Kategórie
Zošity humanistov

Akým že veriacim sa stal Antony Flew?

Od roku 2001 kolujú svetom chýry, že legen­dárny britský ateista, ktorý 50 rokov po­pie­ral existenciu boha a písal o tom best­sellery, kon­ver­toval a stal sa veriacim. Priateľ a po­kra­čo­vateľ Bertranda Russella opa­ko­vane odmietal tieto povesti, ale na iných miestach vy­vo­lával pri­naj­menšom po­chyb­nosti o svojom vyznaní.

Fakty sú dosť zmätené.

V roku 1966 urobila Flewa známym kniha Boh a fi­lo­zo­fia (2. vy­danie v r. 1984 pod názvom Kri­tické hľa­danie Boha, v ktorej vyslovil názor, že pri ná­bo­žen­ských úvahách treba vy­chá­dzať z ateizmu; a len potom sa vy­norí pred­stava boha. Tento tzv. evi­den­cia­lis­tický prístup zastáva aj dnes, a to vo forme, ktorá z neho robí deistu.

V roku 2004 sa Flew zúčastnil diskusie na tému „Objavila veda boha?“ Tamže, a aj v roku 2005 v inter­view pre (evan­je­li­kálny) časopis Philosophia Christi sa vyjadril, že predstava „boha, ktorý má moc a inte­li­gen­ciu“, sa mu dnes zdá pri­ja­teľ­nejšou, ako na za­čiatku jeho vedeckej kariéry. Zmenu vo svojich názoroch pripisoval argu­men­tom typu „inte­li­gen­tný dizajn“, podľa ktorých fun­go­vanie vesmíru pou­ka­zuje na existenciu inte­li­gen­tného stvo­ri­teľa. Dá sa teda povedať, že Flew sa stal deistom – to je človek, ktorý verí, že boh stvoril vesmír, ale nestará sa, ako ľudia žijú. V roku 2004 sa Flewovi videla existencia tohto mini­mál­neho množstva boha naj­lepším vysvetlením existencie sveta, ktorý to dotiahol až po vy­tvo­renie kom­plex­ných prejavov života.

Hlavný dôvod proti existencii kresťanského boha vidí Flew v probléme zla vo svete (teodícea). Už ako 15-ročný pochopil:

„Téza, že svet stvorila a riadi ne­ko­nečne mocná a dobro­tivá bytosť, je rozhodne ne­zlu­či­teľná s výskytom ne­po­pie­ra­teľ­ného a ne­po­pie­ra­ného zla,“ je ne­zlu­či­teľná s vierou jeho otca, význačného me­to­distic­kého kazateľa.

Pridáva: „Boh nemá žiadne úmysly s ľudstvom, ani ho nezaujíma, čo ľudia robia; o osu­doch ľudí vo več­nosti, prí­padne o ne­jakej posmrtnej spáse, sa nedá hovoriť.“

V decembri 2004 povedal Flew v jed­nom inter­view:

„Ja si myslím, že boh je niečo celkom iné ako boh kresťanov a ešte menej ako boh moslimov, ktorí obaja sú opi­so­vaní ako vše­mocní orientálni despoti.“

Kým ateisti vysvetľujú vznik sveta na­tu­ra­lis­tickou evo­lú­ciou bez účasti boha, Flew naj­novšie upo­zor­ňuje, že do­konca aj sám Darwin v 14. ka­pi­tole Pôvodu druhov doslovne priznal, že evolúcia vyžaduje stvo­ri­teľa, ktorý jej proces naštartuje, že „vdýchne“ život do prvej, pri­mor­diálnej živej bytosti.

Flewova koncepcia boha pripúšťa iba predstavu boha ako prvej príčiny. Flew odmieta myš­lien­ku života po smrti, boha ako pra­meňa dobra (opa­ko­vane vyslo­vene kon­šta­tuje, že boh stvoril „veľa zla“) a zmŕtvych­vstania Krista ako histo­rickej sku­toč­nosti. Osobitne je ne­pria­teľský voči islamu, ktorý chápe ako zjed­no­cu­júcu a ospra­vedlňu­júcu ide­o­lógiu arabského im­pe­ria­lizmu.

V októbri 2004 Flew povedal:

„Môj jediný argument v prospech aristo­te­lov­ského boha prvej príčiny, hýbateľa, je zrejmá neschopnosť fi­lo­zofie, prí­padne vedy, pred­ložiť na­tu­ra­lis­tickú teóriu pre vznik DNA prvej mno­žiacej sa bunky.“

Podľa The Sunday Times Flew oľutoval, že svojím vplyvom na ľudí narobil toľko škody. Naraz sa mu vidí vznik života z prvotnej „polievky“ a do­konca aj Darvinova evolučná teória ne­prav­de­po­dob­nou.

V tomto štádiu diskusie upozornil Massimo Pigliucci, pro­fesor eko­lógie a evo­lúcie na Ne­wyorskej uni­ver­zite, že evolúcia neplatí pre pôvod života: život musí najprv vzniknúť ne­evo­lučnou cestou; až potom nastupuje evolúcia, t. j. variácie a de­dič­nosť. Pôvod života je problém pre bio­fy­ziku, nie pre evo­lučnú biológiu. Pigliucci vytkol Flewovi aj chybnú logiku, keď uvažuje, že ak nevieme jav X vysvetliť, potom je dôsledkom nad­pri­ro­dze­ných síl. Komentoval to slovami:

„Čudujem sa, ako sa mohol taký dobrý filozof dopustiť takej chyby. Keby to boli urobili starí Gréci, ešte stále by sme pri­pi­so­vali blesk Diovmu hnevu.“

Vedci nemajú tie pochybnosti ako Flew, ktorý nie je vo ve­dec­kých otázkach up to date.

V decembri 2004 Flew potvrdil, že naďalej trvá na argu­men­toch v kapitole „Prezumpcia ateizmu“ knihy Boh, sloboda a ne­mo­rál­nosť (1984), podľa ktorej veriaci musia sami dokázať existenciu svojho boha, ale že sa stal deistom:

„Som celkom spokojný so svojou vierou v ne­o­fen­zív­neho, ne­čin­ného boha.“

Súčasne nelogicky poprel, že je niečo pravdy na po­ves­tiach v rokoch 2001 a 2003, že prestal byť ateistom a prestúpil na kres­ťan­stvo. Až do konca roku 2004 nebolo treba Flewovu zmenu názorov zve­li­čovať, a už vôbec nebolo na mieste hovoriť o kon­ver­zii.

Čo sa dá povedať k povesti, že to bol koz­mo­lo­gický argu­ment moslimského kalámu, ktorý presvedčil Flewa? Možno to raz povedal – ako 82-ročný sa ne­pa­mätá a vy­ho­vára sa na zlú pamäť.

„Nemám námietky, ak sa kalám použije ako príčina veľkého tresku. Nie však ako príčina existencie ducha a všet­kého, čo s tým súvisí podľa Swin­bur­novej de­fi­nície boha (na­prí­klad aj pri­pus­tenie existencie zázrakov).“

K správe o tom, že chodieva na zhro­maž­denia kvakerov, Flew udáva, že tam bol zo 3 – 4 razy, ale raz to bola svadba bra­tanca, teda svetská, a nie ná­bo­žen­ská zá­le­ži­tosť.

Udalosti v roku 2005 neprispeli k vy­jas­neniu si­tu­á­cie. Ešte 29. de­cembra 2004 Flew napísal:

„Zmenil som svoj mylný názor, že jediným dobrým vy­svet­le­ním pre za­čiatok života a zlo­ži­tosť prí­rody je nejaké božstvo alebo nejaká su­per­in­te­li­gencia. Zisťujem, že som sa mýlil, keď som si myslel, že neexistujú rozumné teórie vývoja ne­živej hmoty až po prvého živého tvora, schopného repro­dukcie.“

Vyhovára sa v prvom rade na Dawkinsa, ktorý vraj nikdy nespo­menul nič sľubného, čo by viedlo k teórii vývoja živej hmoty. Nie je to pravda – pozri Richard Dawkins a L. D. Hurst, „Evolučná chémia: život v skú­mavke“, Nature, 357, s. 198, 1992. A nie je to re­le­van­tné: mal hľadať v príslušnej li­te­ra­túre a ne­ča­kať na Daw­kinsa. Okrem toho ho vraj zviedol aj Gerald Schroeder, pre mno­hých pseudo­vedec a kre­a­cio­nista, pre neho osobitne kva­li­fi­ko­vaný fyzik, čo však tu nemá cenu, lebo pre vznik života je re­le­van­tnou oblasťou bio­chémia. Ukazuje sa, že Flew opustil základné pra­vidlá hľa­da­nia, ktoré nás pri­vá­dzajú k ateizmu; podľa jeho príkladu by sa skoro dalo povedať, že jediná cesta k bohu je pustiť k vode zod­po­vednú vedu, prí­padne po nej nesiahať.

V roku 2005 vyšla kniha Boh a filozofia v 3. vy­daní, ktoré aj sám Flew hodnotí skôr ako histo­rický relikt než ako príspevok do ak­tu­ál­nej diskusie. V kaž­dom prípade je to výborná zbierka názorov hu­ma­nistov na vznik života od osvie­ten­stva. Pridaný je nový úvod autora a úvod vy­da­va­teľa Paula Kurtza, ktorý prezrádza, že vy­da­va­teľ­stvu Prometheus Books boli pred­lo­žené štyri verzie úvodu a je na či­ta­te­ľoch, aby posúdili, či autor zmenil svoje niekdajšie názory.

Nedá sa urobiť jednoznačný záver. Flew vy­me­núva 10 problémov, ktoré sa vy­no­rili za 40 rokov od 1. vy­dania knihy, ale osobne ich ne­ko­men­tuje; len zdô­raz­ňuje, že ich musí zod­po­vedne prebrať každá kniha, ktorá sa bude v bu­dúc­nosti zao­berať filo­zo­fickým prístupom k otázke existencie boha. Sú to:

  1. Nová definícia boha R. Swinburnom.
  2. Problém existencie kresťanského boha podľa Swinburna v jeho knihe Existuje boh?
  3. Zmena v doktríne anglikánskej cirkvi o večnom pe­kel­nom treste; v dvadsiatych rokoch mi­nu­lého sto­ročia prestala byť viera v peklo dogmou; za­u­jí­mavé – viera v nebo nie.
  4. Otázka, či bol len jeden veľký tresk a či sa ním začal čas.
  5. Otázka mnohotných vesmírov.
  6. Argument jemného naladenia prí­rod­ných kon­štánt.
  7. Otázka, či existuje naturalistická pred­stava vývoja živej hmoty z ne­živej.
  8. Otázka, či existuje naturalistická predstava, ako sa ne­mno­žiaca sa živá hmota vyvíja do tvora, schopného roz­mno­žo­vať sa.
  9. Otázka inteligentného usporiadateľa, vysvetlená v knihe Zázraky sveta: Cesta z mo­der­nej vedy do mysle boha od Roya Abra­hama Vargheseho.
  10. Rozšírenie aristotelovskej koncepcie deizmu o prí­rod­nú te­o­ló­giu Davida Conwaya.

Ani masmédiá ani komunita ateistov už nemôžu po­va­žo­vať Flewa za ex­perta v otázke ateizmu, hoci mas­médiá ne­pre­stá­vajú ti­tul­ko­vať: „Naj­chýr­nejší ateista sveta priznáva existenciu Boha.

Je pravda, že teraz hovorí:

„Ak som si raz myslel, že niet dostatočne preukazných dôkazov pre exis­ten­ciu bohov kresťanstva alebo islamu, dnes vidím, že je dosť ma­te­riálu na zá­sadnú výzvu v zmysle kon­cepcie boha ako vše­mo­hú­ceho ducha. Vo veku 82 rokov som však už pristarý na ve­denie ra­di­kálnej kontro­verzie o prí­pus­tnosti takej koncepcie.“

Zo spoločnosti humanistov sa Flew neodhlásil a oni ho ne­vy­lú­čili. Na­ďalej ostáva prispie­va­júcim členom amerického orgánu ateistov Free Inquiry a v jednom čísle (november 2005) odpovedá na otázku, či se­ku­la­rizmus pre­žije, upo­zor­nením, že hlavnou hrozbou pre se­ku­la­rizmus nie je kresťanstvo, ale islam. A že oslo­bo­diť moslima od jeho viery je to naj­lepšie, čo mu možno urobiť. Do­ne­dávna to veľmi inten­zívne radil kresťanom.


Autor: Rastislav Škoda.

Článok bol pô­vod­ne uve­rej­ne­ný v Zo­ši­toch hu­ma­nis­tov č. 53 v nedeľu 1. januára 2006.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *