Kategórie
Tlačové správy

V roku 2024 bude hrať v digitalizácii prím umelá inteligencia

Ale aj virtuálna realita či rozširovanie 5G siete.

Enehano

V roku 2024 sa v oblasti digitálnej trans­for­má­cie oča­ká­vajú významné zmeny. Hyper auto­ma­ti­zácia, virtuálna realita, internet vecí, digitálne eko­systémy, ochrana osobných údajov, roz­ši­ro­vanie 5G siete, ale aj posun k špe­ciál­nym cloud-native tech­no­ló­giám. Toto všetko, spolu s udrža­teľ­nos­ťou, bude podľa spo­loč­nosti Enehano hnacími silami trans­for­mač­ného úsilia orga­ni­zácií, ktoré myslia na bu­dúc­nosť.

Odborníci z Enehana však zdôrazňujú, že dôležité pre Slo­ven­sko bude pre­do­všet­kým pridať v oblastiach, v ktorých nestíha za prie­me­rom EÚ – a to je zavádzanie sa­mot­ného cloudu, a zin­ten­zív­nenie prác na roz­ši­ro­vaní 5G siete.

Cloud-native technológie ako nad­stavba ku cloudu

V roku 2024 bude čoraz viac rezonovať téma cloud-native tech­no­lógií. Týmto termínom sa označujú aplikácie, ktoré boli od začiatku navrhnuté na umiestnenie v cloude. Pre Slovensko však ešte stále ostáva výzvou aplikácia sa­mot­ného cloudu, v ktorého využívaní naša krajina stále zaostáva za priemerom EÚ. Podľa posledných dostupných údajov z Eurostatu využívalo na Slovensku cloudové služby doteraz len 36 % podnikov, pričom európsky priemer bol na úrovni 41 %.

„Cloud je obrovským akcelerátorom inovácií, nakoľko všetky nové a moderné tech­no­lógie bývajú dnes dostupné pre­do­všet­kým v cloude. V ko­neč­nom dôsledku o tom svedčí už spomínané zavádzanie cloud-native tech­no­lógií, teda inovácií, ktoré boli vyvinuté špeciálne pre cloud. O to viac úsilia by mali naše firmy vyvinúť pri zavádzaní cloudu, inak hrozí, že nám v porovnaní s Európou ‚ujde vlak‘ modernizácie, digitalizácie, ale aj kon­ku­ren­cie­schop­nosti,“ konštatuje odborník na digitalizáciu Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Umelá inteligencia a virtuálna realita

Ďalším dôležitým trendom v oblasti digitálnej transformácie bude aj rozširovanie umelej inteligencie a strojové učenie. Predikcie hovoria, že v budúcom roku v tejto súvislosti začne hrať prím aj hyper automatizácia. Ide o kombináciu robotickej auto­ma­ti­zácie, umelej inte­li­gencie a stro­jo­vého učenia s cieľom zvýšiť efektívnosť a presnosť procesov v podnikoch. Umelá inteligencia a stro­jové učenie zároveň pracujú s množstvom údajov, čo otvára priestor pre pre­dik­tívnu analýzu, per­so­na­li­zo­vaný marketing a zlep­šenie zákazníckej skúsenosti, ako aj efektívnosti v prevádzkach.

„Fokus na umelú inteligenciu však automaticky neznamená, že táto technológia nahradí ľudí. Umelá inteligencia by sa mala vnímať ako spôsob, ako zrýchliť procesy a uľahčiť človeku prácu. To, že sa niečo dá automatizovať, totiž neznamená, že by sa malo auto­ma­ti­zovať úplne všetko. V tejto oblasti zároveň bude potrebné stanoviť regulačné rámce, ale tiež do zautomatizovaných činností zapojiť ľudí, aby riadili presnosť výstupov, vylúčili zaujatosť a zabránili možným problémom,“ vysvetľuje odborník na digitalizáciu Eduard Gers zo spoločnosti Enehano.

Nové možnosti začne podnikom zároveň otvárať aj rozšírená realita (AR) a virtuálna realita (VR). Ide o tech­no­lógie, ktoré spájajú digitálny a fyzický svet. Firmám môžu tieto tech­no­ló­gie poslúžiť na zlepšenie interakcie so zákazníkmi a transformáciu marketingu. Prinášajú tiež revolúciu v odvetviach, ako sú hry, vzde­lá­vanie, zdra­vot­níctvo a malo­obchod.

Internet vecí (IoT)

Jedným zo silnejúcich trendov v oblasti digitalizácie je taktiež aj využívanie tzv. internetu vecí (IoT). Internet vecí zahŕňa sieť vzájomne prepojených fyzických zariadení vybavených rôznymi snímačmi, softvérom a konektivitou. Umožňuje im zhromažďovať a vymieňať si údaje, čím sa zvyšuje automatizácia. Podnikom ponúka jedinečné príležitosti na zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti. Internet vecí totiž umožňuje monitorovanie v reálnom čase, prediktívnu údržbu a automatizáciu procesov. Podporuje rozhodovanie založené na údajoch, čo vedie k úsporám nákladov a zlepšeniu bezpečnosti. Internet vecí (IoT) dnes využíva na Slovensku 27 % firiem, európsky priemer je 29 %.

„IoT taktiež pracuje na zbere a analýze údajov, umožňuje znižovať firemné náklady a pomáha zvyšovať zisk. Vďaka jeho využívaniu môžu napríklad priemyselné zariadenia meniť svoj výkon na základe aktuálnych podmienok, či nahlasovať zvýšenú prav­de­po­dob­nosť vzniku poruchy do servisného strediska. V inom kontexte môže IoT poskytnúť firmám oveľa komplexnejší a integrovanejší pohľad na zákazníkov bez toho, aby si vyžadoval technické znalosti alebo služby dátového analytika,“ hovorí Eduard Gers.

Technológia 5G

Budúci rok bude naberať na obrátkach aj zavádzanie 5G sietí a snaha o rýchlejšie a spoľahlivejšie pripojenie. Nízka latencia a vysoká šírka pásma 5G umožnia spracovanie údajov v reálnom čase, čím zmenia pravidlá hry pre internet vecí a aplikácie vyžadujúce okamžitú odpoveď (reakciu). To v kom­bi­nácii s rastom edge computingu podporí aplikácie, ako sú autonómne vozidlá, inteligentné mestá a priemyselné odvetvia založené na IoT. 5G sieťou je dnes na Slovensku pokrytých približne 55 % domácností, pričom európsky priemer je na úrovni 81 %. Nakoľko je tech­no­lógia 5G tiež jedným z dôležitých aspektov digitálnej trans­for­mácie, aj v tejto oblasti bude musieť Slovensko pridať.

„Robustná kapacita siete 5G sa stáva základným kameňom inovácií v rôznych odvetviach a podporuje pokrok v oblasti in­te­li­gen­tných miest, priemyslu, zdravotníctva a ďalších. Organizácie, ktoré využívajú potenciál 5G, získavajú konkurenčnú výhodu tým, že poskytujú lepšie používateľské skúsenosti a inovatívne služby,“ dodáva Eduard Gers.

Kybernetická bezpečnosť a udržateľnosť

V neposlednom rade budú v roku 2024 rezonovať aj ďalšie dve dôležité témy. Kybernetická bezpečnosť a udrža­teľ­nosť. S narastajúcou digitalizáciou exponenciálne stúpa aj riziko kybernetických útokov a únikov dát. Pre organizácie a firmy bude teda kľúčové dbať na kybernetickú bezpečnosť – tak kvôli ochrane ich dobrého mena, ako aj kvôli bezpečnosti a dôvere zákazníkov. Investície do opatrení v tejto oblasti tak sú a budú nevyhnutnosťou nielen z hľadiska ochrany údajov, ale aj z hľadiska prosperity firiem. V roku 2024 budú podniky do svojich stratégií čoraz viac začleňovať aj ekologické a udržateľné postupy. Trendom bude zavádzanie ekologických technológií, znižovanie spotreby energie či podpora sociálnej zodpovednosti podnikov. Udržateľná digitálna transformácia tak je a bude nielen zod­po­ved­nos­ťou, ale aj zdrojom kon­ku­ren­čnej výhody vo svete, v ktorom je prvo­radý záujem o životné prostredie.


Autor: Enehano.

Článok dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *