Kategórie
Tlačové správy

Ďalšia pokuta pre MIRRI SR za projekty bývalého vedenia

Tentoraz ide o tablety pre se­ni­o­rov.

Ministerstvo investícií, regio­nál­neho roz­voja a in­for­ma­ti­zácie SR (MIRRI SR) čelí ďalšej pokute. Ten­to­raz za pro­jekt „Zlep­šo­va­nie di­gi­tál­nych zruč­ností seniorov a distri­bú­cia senior tabletov“, ktorý mi­nis­ter­stvo spustilo počas pô­so­be­nia Veroniky Remišovej. Pri re­a­li­zácii pro­jektu unikli osobné údaje via­ce­rých seniorov, ktorí sa do pro­jektu zapojili. Problém so zve­rej­ne­nými osobnými údajmi však bol aj pri de­siat­kach rôznych zmlúv, ktoré mi­nis­ter­stvo zve­rej­nilo v Cen­trál­nom registri zmlúv. Za po­chy­be­nia dostalo MIRRI SR pokutu v cel­ko­vej výške 8 600 eur.

„Dostali sme ďalšiu faktúru za ama­te­riz­mus bývalého vedenia, na ktorú sa poskla­dajú občania tohto štátu. V úrade som ešte len zopár týždňov a už sa nám na stole hro­ma­dia roz­hod­nu­tia rôznych inšti­túcií, ktoré zisťujú po­chy­be­nia a prešľapy v pro­jek­toch a zmluvách bývalého vedenia. Najskôr to bol Remišovej seba­pro­pa­gačný ča­so­pis, teraz sú to tablety pre se­ni­o­rov. Chyby v Re­mi­šo­vej práci sme v mi­nu­losti nahlas kri­ti­zo­vali a dnes, keď za ne naše mi­nis­ter­stvo dostáva tisí­cové pokuty, sa ukazuje, že táto kritika bola opod­stat­nená,“ vyhlásil minister in­ves­tí­cií Richard Raši.

Pokutu udelil ministerstvu investícií Úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorý v roz­hod­nutí skon­šta­to­val, že MIRRI SR v ob­dobí od 16. 3. 2023 do 17. 4. 2023 uve­rej­nilo v Cen­trál­nom registri zmlúv da­ro­va­cie zmluvy „s osob­nými údajmi dotknu­tých osôb v roz­sahu dátum na­ro­de­nia, adresa trvalého pobytu, kon­tak­tné údaje (e-mailová adresa, te­le­fón­ne číslo) bez pri­me­ra­ného právneho základu“, čím podľa úradu po­ru­šilo Na­ria­de­nie Európskeho par­la­men­tu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb pri spra­cú­vaní osobných údajov a o voľ­nom pohybe takýchto údajov.

„V čase, keď sú seniori hlavnou cieľovou skupinou naj­roz­lič­nej­ších pod­vod­ní­kov a pri­chá­dzajú kvôli nim o svoje ce­lo­ži­vot­né úspory, sa nemôže stať, aby unikali ich naj­cit­li­vej­šie údaje. A už vôbec nie, aby takéto fatálne chyby robil štát,“ zdô­raz­nil minister Raši.

Ďalšie pochybenia zistil Úrad na ochranu osobných údajov SR pri de­siat­kach zmlúv, ktoré boli v Cen­trál­nom registri zmlúv uve­rej­ne­né bez toho, aby v nich boli ano­ny­mi­zo­va­né osobné údaje, ako rodné číslo, dátum na­ro­de­nia, adresa, e-mail, te­le­fón, eko­no­mické údaje či pod­pis. Za oba prí­pa­dy dostalo MIRRI SR od úradu po­ku­tu v cel­ko­vej výške spolu 8 600 eur.


Autor: Mgr. Martin Dorčák.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *