Kategórie
Zošity humanistov

Slobodomurárstvo a katolícka cirkev podľa jedného pamfletu

Nemám nič proti tomu, keď katolícki spisovatelia bijú do slo­bo­do­mu­rá­rov a vinia ich z roz­vratu kato­líckej cirkvi. Za celý môj dlhý život som sa len raz zúčastnil seminára, orga­ni­zo­va­ného fran­cúz­skou lóžou v Štras­burgu – veľmi ma sklamali svojím opatrníckym prístupom k plá­no­va­nému rodičovstvu a novým bio­tech­no­ló­giám; s ka­to­líkmi si priam ruky podávali.

Neverím na tajné spolky a sprisahanecké organizácie a viem, že bohatí a vplyvní ľudia sa stretávajú na ne­ve­rej­ných pra­vi­del­ných i prí­le­ži­tos­tných stretnutiach. Že existujú nielen slo­bo­do­mu­rár­ske lóže a Opus Dei, ale aj klub Lions (1,5 milióna členov bojuje zbierkami a osobnými službami proti svetovej biede) a ex­klu­zív­nejší klub Rotary (ktorého člen Bill Gates chce vykántriť detskú obrnu). Moja chyba, že som si nevedel zariadiť prístup na nič také, aby som vedel viac.

Nepamätám sa na nijakú priamu alebo nepriamu akciu slo­bo­do­mu­rá­rov proti kato­líckej cirkvi kde­koľ­vek na svete, ktorá by bola vyvolala verejnú pozornosť, prípadne moje osobné pobúrenie. Na naopak hej: za Slo­ven­ského štátu nás sextánov Štátneho gym­ná­zia z Trnavy zaviezli do Bra­tis­lavy a uka­zo­vali nám v oblasti kina Hviezda „strašidelnú“ zatemnenú lóžu so stenami zakrytými čiernymi závesmi a na stole lebka, hnáty a známe murárske a te­sár­ske nástroje; na ve­šia­koch divadelné róby s ka­puc­ňami ako Ku-klux-klan.

Neprekvapilo ma, keď po nacistoch aj komunisti zakázali slo­bo­do­mu­rá­rov; bolo to potvrdenie síce páčivej ale naivnej tézy, že medzi dikta­tú­rami Berlína, Moskvy a Ríma je rozdiel len vo farbe. Neverím tvrdeniu nedávneho článku v slo­ven­skom kato­líc­kom dvoj­týž­den­níku závislom od etiky, že kapi­ta­lizmus, so­cia­lizmus, glo­ba­li­zácia aj 2. va­ti­kánsky koncil sú diela tajnej sve­to­vládnej spo­loč­nosti slo­bo­do­mu­rá­rov.

* * *

Chvíľu mi trvá, kým vylúpnem jadro obžaloby: slo­bo­do­mu­rári by vraj radi zničili cirkev (existuje len jedna, katolícka; to ostatné sú len sekty a kulty). Keďže to nemôžu, uspokoja sa s vyu­ži­tím cirkevných štruktúr „pokroku a osvie­ten­stva“ na pre­sa­denie svojich cieľov. To je veľmi hmlisté, ale nevidím v tom nič zásadne zakázané. Čím chcú nahradiť rozvrátenú katolícku cirkev?

Pokrokovými liberálnymi myšlienkami; modernizáciou, t. j. myslením, vychá­dza­jú­cim z prin­cí­pov z roku 1789 (plu­ra­lizmus, rovnosť nábo­žen­ských vyznaní, odluka cirkví od štátu atď.); pápežom, ktorý povedie cirkev na cestu osvie­ten­stva a obnovy; laikmi a du­cho­ven­stvom spoločne kráčajúcimi pod prá­po­rom osvie­ten­stva, ako keby to bola zástava Svätej stolice; seku­lár­nym štátom. Spomína sa aj nová teológia, ale ani slovo o tom, v čom má novosť spočívať; slúženie omše nie po la­tinsky, ale v reči veriaceho, ne­po­va­žujem za novú teológiu. Možno Boffova teológia oslo­bo­denia z pohľadu chudobných, ale tá vtedy ešte ne­exis­to­vala. To všetko malo byť v úvo­dzov­kách, pre­tože je to doslovne tak v pred­náške, uverejnenej ako článok Johna Vennariho „Slo­bo­do­mu­rár­stvo a rozvrat Katolíckej cirkvi“ v tom slovenskom dvoj­týž­den­níku závislom od etiky, v Kultúre č. 5/2012 zo 7. 3. 2012, vychva­ľu­júcej pochybný pamflet Alta Vendita z roku 1820 – 1850; pozri napríklad článok Permanentní instrukce Alta Vendita. Zednářský plán na svržení katolické církve na stránke Lumen de Lumine. Skrátka: na pod­klade učenia jedných pápežov a pri za­ml­čaní učenia druhých sa odmietajú výdobytky osvie­ten­stva vrátane demo­kracie a volá sa otvorene po teo­kra­tickom štáte. Chýba len ilustrácia, že biblia a učenie cirkevných otcov by mali byť v našom svete to, čo je šaría v islamskom.

Takže vec je jasná: Rímskokatolícka cirkev už ani navonok ne­vy­zerá jed­no­liata či jed­no­my­seľná; existujú v nej početné myšlienkové prúdy na úrovní hierarchie, univerzít a laikov; naj­fun­da­men­ta­lis­tic­kej­šie je tra­di­cio­na­lis­tické hnutie arcibiskupa Lefebvra a jeho štyroch biskupov, odmietajúce závery 2. va­ti­kán­skeho koncilu z rokov 1962 – 1965. Sídli vo walliskom kantóne vo Švaj­čiar­sku. John Vennari sa plne hlási k učeniu tejto skupiny moderných odpadlíkov od Ríma, ktorí sa v roku 1988 svojím aktom odpad­líctva, t. j. udelením a pri­ja­tím pápežom neschvá­le­ných biskupských hodností, sami automaticky ex­ko­mu­ni­ko­vali. Terajší pápež Benedikt XVI. v roku 2009 exko­mu­ni­káciu zrušil, vraj nevediac, že napríklad biskup Williamson, prominentný člen tejto skupiny, verejne vyhlasoval, že holo­kaust v rokoch 1933 – 1945 sa neudial. Za ta­kéto po­bu­ro­vanie bol v roku 2010 nemeckým súdom odsúdený na pokutu 12 000 eur, ktorá bola pri od­vo­la­niach pre bisku­povu kláštornú chudobu znížená na 10 000 a 6 500 eur, ale 22. 2. 2012 bol aj posledný roz­su­dok zru­šený a Williamson vyviazol spod obža­loby bez trestu.

Učenie rímskokatolíckej cirkvi sa od samých prvo­po­čiat­kov jed­no­značne stavalo proti myšlienkam rene­san­cie a z nej sa rodiacej refor­mácie a osvie­ten­stva, no najmä následnej mo­der­ni­zácie v sú­vis­losti s in­dus­tria­li­zá­ciou a naj­novšie aj glo­ba­li­záciou, čo všetko viedlo k od­my­to­lo­gi­zo­vaniu najprv neba (Koperník a Galilei) a potom aj života (Darwin) a k se­ku­la­ri­zácii spo­lo­čen­ského života (Voltaire a Fran­cúzska revo­lúcia s heslom: sloboda, rovnosť, bratstvo).

Stovky ba tisícky intelektuálov sa počas storočí otvorene zúčastnili a zú­čas­tňujú úspešnej pro­pa­gácie myšlienok osvie­ten­stva v boji s hie­rar­chiou katolíckej cirkvi v Európe aj Amerike. Nedá sa uveriť tomuto pamfletu, že to boli a sú tajní agenti akýchsi slo­bo­do­mu­rár­skych lóží. Chudobná história tej čudesnej knihy Alta Vendita od ne­zná­mych autorov a bez mien účinkujúcich nevzbudzuje veľkú dôveru, hoci ju odporúčajú traja pápeži. Veľmi pripomína podvrh Protokoly sionských mudrcov, bojujúcich tiež proti liberalizmu a mo­der­ni­zácii (Ruska), ale v tomto prípade ako súčastiam židovského plánu na sve­to­vládu. V nemeckej Wikipédii má heslo Dejiny slo­bo­do­mu­rár­stva 18 strán a Taliansku sa venuje celá jedna strana; ani slovo o Alta Vendita.

Tradicionalistický katolícky žurnalista John Vennari je vydavateľ amerického mesačníka Catholic Family News, zastá­va­jú­ceho sa Kňazského bratstva sv. Pia X. a kri­tic­kého k zá­ve­rom 2. va­ti­kán­skeho koncilu. V osem­de­sia­tych rokoch minulého storočia bol členom biskupom neuznaného bene­dik­tín­skeho kláštora Most Holy Family Monastery v Berline, New Jersey, ktorý ako prvá katolícka ustanovizeň neuznal závery 2. va­ti­kán­skeho koncilu. V Česku propaguje jeho názor Inštitút sv. Jozefa.

V roku 2007 uverejnil John Vennari v Kirchliche Umschau veľmi podrobnú recenziu knihy Antonia Socciho o Treťom fatimskom tajomstve a v roz­hla­so­vom inter­view v Hlase katolíckej tradície na portáli AngelQueen.org vysvetlil, prečo je rock and roll neuspo­ria­daná hrmotná hudba so škod­li­vým účinkom na ducha aj telo, a to nielen jej lyrika, ale aj jej muzika. Na aktív­neho novinára to nie je veľa.

Nemá zmysel protestovať proti tomu, že zo všetkých ziel súčasnosti paušálne obviňujú všetci pápeži vo svojich encyklikách a kázňach ateistov, ktorí si na to zvykli. Ale ak ide súčasný fun­da­men­ta­lizmus tak ďaleko, že liberálnych sociálne cítiacich katolíkov vyhlasuje slovami pápeža Pia IX. za „naj­hor­ších nepria­te­ľov cirkvi“, že moder­nizmus nazýva slovami pápeža Pia X. beštiou a naj­smrto­nos­nej­šou nákazou, že ekumenické snahy nazýva nákazou, ktorej sa treba chrániť a vyzýva k odporu proti záverom 2. va­ti­kán­skeho koncilu, s tým by sa mala vyrovnať Konferencia biskupov Slovenska, pretože to narúša pokojné spo­lu­žitie sve­to­ná­zo­ro­vých komunít súčasnej slovenskej spoločnosti.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 92 v stredu 4. apríla 2012.

2 odpovede na “Slobodomurárstvo a katolícka cirkev podľa jedného pamfletu”

Slobodomurári majú síce stránku s názvom Humanizmus, ale ide o odlišné chápanie humanizmu ako kolektívneho názvu pre agnostikov, ateistov, etikov, naturalistov, racionalistov, skeptikov, voľnomyšlienkarov a všeobecne pre nenábožensky orientovaných ľudí podľa medzinárodnej organizácie Humanists International.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *