Kategórie
Tlačové správy

Záchrana sladovníckeho jačmeňa pokračuje

Záujem farmárov o projekt PRE JAČMEŇ rastie.

Plzeňský Prazdroj

Pestovanie sladovníckeho jačmeňa na Slo­ven­sku sa kvôli zmene klímy a vý­ky­vom počasia ocitlo v ostatných rokoch v ohro­zení. Pivo­var­níci a pesto­va­telia sa mu preto spolu s od­bor­níkmi na agro­les­níctvo rozhodli pomôcť a v roku 2023 rozšírili unikátny projekt PRE JAČMEŇ do ďalších štyroch poľ­no­hos­po­dár­skych družstiev. Ako posledná nedávno pre­behla výsadba v PPD Prašice v Ja­cov­ciach ne­ďa­leko Topoľčian.

Slovensko patrilo k sladovníckym veľmociam a ešte v roku 2020 bolo piatym naj­význam­nej­ším exportérom sladu v Európe. Výsevných plôch sla­dov­níc­keho jačmeňa ako plodiny veľmi citlivej na vlahu však na Slo­ven­sku za pre­došlé roky dra­ma­ticky ubudlo. Prazdroj vlani spojil sily s Na­dá­ciou Eko­polis a s expertmi z Ná­rod­ného lesníckeho centra v rámci projektu PRE JAČMEŇ otvoril diskusiu o bu­dúc­nosti udrža­teľ­ného pesto­va­nia sla­dov­níc­keho jač­meňa na Slo­ven­sku, kde ponúkol aj konkrétne riešenie.

„Cez princípy agrolesníctva a cielenú výsadbou drevín dokážeme zabrániť pôdnej erózii a od­no­som jej najúrod­nej­ších častíc, a zá­ro­veň zvýšiť jej schopnosť zadržiavať vodu. Zároveň takto prispie­vame k po­sil­neniu bio­di­ver­zity a zmier­ňo­vaniu mikro­kli­ma­tic­kých extrémov,“ pribli­žuje Ivan Tučník, vedúci projektu za Plzeňský Prazdroj Slo­ven­sko.

Po pilotnom uvedení projektu PRE JAČMEŇ v PD Radošinka vo Veľkých Ripňanoch tento rok postupne apli­ko­vali prin­cípy agro­les­níc­tva aj ďalší pesto­va­te­lia z PD Rozkvet v Odo­ríne, zo ZAD Dvory nad Ži­ta­vou a ne­dávno aj z PPD Prašice v Ja­cov­ciach. Vo vý­chod­nej časti obce tu odborníci s dobro­voľ­níkmi vysadili dokopy 60 kusov sadeníc javora mliečneho, moruše čiernej a to­poľa čierneho. Aktuálna výsadba na zá­pad­nom Slovensku nadviazala na tie predošlé, ktoré vysadením takmer 450 stromov preukázali opodstat­ne­nosť tejto iniciatívy. Ďalšie dve plánované výsadby v rozsahu zhruba 180 stromov dobehnú za priazni­vej­šieho počasia v roku 2024.

„Pestovanie sladovníckeho jačmeňa je stále náročnejšie. Nielen kvôli extrémnym prejavom prírody, ale aj z hľa­diska kritérií kvality, ktoré musí spĺňať. Projekt PRE JAČMEŇ nám napomôže zlepšiť podmienky a prispeje k skul­túr­neniu život­ného prostredia aj k ob­nove fauny a flóry,“ vysvetľuje dôvody zapojenia sa do pro­jektu Marián Cikatricis, predseda pred­sta­ven­stva PPD Prašice so sídlom v Ja­cov­ciach.

Výsadba sa realizovala na rovine a jej cieľom bolo primárne vytvoriť vetrolam, ktorý by obmedzil dopady veternej erózie. Okolitá krajina by s nimi mala byť odolnejšia a ľahšie sa prispôsobovať zmenám klímy.

„Sme veľmi radi, že ide o dlhodobú iniciatívu a zároveň unikátny projekt v tomto segmente na Slovensku, ktorý prepája výskumníkov za­o­be­ra­jú­cich sa agro­les­níc­tvom so súkrom­ným sektorom s cieľom pomôcť pesto­va­te­ľom čeliť náročným výzvam súvi­sia­cim nielen s kli­ma­tic­kými zmenami,“ dopĺňa Martin Gálik, projektový manažér z Nadácie Ekopolis.

Prazdroj si dlhodobo zakladá na kvalite surovín, z ktorých svoje pivo varí, a zároveň sa ich snaží nakupovať čo naj­bližšie k svojmu pivovaru. V roku 2023 nakúpil 100 % sla­dov­níc­keho jačmeňa od lo­kál­nych do­dá­va­te­ľov na Slo­ven­sku, cel­kovo išlo o takmer 25-tisíc ton. Do roku 2030 má spoločnosť za cieľ nakupovať všetky poľ­no­hospo­dár­ske suro­viny od far­má­rov s udrža­teľ­ným spô­so­bom produkcie (pesto­va­nia, spra­co­va­nia a vý­roby).

„Pokles produkcie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku je významný a získať dostatok kvalitnej suroviny z lokálnych zdrojov je stále náročnejšie. Preto je Prazdroj v diskusii o udrža­teľ­nosti v poľ­no­hospo­dár­stve aktívny a vzá­jomné vzťahy s pesto­va­teľmi sa snaží konzistentne rozvíjať. Zapojené družstvá tento rok potvrdzujú, že projekt dáva našim poľ­no­hospo­dárom zmysel. Evi­du­jeme záujem ďalších aj na rok 2024,“ uzatvára Ivan Tučník.

Dodal, že Prazdroj v ďalšom roku zvažuje, okrem výsadieb v rámci agro­les­níctva, na vybranej farme prostred­níc­tvom vedeckého výskumu otestovať aj prvky tzv. re­ge­ne­ra­tív­neho hospo­dár­stva.

Zaujímavosti o sladovníckom jačmeni a slade

  • Slad nie je tekutina, ide o naklíčené a usušené obilné zrnko.
  • Slad je jednou zo základných surovín pri výrobe piva. Prevažne sa na jeho výrobu používa práve jačmeň.
  • Jedno steblo jačmeňa môže mať v priemere 26 využiteľných zŕn.
  • Na výrobu jedného pollitráku piva sa môže spotrebovať až 3 000 zrniek sladu, čo je dohro­mady približne 95 gramov.
  • Výroba sladu trvá obyčajne 10 dní, v sladovni vo Veľkom Šariši je na jeho výrobu potrebných približne 3,5 litra vody na ki­lo­gram sladu.
  • Tento rok sa v sladovni v Pivovare Šariš spracovalo takmer 25-tisíc ton sla­dov­níc­keho jačmeňa. Slad, ktorý sa tu vyrába, je prvo­triednej kvality.

Foto:

Projekt PRE JAČMEŇ funguje na princípoch agrolesníctva, teda pestovania poľnohospodárskych plodín spolu s drevinami na tej istej ploche
Projekt PRE JAČMEŇ funguje na princípoch agrolesníctva, teda pestovania poľnohospodárskych plodín spolu s drevinami na tej istej ploche.
Pestovanie sladovníckeho jačmeňa je v ohrození. Prazdroj chce spolu s odborníkmi pomôcť tento trend zvrátiť
Pestovanie sladovníckeho jačmeňa je v ohrození. Prazdroj chce spolu s odborníkmi pomôcť tento trend zvrátiť.
Kvalitný sladovnícky jačmeň musí spĺňať sériu parametrov, ktoré sú však radikálne ovplyvňované neustálymi klimatickými zmenami
Kvalitný sladovnícky jačmeň musí spĺňať sériu parametrov, ktoré sú však radikálne ovplyvňované neustálymi klimatickými zmenami.
Vo východnej časti obce Jacovce koncom novembra odborníci spolu s dobrovoľníkmi vysadili dokopy 60 kusov sadeníc
Vo východnej časti obce Jacovce koncom novembra odborníci spolu s dobrovoľníkmi vysadili dokopy 60 kusov sadeníc.

Autorka: Zdenka Huňady, tla­čo­vá ho­vor­kyňa Plzeňského Prazdroja Slo­ven­sko.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *