Kategórie
Tlačové správy

Elektromobily sú rekordne lacné

Jazdeniek je na trhu viac, ceny stagnujú.

Mediánové ceny medzimesačne narástli o 200 eur, jaz­de­niek na trhu pri­budlo 951.

Skupina AURES Holdings

Záver roka praje predajom ojazdených áut ako nikdy predtým v mi­nu­losti. Naj­väčší hráč na slo­ven­skom trhu AURES Holdings, pre­vádz­ku­júci siete AAA Auto a Mo­to­tech­na, hlási rekordné predaje, ktoré by sa počas de­cem­bra mali priblížiť k ma­gic­kej hra­nici sto­ti­síc pre­da­ných vozi­diel za rok. Cel­kom bolo na slo­ven­skom se­kun­dár­nom trhu v no­vem­bri 2023 inze­ro­va­ných rekor­dných tak­mer 60-tisíc ojaz­de­ných vozi­diel, o 951 kusov viac ako v ok­tóbri.

Cenový medián mierne vzrástol – o 200 eur, medián najaz­de­ných kilo­metrov sa ne­zme­nil (167 000), vekový mierne poklesol (9,6 vs. 9,5 roka). Vyplýva to z ana­lýzy celého se­kun­dár­neho trhu s jaz­de­nými vozid­lami, ktorú pri­pra­vili experti AAA AUTO, naj­väč­šieho pre­dajcu ojaz­de­ných vozi­diel na Slo­ven­sku.

Na slovenskom trhu bolo v novembrovej ponuke o 902 ben­zí­no­vých áut viac ako v ok­tóbri. V prí­pade diese­lo­vých áut však inzertné servery medzi­me­sač­ne ponúkli o 76 kusov menej. Čo sa týka počtu inze­ro­va­ných elektro­mo­bilov – na pre­daj bolo v no­vem­bri tak­mer 300 elektrických vo­zi­diel s me­diá­nom veku 2,7 roka a ná­jaz­dom 33-tisíc kilo­metrov, čo je o 53 áut viac ako v ok­tóbri.

Zaujímavejšie sú však medziročné porovnania, kde sú nárasty oveľa vý­raz­nej­šie. Svedčí to o tom, že trh s ojaz­de­nými autami sa tento rok „roz­be­hol“ podstatne vyšším tempom ako vlani. Zatiaľ čo v no­vem­bri 2022 sa na slo­ven­skom trhu po­nú­kalo 53-tisíc áut, tento rok to bolo o 7-tisíc viac. Medián veku sa nezmenil (9,6 roka), prakticky rov­naký ostal aj tacho­met­rový nájazd (vlani 172 000 vs. 167 000 km).

Najzaujímavejším údajom je pokles cien in­ze­ro­va­ných elek­tro­mo­bilov. Zatiaľ čo v pred­posled­nom mesiaci mi­nu­lého roka bolo na pre­daj 143 áut do zá­suvky s me­diá­no­vou cenou 50 990 eur (vek 2,5 roka, nájazd 21 200 km), tento rok v no­vem­bri to bolo o 150 áut viac, teda 293 kusov a ich cena poklesla až o 18 900 eur na 32 090 eur. Mierne sa zvýšil medián veku z 2,5 roka na 3,6 roka a vý­raz­nej­šie sa zvýšil aj počet na­jaz­de­ných kilo­metrov z 21 200 km na 44 835 km.

Pri hybridných modeloch, ktorých celkový in­ze­ro­vaný počet na slo­ven­skom trhu bol v no­vem­bri 451 kusov, nie sú cenové posuny také výrazné. Zlac­ne­nie síce nastalo, ale iba o 990 eur na 25 490 eur. A v tomto prípade mierne poklesol vek a počet na­jaz­de­ných kilo­met­rov (3,9 roku vs. 2,9 roku a 66-tisíc km vs. 45-tisíc km).

Čo sa týka najponúkanejších modelov, ich po­ra­die je trvalo rov­na­ké. Slo­ven­skí moto­risti sú v tomto smere kon­zer­va­tívni. Na prvom mieste aj v no­vem­bri ostala Škoda Octavia (4 396 kusov) s ce­no­vým mediánom 7 500 eur, vekom 9,5 roka a ná­jaz­dom 200 000 km, nasle­duje VW Passat (2 008 ks, 9 499 eur, 8,9 roka a 210 000 km) a VW Golf (1 947 ks, 6 000 eur, 11,8 roka, 195 000 km). Štvrtá je Škoda Fabia (1 913 ks, 2 700 eur, 14,9 roku, 168 000 km), piata Škoda Superb (1 713 ks, 16 175 eur, 6,7 roka, 180 000 km).


Autorka: Dominika Brindžáková z AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *