Kategórie
Knihy Osobné

Súťažná osemsmerovka č. 7

Súťaží sa o knihu Poslední dny dinosaurů, ktorú na­pí­sal Mgr. Vla­dimír Socha. Kniha má pod­titul: …aneb Výprava za pra­vě­kou apo­ka­lyp­sou.

Kniha Poslední dny dinosaurů
Kniha Poslední dny di­no­saurů.

Mgr. Vladimír Socha je uznávaným publicistom, pe­da­gó­gom, autorom po­pu­lárno-ná­uč­nej li­te­ra­túry a po­pu­la­ri­zá­to­rom pa­leon­to­lógie i prí­rod­ných vied.

Kniha je vhodným darčekom pod strom­ček. Deti a mládež si čítaním príbehov môžu lepšie osvojiť zna­losti z čes­kého jazyka.

Úryvok z knihy:

„Po celé další měsíce a roky dopadá na zemský povrch kyselý déšť kyseliny dusičné, způsobený termálním šokem v atmo­sféře. Vzhledem k tomu, že horniny v místě dopadu zahrnovaly také značné množství anhydritu (síranu vápe­na­tého, CaSO4), bylo do strato­sféry uvolněno také ohromné množství sirnatých par. Ty následně způsobily vznik aero­solů s obsa­hem síry a na­ko­nec dopadly zpátky na zem v po­do­bě enormního množství sirnatých kyselých dešťů. Podle nej­uzná­va­něj­ších pro­počtů bylo dopadem uvolněno asi 7,5×1016 až 6,0×1017 gramů síry. Nej­dříve spálená a brzy nato jedo­va­tým deštěm pro­mo­čená země se na mnoha místech stala prakticky sterilní a pro slo­ži­tější formy života ne­oby­va­tel­ná. Půdní spo­le­čen­stva pedo­sféry jsou poško­zena, ale nikoliv zcela zničena, jak dokládá například objev ichno­fo­sil­ních struktur v po­době zka­me­ně­lých půdních chod­biček teh­dej­ších…“ (do­kon­čenie vety je ukryté v taj­ničke osem­sme­rovky).

Po prečiarknutí 15 slov z legendy vám ostane 10 ne­pre­čiar­knu­tých písmen, ktoré tvoria taj­ničku osem­sme­rovky.

Vianočná osem­sme­rovka č. 7

Kliknite na odkaz Vianočná osem­sme­rovka č. 7. V no­vom okne sa vám otvorí sú­ťaž­ná osem­sme­rovka vo for­máte PDF. Nie je potrebné sa pri­hla­so­vať. Stačí len kliknúť na ikonu pre stiahnutie súboru (vpravo hore). Vytlačte si súbor a vylúštite osem­sme­rovku.

Tajničku zasielajte na e-mail: admin@humanisti.sk do 18. de­cem­bra 2023.

Jeden výherca alebo jedna výherkyňa budú od­me­ne­ní knihou Poslední dny dinosaurů.

Súťaž končí 18. decembra 2023 o pol­noci.

Do zlosovania budú zaradení len súťažiaci, ktorí pošlú svoju poštovú adresu (meno, ulica, mesto/obec).


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *