Kategórie
Zošity humanistov

Bol Einstein veriaci človek?

Iste sa vám už stalo, že vás v diskusii opo­nent „upo­zor­nil“, že Voltaire sa pred smrťou vyspo­ve­dal, že Darwin bol hlboko veriaci človek (podľa Stohla „veriaci veľ­duch“), alebo že dokonca Einstein veril v existenciu boha. Zborník Kres­ťan­stvo a fy­zika (SSV, Trnava 2001) sa po­dob­nými nezmyslami hemží. Július Krem­paský sa v jednom článku trikrát odvo­láva na Einsteina citá­ciami typu: „Viera bez vedy je slepá, veda bez viery je chromá.“

Poznámka: Poznám tento citát v znení “Science without religion is lame, religion without science is blind”, a pre­kla­dám ho „Veda bez ná­bo­žen­stva je chromá, ná­bo­žen­stvo bez vedy je slepé“, pretože religion je skôr ná­bo­žen­stvo ako viera, ktorá je skôr faith. Neviem, prečo by som mal pri pre­klade prevracať poradie viet.

Nie je čestné citovať úryvky dlhších výrokov v iných sú­vis­los­tiach, skreslené a ne­úplné. Preto sa pozrime, čo hovorí Einstein o ná­bo­žen­stve v článku „Čudná je naša situácia tu na Zemi“ v zbor­níku Jaroslava Pelikana Modern Religious Thought (Moderné náboženské myslenie, Boston 1990), alebo o vzťahu vedy, filo­zofie a ná­bo­žen­stva k de­mo­kra­tic­kému životu v článku v knihe A Sym­posium, Con­fe­rence on Science, Philo­sophy and Religion in Their Relation to the Democratic Way of Life, Inc., New York, 1941. (Nájdete na stránke Veda a ná­bo­žen­stvo.)

V prvom rade uznáva ako „tradíciu vrúcne ná­bo­žen­ských ľudí“ len vedomie, že existujú aj veci pre nás ne­pre­nik­nu­teľné, ktoré sa pre­ja­vujú ako „naj­vyššia múdrosť a naj­oslni­vejšia krása, ktoré naše chabé schop­nosti môžu pochopiť len v ich naj­jed­no­duch­ších formách“. V tomto zmysle, a iba v tomto zmysle patrí medzi tých vrúcne ná­bo­žen­ských ľudí. (Osobne nie som schopný myslieť na múdrosť, dobrotu, krásu a spra­vod­li­vosť bez uve­do­menia si zla, oškli­vosti a ne­spra­vod­li­vosti vo svete.) Inú cha­rak­te­ris­tiku „ne­pre­nik­nu­teľ­ných vecí“, teda aké­hosi božstva, ako toto sto­tož­nenie s takmer surovým nad­pri­ro­dze­nom u Einsteina ne­na­chá­dzam.

Ďalej však čítam aj tieto Einsteinove vety:

„Ako pôvodcu sveta javov, teda aj onej najvyššej múdrosti a naj­oslni­vejšej krásy, si na po­čiatku duchovného rozvoja ľudstva vytvo­rila ľudská fan­tázia bohov, na ktorých sa možno obracať, napríklad, s prosbou o splnenie svojich želaní. Je síce pravda, že pred­stava osobného boha, za­sa­hu­jú­ceho do uda­lostí, sa nedá vedou reálne vyvrátiť, ale tento antro­po­mor­fný brak sa nemôže udržať v jasnom svetle; pretrvá iba v tme ne­ve­do­mosti. Jeho udržia­vanie pri ži­vote repre­zen­tantmi ná­bo­žen­stva je nielen ne­dôstojné, ale aj osudné. Učitelia ná­bo­žen­stva musia mať odvahu vzdať sa doktríny o existencii osobného boha, tohto zdroja strachu a nádeje, ktorý vkladal v mi­nu­losti do rúk kňazov obrovskú moc.“

A ďalej: „Kto okúsil chuť intenzívnej skúsenosti pri do­siahnutí úspešného pokroku v ne­jakej vedeckej oblasti, môže pocítiť hlbokú úctu pred ra­cio­na­litou bytia. Ra­cio­nálne poznanie a po­cho­penie sveta vedie k eman­ci­pácii od pút osobných nádejí a túžob; niekedy sa tak do­sa­huje stav pokory mysle voči veľko­le­posti rozumu v bytí steles­ne­ného, no človeku vo svojich hĺbkach ne­prístup­ného. Inakšie povedané, veda nie­lenže očisťuje ná­bo­žen­ské pohnútky od antro­po­mor­fného braku, ale aj prispieva k ná­bo­žen­skému zduchov­neniu nášho chápania života.“

(Nemyslím, že by zduchovnenie muselo byť náboženské. O spi­ri­tu­a­lite bez viery pozri Thomas W. Clark, Zošity humanistov č. 33, september 2002 – pozn. prekl.)

„K pravej nábožnosti nás nedovedie strach zo života a pred smrťou, ani slepá viera, ale len úsilie po ra­cio­nál­nom poznaní.“

Prestal som dávať úvodzovky, hoci celé vety sú priame citácie Einsteina. Vyplýva z nich, že Einstein uznával najskôr akési mystické náboženstvo a navzdor svojmu slávnemu výroku, že boh nehrá kocky, neveril, že by teória relativity mohla ovplyvniť poňatie pojmu boh.

„Relativita je čisto vedecká záležitosť a nemá nič spoločné s ná­bo­žen­stvom,“ povedal v r. 1921 pri návšteve v Anglicku zvedavému canter­burskému arci­biskupovi.

Poviete mi teraz, že mystici boli aj niektorí katolícki svätci. Iste, boh mystikov môže predstavovať alternatívu k bohu filozofov osvietenských deistov, aj k z neho vzišlému ateizmu. Lebo mystikovia nechápu boha ako objektívny fakt, ktorý by sa dal demonštrovať pomocou vedeckých dôkazov; vravia, že boh je pochopenie existencie nad­pri­ro­dzena, tajomný subjektívny zážitok, dopriaty len málo ľuďom, ktorý treba chápať ako umeleckú formu, podobnú iným prvkom v umení, napríklad v hudbe, tanci, poézii, maliarstve a i. Ako tieto vyžadujú inte­li­gen­ciu, disciplínu a seba­kri­tiku. Mystici si vytvárajú svojho boha tak, ako iní tvoria umelecké diela. Na Západe nepatril mysti­cizmus nikdy medzi dôležité náboženské prúdy a ne­pod­po­ruje ho ani vedecký vek rozumu. Ak súčasné nadšenie pre jogu, meditáciu a budhizmus (pravdy, po­cho­pi­teľ­né len po zvláštnom výcviku) súvisí s novým záujmom o mystiku, ne­vy­ho­vuje to modernej objektívnej, empirickej mentalite. (Karen Armstrongová, Dějiny Boha, Argo, Praha 1996.)

Vidí sa mi, že mnohým kresťanom stačí, že niekto „verí“ – nepýtajú sa, na čo „verí“ a ak treba, zavrú oči a zapchajú si uši. Robia sa, že nevedia – budem opakovať jeho už citované slová:

  • Že Einstein označil ich vieru v osobného boha za an­tro­po­mor­fný odpad, za ktorý sa treba hanbiť, ktorý je kňaza nedôstojný a ktorý môže v bu­dúc­nosti brzdením pokroku zapríčiniť osudné škody.
  • Že Einstein považuje osobného boha za zby­točný a škod­livý zdroj strachu a nádeje, za po­zosta­tok predstáv primi­tívnych ľudí s ne­roz­vi­nutou mysľou z po­čiat­kov ľudskej kultúrnej histórie, ktorý pretrváva len v tme ne­ve­do­mosti – ja sa opovážim vyjadriť to slovami „v náuke tmárstva“.
  • Že Einstein varuje: k pravej nábožnosti nevedie slepá viera, ale len úsilie po ra­cio­nálnom poznaní – som nadšený, že naše hu­ma­nis­tické odmie­tanie slepej viery a snahu po ra­cio­nálnom poznaní nazýva nie hocakou, ale pravou ná­bož­nosťou! Videli sme, že tá je celkom iná ako ne­zmy­selná viera vo vše­moc­ného, spra­vod­li­vého a dobro­ti­vého boha, a to boha naraz aj prírodných zákonov aj zázrakov.
  • Že Einstein nepripúšťal ako nezávislú príčinu prírodných javov božskú vôľu.
  • Že Einstein sa iste nemodlil a nechodil do kostola – nebol by sa tak odmietavo vyslovil o mágii (mágiu kladiem na roveň liturgie) a o veriacich, čo sa obracajú na božskú bytosť s modlitbami a prosbami o splnenie svojich prianí.
  • Že Einstein odmietal zodpovednosť ľudí za ich skutky a myšlienky pred vše­mocným osobným bohom súčasných ná­bo­žen­stiev – ak boh tresce ľudí, ktorých stvoril, nech súdi aj seba!
  • Že Einstein vyslovene vyzýval učiteľov náboženstva, aby výučbu etickej výchovy nesta­vali na doktríne osobného boha ako zdroja strachu a nádeje, ale na ľudských silách, schopných pestovať dobro, pravdu a krásu.

Na rozdiely v predstavách o bohu v mysliach primitívnych ľudí, v kres­ťan­skom stre­do­veku a v súčasnom veku rozumu poukázal už Bertrand Russell. (Pozri: „Prečo nie som kresťanom“, Zošity humanistov č. 1, november 1998.) V každej diskusii o vzťahu vedy a viery treba pojem viery, ba dalo by sa povedať predovšetkým „predmet“ viery, upresniť. Akého boha máte na mysli, pán farár či pán profesor? Toho, čo žije od večnosti do večnosti (takéto pojmy súčasná veda nepozná), čo raz dal povel na Veľký tresk a viac sa o vesmír nestará, takže evolúcia pre­bie­hala (a bude sa ďalej konať) naslepo? Toho, čo určil evolúcii ako konečný cieľ človeka – a ona ho takrečeno naslepo dosiahla? Či toho, čo pred asi 4 004 rokmi stvoril svet a Adama, teda milujúceho ale aj ne­ná­vi­dia­ceho boha židovsko-kres­ťan­sko-moslimskej „biblie“, žiarlivo striehnuceho, či ho dosť ľudí dosť miluje? Nepredstaviteľné!

Ako sme videli, Einsteinove predstavy ne­zod­po­ve­dali ani jednému z týchto bohov. Aký to bol potom veriaci?


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 41 v sobotu 10. januára 2004.

Do pozornosti dávam aj článok zo Zošitov humanistov č. 81. [Ján Parada.]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *