Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku pribúdajú inovatívne postupy agrolesníctva

Vďaka projektu PRE JAČMEŇ pribúdajú stromy aj v poľ­no­hos­po­dárskej krajine.

Fond Plzeňského Prazdroja

Banská Bystrica, Odorín – Pivovarníci, pestovatelia jačmeňa a odborníci z Nadácie Ekopolis priniesli unikátny projekt Pre jačmeň do ďalšieho regiónu Slo­venska. Ten uplatňuje princípy tak­zva­ného agro­lesníctva, čím pomáha pred­chá­dzať zne­hod­no­co­va­niu kva­lit­nej pôdy, zlepšuje jej úrodnosť a rieši problém s vodou – jej ne­dosta­tok i riziko povodní. Poľno­hos­po­dárske družstvo Rozkvet v obci Odorín na východe Slo­venska tak vďaka projektu vysadilo 75 kusov sadeníc jelší, topoľov, vŕb a brestov.

Veľké povodne, erózia, ale aj extrémne suchá zem. Každým rokom je Slovensko čoraz viac konfrontované s čoraz väčšími výkyvmi počasia. Tie sa týkajú aj pes­to­va­te­ľov sladovníckeho jačmeňa, pretože ide o veľmi citlivú plodinu, ktorej je kvôli náročným podmienkam z roka na rok menej. Aj preto vznikol v roku 2021 Nadačný fond Plzeňského Prazdroja Slovensko – Na bu­dúc­nosť! pri Nadácii Ekopolis. Účelom fondu je pod­po­ro­vať a realizovať verejno­prospešné aktivity a projekty, ktoré prispievajú k adaptácii na klimatické zmeny.

„Už dva roky realizujeme v rámci nadačného fondu projekt PRE JAČMEŇ. Ten slúži na podporu udržateľného pestovania jačmeňa na Slovensku a pomáha lokálnym farmárom, ale aj okolitej prírode. Je postavený na princípoch agro­lesníctva. Cielene podporuje výsadbu drevín v lokalitách, kde budú mať najväčší dopad na po­sil­ne­nie schopnosti pôdy zadržiavať vodu, zabránia pôdnej erózii a odnosom naj­úrod­nej­ších častíc pôdy a humusu; a zároveň prispejú k posilneniu bio­di­ver­zi­ty,“ uvádza Martin Gálik, programový manažér Nadácie Ekopolis.

V rámci projektu sa už minulý rok podarilo spolu s odborníkmi z Národného lesníckeho centra otvoriť diskusiu o bu­dúc­nosti udržateľného pestovania sladovníckeho jačmeňa na Slo­vensku.

„Plochy sceľované za ko­lek­ti­vi­zá­cie do veľkých lánov v aktuálnych klimatických podmienkach neobstoja. Vedú ku zníženiu schopnosti pôdy zadržiavať vodu a tiež ku zvýšenej citlivosti na eróziu a odplavenie jej najúrodnejšej vrstvy. Cielenou podporou výsadby drevín v lokalitách dokážeme zabrániť pôdnej erózii a odnosom najúrodnejších častíc pôdy a humusu; a zároveň prispejeme k po­sil­ne­niu bio­di­ver­zi­ty a zmierňovaniu mikro­kli­ma­tických extrémov,“ približuje Ivan Tučník, vedúci projektu za Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Po pilotnej fáze, ktorá prebehla v poľno­hos­po­dárskom družstve Radošinka, sa začali o inovatívne postupy agro­lesníctva zaujímať i ďalší pestovatelia. Na úspech pilotného dielu projektu nadviazala výsadba v poľno­hos­po­dárskom družstve Rozkvet v Odoríne na vý­cho­de Slo­venska. Jej realizácii predchádzalo vypracovanie odbornej štúdie. Tá zadefinovala konkrétne agro­lesnícke postupy a vhodné opatrenia pre družstvo, ktoré mu pomôžu lepšie ovplyvniť reguláciu povrchového odtoku z poľno­hos­po­dárskych plôch a vlhkosť pôdy.

„Pestovanie sladovníckeho jačmeňa je v sú­čas­nosti mimo­riadne zložité. Nielen kvôli extrémnym zmenám klímy, ale aj z hľa­diska para­metrov a kritérií kvality, ktoré musí spĺňať. Projekt PRE JAČMEŇ nám napomôže zlepšiť podmienky a prispeje tiež ku skul­túr­neniu životného prostredia, ale aj k obnove fauny a flóry,“ hovorí Mária Novysedláková, predsedníčka PD Rozkvet so sídlom v Odoríne.

V podmáčaných miestach poľno­hos­po­dárskeho družstva vysadili odborníci začiatkom mája dohromady 75 kusov sadeníc jelší, topoľov, vŕb a brestov. Majú miestnej pôde pomôcť zmierniť extrémy, keďže sú schopné zadržiavať zrážkovú vodu a infiltrovať ju do podzemia.

„Stromy plnia významnú úlohu, pretože krajina je s nimi odolnejšia a ľahšie sa s nimi prispô­so­bu­je zmenám klímy. Ak sú správne vysadené, umožňujú poľno­hospodárom lepšie čeliť veternej erózii aj vlahovému deficitu; a zároveň tak plniť prísne kritériá na kvalitu, ktoré sladovnícky jačmeň vyžaduje,“ vysvetľuje Martin Gálik, programový manažér Nadácie Ekopolis.

Prazdroj si pritom zakladá na kvalite surovín, z ktorých pivo varí, a zároveň sa ich snaží nakupovať čo naj­bližšie k svojmu pivovaru. V roku 2022 nakúpil 100 % sladovníckeho jačmeňa od lokálnych dodávateľov na Slo­vensku, celkovo išlo o viac ako 24-tisíc ton. Do roku 2030 má spoločnosť zároveň za cieľ nakupovať všetky poľno­hos­po­dárske su­ro­vi­ny od farmárov s udr­ža­teľ­ným spôsobom produkcie.

„Pokles produkcie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku je významný a zohnať kvalitnú surovinu je stále ťažšie. Preto je jednou z našich priorít byť aktívnymi v diskusii o udr­ža­teľ­nosti v poľ­no­hos­po­dárstve a rozvíjať vzájomné vzťahy s pes­to­va­teľ­mi. Ďalšie zapojené družstvo potvrdzuje, že ide o dlho­dobú iniciatívu Prazdroja a zároveň, že unikátny projekt, ktorý prepája agro­lesníkov so súk­rom­ným sektorom, má skutočne pozitívny prínos, ktorý dáva zmysel,“ dopĺňa Ivan Tučník s tým, že do konca roka sa projekt bude realizovať aj na ďalších poľ­no­hos­po­dárskych družstvách v rôznych kútoch Slovenska.

Foto:

PD Rozkvet, Odorín
PD Rozkvet, Odorín.
PD Odorín – výsadba
PD Odorín – výsadba.

Autorka: Martina R. Hromadová.

Jedna odpoveď na “Na Slovensku pribúdajú inovatívne postupy agrolesníctva”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *