Kategórie
Tlačové správy

Za trištvrte roka sa na Slovensko doviezlo o 800 jazdených áut viac ako vlani

Za deväť mesiacov tohto roku sa na Slovensko spoza hraníc doviezlo 46 847 jazdených osobných áut.

Skupina AURES Holdings

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku ide o nárast približne o 800 vozidiel, keďže vlani ich bolo za tri­štvrte roka dovezených 46 074. V sep­tem­bri sa impor­to­valo 4 761 ojazdených vozidiel.

Najviac ich bolo počas minulého mesiaca za­re­gistro­va­ných v Bra­tis­lavskom kraji – 916 a Nitrian­skom kraji – 737. Naopak, naj­menej to bolo v Trnav­skom kraji – 455 a Ko­šic­kom kraji – 484. Vyplýva to z ofi­ciál­nych šta­tistík Ministerstva vnútra SR.

„Vidíme, že dovoz ojazdených áut z cudziny sa za prvých 9 mesiacov tohto roka medzi­ročne zvýšil. Tu je teda na mieste viac opatrnosti. Skú­se­nosti mnohých mo­to­ristov, dáta odbor­níkov, ako aj naše dlho­ročné skú­se­nosti z pô­so­benia na trhu s ojazdenými autami totiž hovoria o tom, že dovezené ‚jazdenky‘ bývajú naj­čas­tejšie pred­metom rôznych podvodov. Patrí sem najmä pre­tá­čanie tacho­metrov, fal­šo­vanie roku výroby či za­ta­jo­vanie vážnych havárií a následných ne­od­bor­ných opráv. V prí­pade vozidla spoza hraníc býva zlo­ži­tejšie overiť si jeho históriu a ku­pu­júci sa potom vystavujú hroziacim problémom, a to v po­do­be následných väčších inves­tícií do opráv auta alebo aj vážnym bez­peč­nos­tným rizikám. Záu­jem­co­via by si mali teda sta­ros­tlivo pre­ve­rovať pre­fe­ro­vané vozidlá, aby ne­na­le­teli ne­poc­ti­vým pre­dajcom. V každom prípade – určite platí, že si je lepšie vyberať z áut s pô­vo­dom zo Slo­venska, kde je možné lepšie dohľadať ich históriu,“ komentuje Karolína Topolová, generálna riaditeľka AURES Holdings, ktorá na Slo­ven­sku pre­vádz­kuje sieť auto­centier AAA AUTO a Moto­techna.

Podrobné údaje od MV SR k dovozu jazdených vozidiel na Slovensko.

Pomer jazdených a nových áut v SR

Počas roku 2022 bolo v Slovenskej republike cel­kovo za­re­gistro­va­ných 78 841 nových osobných vo­zi­diel. Na dru­hej strane, podľa odhadov siete auto­centier AAA AUTO sa na Slo­vensku ročne predá cel­ko­vo približne 350 000 ojazdených osobných auto­mo­bilov. Dovezené jazdené osobné vozidlá, ktorých sa za mi­nulý rok podľa šta­tis­tík MV SR na Slo­vensko pri­viezlo spolu až 61 016, tak predsta­vo­vali približne 17,5 % tohto objemu. Prie­merný vek áut sa tu totiž blíži k hra­nici 15 rokov.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *