Kategórie
Humanistická pomoc

Už máte pre svojich blízkych či klientov darček?

Odpadnesh. Vidíme hodnotu, kde ju nečakáš.

Odpadnesh

Milí priatelia ÚSMEVU AKO DAR,

vytvorte s nami už teraz dôvod na via­noč­ný zázrak a dajte dar­če­kom sku­toč­nú hod­notu.

Pred nejakou dobou sme vytvorili spoločný projekt, ktorého hlavnou myšlienkou je spo­je­nie EKO­LÓ­GIE a SO­CIÁL­NEJ PO­MO­CI: Projekt šijacej dielne ODPADNESH.

Matky samoživiteľky, ľudia ohrození chudobou, dlho­dobo ne­za­mestnaní, či odídenci z Ukrajiny tvoria už teraz malé zázraky, keď pod ich rukami vznikajú nád­her­né výrobky ušité z po­u­ží­va­ných reklamných bannerov, ktoré sú nielen praktické, šetria CO2, ale dávajú im prí­le­ži­tosť na lepší život, možnosť byť opäť uži­toč­nými, vzde­lá­vať sa, naučiť sa pra­cov­ným návykom a zruč­nos­tiam.

Ako pani Iveta, ktorá bola súdne trestaná, nemala mož­nosti na trhu práce, ale v dielni sa naučila šiť. Zarába si na bý­va­nie a návštevy svojich detí, ktoré sú umiestnené v náhradnej sta­rostli­vosti. Alebo mladej mamičke, ktorá sta­toč­ne bojuje s osudom samo­ži­vi­teľky a vďaka zárobku v dielni vie svojim deťom dopriať to potrebné.

Aj ukrajinským priateľom pomáha práca v dielni aspoň na chvíľu zabudnúť na ťažké chvíle a umož­niť im plno­hod­not­ne sa zapojiť do ži­vo­ta v našej krajine.

Práca v dielni
Práca v dielni.

Ako môžete aj vy pomôcť tvoriť vianočný zázrak nielen cez Via­noce?

  • Nakúpte z e-shopu. Pozrite si širokú ponuku tašiek a iných výrobkov na www.odpadnesh.store. Vaša kúpa znamená nielen krásny darček pre va­šich blízkych, ale tiež podporí naše fun­go­va­nie.
  • Zapojte vašu firmu. Ak ste pod­ni­ka­teľ alebo pod­ni­ka­teľka, pou­va­žujte o tom, že produkty za­kú­pite ako firemné darčeky pre va­šich klientov alebo zamestnancov, prí­padne vy­u­žite na šitie svoj banner, ktorý máte niekde ne­potreb­ný. Týmto spô­so­bom dáte vašim darčekom pri­danú hod­notu a za­po­jíte svoju firmu do eko­lo­gic­kej­šieho fun­go­va­nia. In­for­muj­te sa o tejto forme na e-mai­lo­vých adre­sách: petra@odpadnesh.comhello@odpadnesh.com.
  • Šírte príbeh o ODPADNESH ďalej. Pomôžte šíriť myšlienku tohto projektu. Pro­pa­gá­ciou newslletra, alebo postu na FB, Instagrame: @odpadnesh. Čím viac ľudí o tomto pro­jekte vie, tým viac vieme vzá­jomne po­má­hať.

Blíži sa sviatok darčekov, a my veríme, že darčeky by mali mať sku­točný význam a pri­danú hodnotu v po­dobe ľudskosti, pomoci a eko­lo­gic­kého sme­ro­vania, ktoré náš svet už veľmi potrebuje.

V ODPADNESH takéto darčeky nájdete. Tak čo, vytvo­ríme via­nočný zázrak už teraz?

Viac informácií

Úsmev ako dar

S priateľským pozdravom

Štefan Adamjak
výkonný riaditeľ
Úsmev ako dar

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *