite. Po pre­sídle­ní do Mní­chova navšte­vo­val Aka­dé­miu Wildner, kde sa naučil pra­co­vať s rôz­nymi gra­fic­kými programami. V Bayreuthe sa stal členom ume­leckej výtvarnej skupiny Art Schmiede a v Bra­tisla­ve Spo­loč­nosti voľných výtvar­ných umelcov. V roku 2018 sa vrátil na Slo­ven­sko, žije vo svojom rodisku v De­víne, kde si vy­bu­do­val vlastný ateliér. Venuje sa maľbe, grafike a so­chár­skej tvorbe.

Galéria SPP bola založená v roku 2000. Na­chá­dza sa na ulici Mlynské nivy 44/c v Bra­tisla­ve, len nie­koľko minút pešej chôdze od Nivy Tower, či Pra­diarne 1900, v bez­prostred­nej blízkosti BC Apollo II a je ľahko dostupná aj mestskou hro­mad­nou dopra­vou (zastávka Novo­hradská alebo zastávka Košická). Galéria SPP je pre ve­rej­nosť otvo­rená v dňoch pon­de­lok až pia­tok od 10.00 do 18.00 h. Vstup je bez­platný.


Autor: SPP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *