Kategórie
Tlačové správy

Za Remišovej časopis dostalo naše ministerstvo pokutu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a in­for­ma­ti­zá­cie SR (MIRRI SR) dostalo pokutu za pro­pa­gačný časopis bývalej ministerky Veroniky Remišovej „Lepšie Slovensko“.

Periodikum začalo ministerstvo vydávať, keď bola na čele rezortu a fi­nan­co­valo ho pre­važne z eu­ro­fon­dov. Pokutu v cel­ko­vej výške 5 500 eur vyrubil ministerstvu investícií Úrad pre ve­rej­né obsta­rá­va­nie (ÚVO).

„Jedna z prvých vecí, ktorú som urobil po nástupe do funkcie, bolo zastavenie vydávania tohto časopisu s veľmi otáznym prínosom pre in­for­mo­va­nie ľudí o eu­ro­fon­doch. Už v minulosti sme viackrát poukazovali na to, že Veronika Remišová ho zne­u­ží­vala na svoju pro­pa­gáciu pred pred­čas­nými voľbami. Problém však nebol len v tomto, ale tiež v zle nastavenej distribúcii. Časopis, ktorý mal informovať občanov o tom, kam putujú euro­fondy, sa napríklad vôbec nedostal k ľuďom z menších miest či obcí. Úrad pre verejné obsta­rá­vanie navyše zistil poru­šenie zákona o ve­rej­nom obsta­rá­vaní a naše ministerstvo teraz musí zaplatiť pokutu,“ vyhlásil minister investícií Richard Raši.

Vo svojom rozhodnutí ÚVO konštatuje, že MIRRI SR pri za­dá­vaní zákazky na pred­met zákazky „Tlač a distri­búcia časopisu“ po­ru­šilo hneď nie­koľko para­gra­fov zákona o ve­rej­nom obsta­rá­vaní – kon­krét­ne princípy ne­diskri­mi­nácie hospo­dár­skych subjektov a pro­por­cio­na­lity a princípy trans­pa­ren­tnosti, rovnakého zaob­chá­dzania a ne­diskri­mi­nácie hospo­dár­skych subjektov, pričom tieto porušenia podľa ÚVO „mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania“.

„Toto je jedna z ďalších faktúr za ne­kom­pe­ten­tnosť bývalej ministerky, na ktorú sa poskladajú občania Slo­ven­skej re­pub­liky,“ dodal minister Raši.

Časopis Lepšie Slovensko bol distri­bu­o­vaný do tak­mer pol milióna domácností v krajských mestách. Pri počte 6 vydaní periodika MIRRI SR zaplatilo len za tlač a distri­bú­ciu spolu viac ako 350 000 eur s DPH.


Autor: Mgr. Martin Dorčák.

Jedna odpoveď na “Za Remišovej časopis dostalo naše ministerstvo pokutu”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *