Kategórie
Zošity humanistov

Kedy je klamstvo dovolené

V diskusii k predošlému článku „Slobodomurárstvo a katolícka cirkev podľa jedného pamfletu“ v Zo­ši­toch huma­nistov prejavil pán Cibrinka veľkú ne­ve­do­mosť z náuky o etike, vyhla­su­júc každé klamstvo (a zdô­raz­ňu­júc, že aké­koľ­vek) za ha­neb­nosť. Keďže odpoveď je dlhšia, ako bývajú komentáre k článkom, uve­rej­ňu­jem ju ako samo­statný príspevok.

Pre nás humanistov platí ako zbierka etických pra­vi­diel napríklad kniha „Za­ká­zané ovocie – etika hu­ma­nizmu“ od Paula Kurtza, ktorú som preložil a vydal vlastným nákladom v roku 1998. Na strane 68 sa preberá prav­do­vrav­nosť a končí sa to odsekom:

„Človek, ktorý nekoná podľa tejto zásady, je klamár.“

„Nemyslím tým prípad malého neškodného klamstva, ani morálnu dilemu v situácii, keď je klamať prípustné – keď je to klamstvo nie pre vlastný prospech, ale pre dobro druhého. Platí to najmä vtedy, keď neklamať, t. j. povedať pravdu, by bolo v rozpore s inými, rovnako záväznými morálnymi zásadami. Existujú výnimky z každého všeo­bec­ného pravidla, ale jeho pre­kro­čenie musí mať závažný dôvod. Tým sa nepo­piera vše­o­becné ľudské pre­sved­čenie, že pri rov­nosti všetkých ostatných čini­te­ľov sme povinní prima facie byť prav­do­vravní.“

Z literatúry sa pamätám na tri názorné príklady do­vo­le­ného klamstva. Autorov si ne­pa­mä­tám, ale do úvahy pri­chá­dzajú Sokrates, Russell, Kurtz aj Dawkins.

  1. Niekto prijal do svojho bytu ustrašenú susedovu ženu, ktorej život bez­dô­vodne ohro­zo­val žiarlivý manžel, hľadajúc ju po okolí s nabitou puškou v rukách. Položil otázku, či je jeho neverná žena v tomto byte. Mal mu ju sused vydať na ne­ľud­ské potrestanie nedo­ká­zanej viny? Verím, že radšej klamal. Dopustil sa pocho­pi­teľ­nej a do­vo­le­nej lži, ale len aby tú ženu a možno aj seba ochránil pred horším zlom zo strany zúriaceho nešťastníka (účelová lož).
  2. Dá sa povedať ťažko ranenému, ktorý po ním samým zavi­ne­nej auto­ne­hode leží dolámaný v ne­moc­nici a psy­chicky je na tom veľmi zle, že jeho snú­be­nica pri tej nehode prišla o život? Myslím si, že aj lekár, aj príbuzní s tým počkajú a najprv si vymyslia iné verzie. Obdobou tejto príhody je situácia pri ne­ča­ka­nej diag­nóze ťažkej choroby, napríklad rakoviny a jej blízkeho smrteľ­ného konca pre po­četné dosiaľ ne­roz­po­znané meta­stázy. Neraz sa volá na pomoc psychiater, aby poradil, čo a ako povedať a ne­zod­po­ve­dá to spra­vidla pravde.
  3. Tretí príklad je taký pravdivý, že ho upravujem podľa vlastného prežitia. Nikdy v živote som ako dieťa nemal rád rebar­bo­rový koláč a stará mama ho s veľkou pompou piekla každú jar ako posla nového ročného obdobia a zdroj zdravia. Keď som žil pri nej, jedával som ho skôr z po­vin­nosti ako s chuťou, lebo mi bol prikyslý. Prešli roky odlúčenia od starej mamy a jej prvo­tried­nej kuchyne, zabudol som na re­bar­boru. Iba tu raz prídem k nej na Jelenej ulici začiatkom jari a ona ma s ra­dos­ťou víta: „Vedela som, že prídeš a chcela som ti urobiť radosť, lebo si pamätám, ako rád si mal môj re­bar­bo­rový koláč. Nože si daj! Že ti chutí?“ Nemohol som zo zdvo­ri­losti zraniť city svojej starej mamy, ktorú som mal veľmi rád. Viem, že som klamal, keď som ne­pro­tes­to­val proti prvej časti vety – a koláč mi, napodiv, veľmi chutil.

Som zvedavý, či pán Cibrinka pripustí, že v týchto prípadoch nebola lož ha­neb­nos­ťou. Na svoju obranu môže uviesť, že Kate­chismus kato­lické církve (Zvon, Praha 1995 – nemám slovenské vydanie) – prav­de­po­dobne zdroj jeho etického presvedčenia – ne­pozná pojem dovoleného klamstva. V 15 para­gra­foch sa píše o klamstve, zakaždým ho jed­no­značne odsu­dzu­júc, to zna­mená, že je hriechom a nielen ha­neb­nos­ťou. Niektoré odseky si zaslu­hujú po­zor­nosť.

392 – Diabol je otec lži – pre toho, kto na Diabla verí; ja klamárovu výhovorku neak­cep­tu­jem.

844 – Ľudia zamenili Božiu pravdu za klamstvo – nie všetkým bolo dané poznať tú pravdu.

1753 – Dobrý úmysel (napríklad pomoc blížnemu) neurobí dobrým alebo spra­vod­li­vým nejaké sprá­va­nie, ktoré je samo o sebe nesprávne (napríklad klamstvo) – a hneď nato, neviem prečo, opakuje sa to isté:

1754 – Okolnosti nemôžu zmeniť mravnú akosť samotných skutkov; nemôžu nejaké samo o sebe zlé sprá­va­nie učiniť ani dobrým, ani správnym – a sme pri koreni veci.

Nie som etik, nemám na to potrebné vzdelanie, ale cítim presvedčenie, že naša huma­nis­tická etika sa v tomto bode zásadne odlišuje od kres­ťan­skej: je humán­nejšia, ľudskejšia, citlivejšia, jemnejšia, pri­ja­teľ­nejšia ako dogmatické neoblomné pridŕžanie sa raz vyslo­ve­ného zákazu bez pri­hlia­dania k okol­nos­tiam, ktoré môžu úplne zmeniť aktuálnu situáciu a zbaviť čin v kres­ťan­skom ponímaní biľagu hriechu. V prí­pade p. Cibrinku prívlastku hanebnosti. Čo by som neurobil, aby som zachránil nevinnú ženu pred zastre­lením! Ale katechizmus rím­sko­ka­to­líckej cirkvi mi nedo­vo­ľuje povedať, že som ju nevidel, pretože to by bolo klamstvo. Kde inde mám hľadať povo­lenie tohto malého klamstva? Ako to vyzerá, nenájdem ho v ná­bo­žen­stve. Viem, že kňaz si nájde výho­vorku a bude sa snažiť uspo­kojiť ma, že je to len všedný hriech, za ktorý dostanem len pár dní očistca. Nemám záujem, dám si povo­le­nie sám ako človek s vlastným rozumom a zod­po­ved­nos­ťou, a to ako v tejto, tak aj iných dilemách.

2482 – Klamstvo spočíva v tom, že človek hovorí nepravdu s úmyslom oklamať – platí v plnom rozsahu aj vo všet­kých prípadoch dovo­le­ného klamstva. Ak bude treba, vedome oklamem hlúpeho zúrivého žiarlivca, aj na živote lipnúceho smrteľne chorého. Starostlivú starú mamu ponechám v jej omyle, čo je tiež klamstvo.

V nemeckej reči sa našlo veľké množstvo článkov o klamstve pri pra­cov­nom práve, t. j. pri pí­som­nom hľadaní zamestnania a pri osobných pred­sta­ve­niach, pri otázkach o te­ho­ten­stve a cho­ro­bách atď. Malé klamstvá sú samo­zrejme aj juristicky povolené.

Mikuláša, anjela ani čerta som svojim deťom nikdy nehral, pretože panoptikum ná­bo­žen­ských predstáv typu nebo, peklo a očistec aj s tým plačom a škrí­pa­ním zubov, čo sa tam deje, považujem za klamstvá blízke svetu predstáv pána Cibrinku. Uvedomuje si to on?

Mrzí ma, že diskusia má málo spoločné so slo­bo­do­mu­rár­stvom, proti ktorému nemám osobné námietky.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 92 v piatok 13. apríla 2012.

14 odpovedí na “Kedy je klamstvo dovolené”

Na to som hneď reagoval:

„Cibrinka: …preklad akéhosi hanebného článku, ktorý sa po internete šíri ako Manifest slobodomurárov.“„Keď sa šíri po internete, hádam nie je problém uviesť niekoľko odkazov. Alebo ide opäť o blúznenie?“

Cibrinka 7. apríla 2012 reagoval:

Lemmy! Pekný sviatočný deň Vám prajem.
Článok preložil pán Škoda a vďaka jeho počinu vieme, aké sú moderné trendy vo svetovej kresťanofóbii.Názov je pekný, vraj “Manifest za slobodu svedomia”.

Pokračoval som:

„Opäť sa potvrdilo, že mám pravdu. Cibrinka blúznil, a je prekvapivé, že si to nevie priznať.“

„Manifest za slobodu svedomia určite nie je Manifest slobodomurárov.“

„Môžem akurát ľutovať, že do diskusie sa zapájajú táraji.“

„Ľahké je osočiť. Cibrinka, je ťažké si uznať podlosť?“

Cibrinka 8. apríla 2012 napísal:

„Lemmy. Článok som pôvodne čerpal z už dnes zaniknutej stránky komunity ateistov. Je zverejnený na stránke Ateistov a VOĽNOMYŠLIENKÁROV stále. Stránka humanizmus.sk uvádza,citujem:“

“Šírili osvietenstvo

Dejiny slobodomurárstva ako spoločnosti môžeme datovať od začiatku 18. storočia. Ako filozoficko-humanitná spoločnosť zapustila korene v Anglicku a odtiaľ sa šírila cez Francúzsko po celej Európe. Za ich priamych predchodcov môžeme považovať slobodných členov murárskych cechov. Tradíciu, symboliku, ako aj pomenovanie (slobodní murári-slobodomurári), zdedili členovia z 18. storočia. Ich nasledovníci boli voľnomyšlienkári, filozofi, moralisti, v Európe prenasledovaní protestanti, umelci – tzv. “prijatí” členovia lóže. Z cechovníckych lóží vznikli tzv. “operatívne, staviteľské lóže” mysliteľov – inteligentov. Stredisko novovzniknutej organizácie bol Londýn. Tu v roku 1717 vznikla Anglická veľlóža (Grand Lodge of England) zo štyroch samostatných malých lóží.”

Na to som reagoval:

„Vidím, že drzosť u diskutujúceho Cibrinku nemá konca kraja. Ešte aj hanebne napíše: Ospravedlňovať sa mi teda nemusíte. Nemám slov. Cibrinka hanebne osočí autora, a ešte sa podlo snaží druhých naviesť na ospravedlnenie.“

Rastislav Škoda sa zapojil do diskusie slovami:

K Cibrinkovi zo 6. apríla 2012:„Pán Cibrinka, som rád, že ten pekný článok (Manifest za slobodu svedomia, nie Manifest slobodomurárov, ten výraz sa v ňom predsa nenachádza!) vyvoláva odozvu a šíri sa po internete. Názov článku je ako ušitý na prípad Galilea – zákaz slobody myslenia v katolíckej cirkvi. V súvislosti s jeho „výsluchmi a pojednávaniami“ protestujete proti ich označeniu za mučenie, nazývajúc to sadizmom. Máte pravdu, pán Cibrinka, Galileov prípad je príklad duchovného mučenia hodný zaradenia do učebníc psychiatrie, kde platí veta, že duchovné mučenie býva omnoho horšie ako fyzické. Prečo inak by sa bol pápež Ján Pavol II. v roku 1992 ospravedlňoval za to, ako sa cirkev chovala ku Galileovi? Očakával by som, že tento pápežský čin zastaví zľahčovania neľudského správania sa cirkvi a jednotlivých veriacich, teda aj Vás, pán Cibrinka, voči veľkému vedcovi.“

Cibrinka 9. apríla 2012:

„K mučeniu Galilea.“

„V Manifeste sa spomína mučenie Galilea, ktoré sa neudialo.Je to zavádzajúca a lživá informácia.Ak mám použiť slovník nicku Lemmy,tak podlá myšlienka.

Reagoval som:

„To nie je môj slovník, ale slovník Cibrinku, ktorý takýmto slovníkom prispel sem do diskusie.“

„Vetou: …preklad akéhosi hanebného článku, ktorý sa po internete šíri ako Manifest slobodomurárov…“

„A nepoučil sa ani potom, čo som ho upozornil, že klame.“

Ešte som citoval:

– Pôvodné slobodné murárstvo, murárstvo staviteľov katedrál, bola vyslovene kresťanská organizácia,
– moderné slobodné murárstvo vzniklo z podnetu luteránskych kňazov, ktorí mu dali terajšiu podobu,
– ešte aj dnes z približne siedmich miliónov slobodných murárov šesť miliónov hlása vieru v Boha.

Prameň: Slobodní murári a katolícka cirkev.

„Proces katolíckej cirkvi proti slobodným murárom korení v mocenských bojoch XVII. a XIX. storočia.“

A pokračoval som:

„Takmer od počiatku narážalo slobodomurárske hnutie na odpor katolíckej cirkvi. Ostro ho odsúdil Benedikt XIV. V cirkevnom štáte sa šírenie slobodomurárskeho učenia trestalo smrťou.“

„Snahy slobodomurárov našli podporu u českých voľnomyšlienkarov (Th. Bartoška, Jul. Myslíka), ktorí im v časopise Voľná myšlienka uverejňovali niektoré dokumenty, napríklad výzvu španielskych slobodomurárov z roku 1911 požadujúcu revíziu procesu s anarchistom a slobodomurárom F. Feurerom.“

Prameň: Stručné dejiny slobodomurárstva.

10. 4. 2012 som pokračoval:

„Veď ja sa nehádam, len sa snažím naučiť Cibrinku schopnosti opraviť sa. Je to také jednoduché, priznať si chybu.“

„Cibrinka: …preklad akéhosi hanebného článku, ktorý sa po internete šíri ako Manifest slobodomurárov.“

„Z nevedomosti spojil slobodomurárov s voľnomyšlienkarmi práve Cibrinka. Obhajoba, ktorú tu čítam, je nedôveryhodná.“

Rastislav Škoda 10. 4. 2012 reagoval:

„K Cibrinkovi z 8. apríla:“

„Pán Cibrinka,Chytro odvolajte svoju charakteristiku veľkého Galileiho ako pyšného vedeckého lajdáka a úpenlivo proste medzinárodnú vedeckú komunitu za odpustenie tejto nehoráznej urážky jeho nehasnúcej pamiatky ako mučeníka vedy.“

21. júla 2012 som pridal poznámku.

Na stránke kresťanskej filozofie sa píše:

„Treba si uvedomiť, že slobodomurárski kardinály (sic!) vo Vatikáne, (ktorých tam nie je málo a majú silné vplyvy) sa budú snažiť tohto pápeža, (ktorý nechcem povedať, že zlého pápeža, ale ktorý narobil cirkvi aj mnoho zla) vyhlásiť za svätého. Určite sa budú snažiť aj falšovať dôkazy o zázrakoch.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *