Kategórie
Knihy Zošity humanistov

Dejiny etického myslenia v Európe a USA

Recenzia knihy.

Anna Remišová, ed., Dejiny etického myslenia v Európe a USA, 896 strán, Kalligram, Bra­tis­lava 2008.

Poslaním takejto knihy je sprostred­kovať uce­lenú pred­stavu o tom, kto, kedy a akým spô­so­bom riešil morálne a etické otázky a čím prispel k roz­voju etického myslenia v našej kultúre (ofi­ciálna reklama).

Tridsať pedagógov a vedeckých pracov­níkov na­pí­salo 896 strán o de­ji­nách filo­zofie a v jej rámci aj etiky. Z 213 odsekov je 46 ve­no­va­ných menovite nesporným veli­kánom (Kant) a veľ­kým či menším osob­nostiam (čo aj nie vždy pre všet­kých – Sartre, Tomáš Garrigue Masaryk), no pri čí­taní niek­to­rých mien a k nim patria­ceho komentára za­ču­do­vane otváram oči: Karolovi Wojtylovi je ve­no­va­ných 10 týchto veľkých strán; len 14 riadkov jeho kritikom. Pri bliž­šom pre­ze­raní mi chýbajú niektoré mená.

Nedostatok miesta ani všeobecne prizná­vaná nižšia hod­nota osob­nosti nie sú teda prí­či­nou vy­ne­cha­nia, napríklad, Bertranda Russella na me­no­slove mužov, ktorí sa zaslú­žili o fi­lo­zo­fiu a etiku. Dve lasto­vičky – Češka Popelová a Poľka Ossowska – jar neu­robia; o ženách v tejto knihe nie je reč, naj­viac ak stručná zmienka o pár (ale ako autorky kapitol sa ich 14 uvádza 40-krát, kým 16 mužov len 27-krát).

V mennom registri je Bertrand Russell citovaný 4-krát v krátkych jed­no­du­chých vetách, že kri­ti­zo­val Benthama (s. 314), že si cenil Moora (583), že kri­ti­zo­val Jamesa a Deweya (621) a že ovplyvnil M. Ossowskú (821); na s. 575 sa dáva do ne­urči­tej súvislosti s me­ta­etikou a ana­ly­tickou etikou a na s. 578 sa G. E. Moore „spolu s Ber­tran­dom Russellom po­va­žuje za za­kla­da­teľa ana­ly­tickej fi­lo­zo­fie“. Ani o sla­biku viac.

Nemôžem hodnotiť obsah tejto vysoko­škol­skej učeb­nice, ktorú čítam so záujmom a s osohom, ako fi­lo­zof či etik, lebo ani tým ani oným nie som; robím to ako bežný čitateľ-ateista – aj takým je predsa kniha určená. Samo­zrejme narážam na ťaž­kosť pri výskyte vý­ra­zov hu­ma­nizmus, hu­ma­nisti, hu­ma­nis­tický, keďže ich chápem v prvom rade ako syno­nymá pre ateizmus, ateisti, ateistický v zmysle môjho článku „Rád vysvetlím, kto sú hu­ma­nisti“ v Zo­ši­toch hu­ma­nistov č. 47. Som si vedomý toho, že v tejto súvislosti za­ži­jeme ešte veľa sporov, ale uspo­ko­juje ma, že v mojom chápaní sa výraz hu­ma­nisti pou­žíva v Ne­mecku, USA, Ho­lan­dsku (kde existuje Uni­ver­zita hu­ma­nis­tiky), do­konca v pí­somnej agende Eu­róp­skej únie a postupne aj inde.

Samozrejme nemám námietky proti výrazom se­ku­lárny, prí­padne ná­bo­ženský či re­li­giózny hu­ma­nizmus, ale upo­zor­ním každého, koho sa to bude týkať, že má na mysli humán­nosť, možno aj huma­nit­nosť či hu­ma­nitu. Vôbec sa mi nepozdáva šty­li­zá­cia, že „sv. Bazil Veľký (330 – 379) hlásal humán­nosť ako pred­poklad morál­nosti“ a to má byť „obo­ha­te­ním raného stre­do­veku o kres­ťanský hu­ma­nizmus“ (s. 124). Hu­ma­nisti ako pojem sa vy­no­rili za re­ne­san­cie, plody ich konania dozrie­vali za osvie­tenstva a meno pre ich činnosť vzniklo až v 19. sto­ročí; zba­vo­vať ho jeho veľmi špe­ci­fického obsahu ne­po­va­žujem za potrebné.

Nesúhlasím s vetou „Ideál humanizmu nastolili už antickí myslitelia“ a prosím jej autora, aby sa zamyslel nad návrhom povedať „Ideál humán­nosti nastolili už antickí myslitelia“. Nedá sa po­pie­rať exis­ten­cia hu­ma­nis­tic­kého v zmysle ateistického spo­lo­čen­ského hnutia – pod týmto názvom lobuje ako NGO pri OSN a UNICEF v New Yorku, Ženeve a vo Viedni (Inter­na­tional Humanist and Ethical Union), aj pri EÚ v Bruseli (European Humanist Federation).

Dlho som nevedel, že som bol som ateistom; bolo to pre mňa samo­zrejmé ako čistý vzduch a vravieť pravdu. Už prvé pre­čí­tanie eseje Prečo nie som kresťanom ma pre­bu­dilo a za to patrí vďaka Russellovi, jeho spisom a jeho životu. Po­va­žujem ho za veľkého vedca, spi­so­va­teľa a člo­veka; aj filo­zofa a etika. Heslá jeho mena sú vo všetkých encyklo­pé­diách napínavým čítaním o zau­jí­ma­vom živote, vedeckých snahách a úspechoch – aj o pár neúspe­choch. Výnimkou je slovenská wiki­pédia, kde je toho o Russellovi žalostne málo a bude to treba napraviť.

Nepovažujem za potrebné pod­robne argu­men­to­vať opisom Russellovho diela, ani pri­dá­vaním ďalších mien. Za únosné po­va­žujem dva úvodné odseky z En­cyklo­pédie Stan­fordskej uni­ver­zity, spra­co­vané podľa stránky laureátov No­be­lovej ceny:

„Bertrand Russell bol britský filozof, logik, spi­so­va­teľ a so­ciálny kritik, známy najmä pre svoje dielo v ma­te­ma­tickej logike a ana­ly­tickej filo­zofii. Jeho naj­väčším prínosom bola jeho obrana logicizmu (názor, že ma­te­ma­tika sa dá do značnej miery re­du­ko­vať na lo­giku) a jeho teórie de­fi­ni­tív­nych opisov a lo­gic­kého ato­mizmu. Spolu s G. E. Moorom sa uznáva za jed­ného zo za­kla­da­teľov ana­ly­tickej filo­zofie a spolu s Kurtom Gödelom tvoria dvojicu naj­dô­le­ži­tejších logikov dvad­sia­teho sto­ročia.“

„V priebehu svojej dlhej kariéry prispel Russell významnými príspevkami nielen k lo­gike a fi­lo­zo­fii, ale aj k ce­lému radu iných pred­me­tov ako výchova, história, politická teória a re­li­giózne štúdie. Mnohé jeho spisy o roz­lič­ných témach z oblasti prí­rod­ných a hu­ma­nit­ných vied zaujali ge­ne­rácie vše­o­becných či­ta­te­ľov. Po ži­vote, pozna­če­nom kontro­verziami (vrátane vylú­čenia z Tri­nity College v Oxforde, z Cambridge a City College v New Yorku) dostal v roku 1949 Order of Merit a v roku 1950 Nobelovu cenu za li­te­ra­túru. Sveto­známou osob­nosťou sa stal svojimi pro­testmi proti vojne a jad­rovým zbraniam a ostal ňou až do smrti vo veku 97 rokov.“

Musím uviesť, že na vynechanie žien-filo­zo­fiek a fe­mi­nis­tickej etiky vôbec veľmi slušne upo­zor­nila vo svojej stručne zhrnu­júcej infor­mácii docentka Etela Farkašová. Ja sa pýtam, či ne­pri­chá­dzalo do úvahy skrátiť napríklad stra­ši­delný osem­stra­nový príspevok o akomsi troj­roč­nom „Slovákovi“ Onufri­je­vičovi Losskom (Jozef Tiso ho r. 1942 pozval prísť z Prahy pred­ná­šať na Katedru filo­zofie Slo­venskej uni­ver­zity! V roku 1945 obi­dvaja ušli na západ) a ve­no­vať pár strán myšlienkam a ženským menám, napríklad, knihy Na ceste k „vlastnej izbe“ – Postavy – podoby – prob­lémy fe­mi­nis­tickej filo­zo­fie? Bolo by to osvie­ženie a pre­vetra­nie zaprá­še­ných políc s bustami cirkevných otcov, ktorých teo­ló­gia sa vydáva za fi­lo­zo­fiu a etiku.

Celkovo mi ako ateistovi prekáža pre­fe­ro­vanie kres­ťan­ských filo­zofov, z ktorých via­cerých po­va­žujem za len teo­ló­gov; nie je ľahké ťahať pri nich hra­nicu. Toto upred­nostňo­vanie sa pre­ja­vuje aj tým, že sa už v náznakoch vidí ne­priamy dôkaz re­li­gio­zity, napríklad pri Tho­ma­sovi Hobbesovi, ktorého kniha Leviathan (1651) patrí medzi štan­dar­dné diela kla­sickej ateistickej li­te­ra­túry. Citujú sa síce jeho názory, že:

„…človek sa rodí ako absolútne slobodná bytosť a mo­rálne hod­noty alebo príkazy ne­po­chá­dzajú ani z pri­ro­dze­nosti človeka, ani od Boha. Morálka je vlastným pro­duktom člo­veka a je pro­ti­kladom pôvodnej pri­ro­dze­nosti človeka.“ Dodáva sa, že „Hobbesa vo všeo­bec­nosti po­va­žo­vali za ateistu“.

Napriek tomu sa rozprava končí úvahou, že existujú autori, ktorí v Hobbesovi vidia orto­dox­ného kres­ťana – na základe roz­hod­nutia akejsi krá­ľov­skej komisie, že uzne­senia prvých štyroch kon­cilov sú kres­ťan­ským učením, aj keď ide o ma­te­riálne chápanie smrteľ­nosti ľudskej duše, ako to robil Hobbes. V tom prípade by som však orto­dox­ného pre­lo­žil nie ako pra­vo­ver­ného, ale ako sta­ro­ver­ného, a tým veru Hobbes nebol.

„Často som sa čudoval, že ľudia, ktorí sa vystatujú svojím kres­ťan­ským ná­bo­žen­stvom, a ako jeho cnosťami láskou, radostnosťou, mie­ru­mi­lov­nosťou, umier­ne­nosťou a dobro­ti­vosťou voči všetkým ľuďom, sa vedia medzi sebou hádať s takou zlo­my­seľnou nevra­ži­vosťou a kaž­do­denne pre­ja­vujú jeden voči druhému takú trpkú ne­ná­visť, že toto sa na­nu­cuje ako naj­po­ho­to­vejšie kritérium ich viery, nie cností, o kto­rých len hovoria.“ (O ná­bo­ženstve, Leviathan)

Niektorí ateistickí filozofi sú rozhádzaní po sta­tiach so zná­mymi menami: novo­veké etické teórie zmluvy – mo­rálne názory a etické kon­cepcie vo fran­cúz­skom osvie­ten­skom myslení – Kantova de­on­to­lo­gická etika – ge­nea­lógia morálky podľa Friedricha Nietzscheho atď.; editorka urobila sto ška­tu­liek, ale ani jednu pre ate­izmus. Voltairovi sa venujú dve strany, ale tie sa pri hesle ateizmus neu­vá­dza­jú. Ak hľadáte ateizmus podľa vecného registra, na ka­pi­tolu o Voltairovi ne­na­ra­zíte. Ne­po­va­žujem to za čestné a neviem, prečo je to tak.

Len editorka profesorka Remišová vie, prečo nejako ne­za­ra­dila Bertranda Russella medzi filo­zo­fov a etikov hod­ných zmienky v učeb­nici filo­zofie a etiky:

  • Naozaj považuje jeho životné dielo za menej, ako povedzme dielo Bazila Veľkého, ktorému ve­no­vala až tri strany? Vy­ne­chá­vam Bazilov titul „sv.“, ktorý po­va­žujem za na mieste v reči bazi­liánok, jeho mníšok, alebo na ka­tedre ka­to­líc­kej teo­ló­gie, ale nie na ka­tedre svetskej fi­lo­zo­fie a re­pub­li­kánskej etiky, teda ani v tejto učeb­nici nie.
  • Prečo sa prípadne zmierila s tým, že ne­našla autora, ktorý by sa opovážil povedať pár pekných slov o bez­božnom Russellovi? V tom prípade ich mala napísať sama.

Nepríjemne na mňa pôsobí používanie anglických výrazov, ako keby každý čitateľ vedel per­fek­tne po an­glicky, alebo mal poruke slovník, napríklad „pou­ží­vanie princípu tat for tit“ na s. 634. Tam patrí do zát­vorky „Ako ty mne, tak ja tebe“, čo z textu nie je zrejmé. Zau­jí­mavé: Word web ani slo­venská wiki­pédia nepoznajú poradie tat for tit, poznajú len tit for tat; nemám Singera, aby som mohol skon­tro­lovať, ako je to v ori­gi­náli.

Učebnica Dejiny etického myslenia v Európe a v USA je zrkadlom našej súčasnosti – ako by to mohlo byť inakšie? Preháňa v evan­je­li­zácii, pre­tože na to sú prostriedky, ale miestami zavanie čerstvý vetrík slo­bod­ného myslenia. Pácha­teľov nepre­zradím.

Rastislav Škoda

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 78 v utorok 25. augusta 2009.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *