Kategórie
Tlačové správy

V Košiciach vyrábame svetovú novinku medzi ultrazvukmi

Prístroj ACUSON Maple vyšetrí pacienta pre­cízne a v krat­šom čase.

Siemens Healthineers

V Košiciach spustili výrobu nového špič­ko­vého ultra­zvu­ko­vého prístroja, ktorý sa bude vyvážať do ce­lého sveta. ACUSON Maple od spo­loč­nosti Siemens Healthineers je diagnostický ultra­zvuk určený pre ši­roké vy­u­ži­tie v ne­moc­ni­ciach aj v am­bu­lan­ciách.

Jeho hlavnými atribútmi sú výkonnosť, všestrannosť a cenová dostupnosť vrátane naj­lep­šej zobra­zo­va­cej kva­lity vo svojej triede, ktorá umožňuje spo­ľahlivú a presnú diagnostiku pacientov.

Slovensko je kľúčový hráč a roz­ši­ruje pro­duk­ciu

Rok od spustenia výroby jedinečných ultra­zvu­ko­vých za­ria­dení Siemens Healthineers v ko­šic­kom prie­my­sel­nom parku sa môže slovenská divízia Ultrasound pochváliť ďalším úspechom – z vý­ro­by vychádza ďalší úplne nový ultra­zvu­kový prístroj ACUSON Maple, ktorý má „slovenskú nálepku“.

„Spustením výroby ACUSON Maple a doplnením nášho vý­rob­ného port­fólia sme sa so slo­ven­ským závodom de­fi­ni­tívne za­ra­dili medzi sve­to­vých pro­du­cen­tov v oblasti me­di­cín­skych prístrojov,“ hovorí Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ Siemens Healthineers na Slo­ven­sku.

Nový model ACUSON Maple doplnil doterajšie slovenské port­fólio špič­ko­vých ultra­zvu­kov – ACUSON Juniper, ACUSON Redwood, ACUSON P500, ACUSON NX3, ktoré sa v ko­šic­kom závode začali vyrábať vlani po pre­sune pro­duk­cie z Ázie. Slo­ven­sko sa tak stalo jedinou krajinou v rámci Európy, kde sa tieto zariadenia vyrábajú, a to najmä pre trh EMEA regiónu, ale aj iné časti sveta.

„Výrobu sme rozšírili o nový ultrazvukový prístroj a na­pre­du­jeme aj v cel­ko­vom počte vy­ro­be­ných za­ria­dení. Som veľmi hrdý na to, že kolegovia na Slo­ven­sku sa do značnej miery podieľajú aj na vý­voji soft­véru ultra­zvu­ko­vých prístrojov pro­duk­to­vého radu ACUSON. S roz­ši­ro­va­ním kom­pe­ten­cií košického vý­rob­ného závodu plá­nu­jeme postupne na­vy­šo­vať počty jeho zamestnancov. Zatiaľ sú to takmer dve desiatky nových ľudí, no s ďalším zvyšovaním produkcie bude ich počet narastať,“ konštatuje Miroslav Kliment, vedúci výrobného závodu Siemens Healthineers v Ko­ši­ciach.

Slovenská výroba v súčasnosti pokrýva až 60 % glo­bál­nej pro­duk­cie ultra­zvu­ko­vých zariadení spo­loč­nosti Siemens Healthineers. Košice sa stali centrom pre zá­kaz­ní­kov z celej Európy – vývoj soft­vé­ro­vých rie­šení spolu s vý­rob­ným závodom a stra­te­gic­kou polohou vzbudili aktívny záujem odborníkov aj zákazníkov o exkurzie vo vý­rob­nom závode. Okrem toho špičkoví lekári a špe­cia­listi v tejto oblasti navštevujú Slovensko a s tu­naj­šími vývojármi a pra­cov­níkmi výroby sa aktívne podieľajú na ďal­ších ino­vá­ciách ultra­zvu­ko­vých zariadení.

Všestranný ACUSON Maple

Prístroj ACUSON Maple maximálne zohľadňuje pracovný komfort lekárov, ktorí potrebujú pre­do­všet­kým výkonný ultra­zvu­kový systém pre rôzne typy vyšetrení. Vyznačuje sa vlastnosťami ako ľahký, pre­nosný, dokáže bez problé­mov fun­go­vať na ba­térie, a preto je ideálny aj pre malé ne­moc­nice, am­bu­lan­cie, súkromné am­bu­lan­cie či centrá urgentnej sta­rostli­vosti. Disponuje 25 pokročilými funkciami na báze AI a jeho integro­vaná batéria umož­ňuje až 75 minút skenovania bez na­pá­ja­nia na elek­trickú energiu. Táto schopnosť je ne­o­ce­ni­teľ­ná napríklad na urgen­tných príjmoch či v ne­moc­ni­ciach, kde ultra­zvuk potrebujú pre­mies­tňo­vať. Vyšší komfort za­bez­pe­čuje ACUSON Maple aj pre pa­cien­tov. Napríklad pri USG vy­šetre­niach v pô­rod­níctve a gy­ne­ko­lógii je veľkou výhodou auto­ma­tické vy­po­čí­tanie veku a hmot­nosti plodu, čím sa skráti cel­kový čas vy­šetre­nia o 24 %. Pri zobra­zo­vaní srdca zase využíva funkciu eSie Measure, ktorá skráti čas vy­šetre­nia pa­cien­ta až o 44 % a pri ru­tin­nom echo vy­šetre­ní až o päť minút.

Foto:

ACUSON Maple
ACUSON Maple.
ACUSON Maple (Breast Exam)
ACUSON Maple (Breast Exam).
ACUSON Maple (Lower Vascular)
ACUSON Maple (Lower Vascular).

Autor: Siemens Healthcare s. r. o.

Správu dodala: Beáta Obradovičová z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *