Kategórie
Humanizmus

Nepleťte si evanjelikov s evanjelikálmi

Alebo trochu osvety…

Myslel som si, že je to ne­u­ve­ri­teľ­né, ale stre­tol som sa s člo­ve­kom, ktorý – kvôli ne­správ­nemu ama­tér­skemu pre­kla­du názvov vo filme Jesus Camp – po­va­žo­val evan­je­li­kov za evan­je­li­ká­lov. Potom som si uvedomil, že viac ľudí, ktorí sa v tejto oblasti ne­o­rien­tujú, môže pod­ľah­núť to­mu­to omylu, a cítim akútnu potrebu zastať sa evanjelikov.

Teda, evanjelikáli sú tí besní kresťania, ktorým hovorím „ježišovci“ alebo taktiež „doslovníci“ (pretože veria v doslovnú pravdivosť Biblie a sú schopní neu­ve­ri­teľ­ných myšlienkových kotr­mel­cov, pokiaľ poukážete na zjavné rozpory, ktorých je Biblia plná). Je to fun­da­men­ta­lis­tická odroda kresťanstva, ktorá popiera evolúciu; snažia sa dokázať historickosť celo­sve­to­vej potopy; veria v skorý druhý príchod Krista (parúziu); tvrdia, že „Boh nenávidí teplých“; a takisto sú ska­lo­pev­ne presvedčení, že ten, kto ne­u­ve­rí ich spô­so­bom, sa bude po smrti na veky vekov smažiť v pekle, čo zrejme uspo­ko­ju­je ich sadistické libido. U nás sa z času na čas vyskytujú na ná­mes­tiach a uli­ciach, spievajú nechutné gýčovité odrhovačky o Ježišovi, používajú tzv. ho­vo­re­nie jazykmi (nezmyselné extatické mrmlanie) atď. Boli by skôr po­zo­ru­hod­nou ku­rio­zi­tou, keby ne­tvo­ri­li v Spo­je­ných štátoch približne 40 % oby­va­teľ­stva s významným politickým vplyvom. Mne osobne z nich behá mráz po chrbte a po­va­žu­jem ich za rovnako ne­bez­peč­ných ako islamských fun­da­men­ta­lis­tov. U nás ich reprezentuje množstvo rôznych cirkvičiek a zborov, naj­vyššie sú asi Apoštolská cirkevCirkev bratská, ide však len o 0,3 % populácie.

Naproti tomu evanjelici patria, čo sa kresťanov týka, k tým naj­ci­vi­li­zo­va­nej­ším od­no­žiam; zvlášť u nás (Česko­bratská cirkev evan­je­lická). Správajú sa normálne, neveria v doslovný výklad Biblie, nešľahajú síru na ho­mo­sexuá­lov (túto proble­ma­ti­ku možno po­va­žo­vať za dosť výpovedný ukazovateľ ci­vi­li­zo­va­nosti tej ktorej cirkvi) a ne­od­su­dzu­jú do pekla všetkých, ktorí veria niečomu inému než oni. V Brne kedysi premietali v kostole na Pellicovej ulici Život Briana, čo hovorí za všetko. Jediný problém, ktorý s nimi mám, spočíva v tom, na čo upozorňujú Dawkins, Harris i Hitchens v prípade umiernených veriacich – totiž v neochote zreteľne odsúdiť svojich nebezpečných fanatických sú­ver­cov (ktorí po­cho­pi­teľ­ne nemajú naopak seba menšie zábrany v odsúdení svojich umier­ne­ných sú­ver­cov…).

Napriek tomu majú evanjelici a evan­je­li­ká­li niečo spo­loč­né – sú to protestanti s koreňmi v učení Luthera a Kalvína. Lenže zatiaľ čo evan­je­li­ci sa vy­ví­ja­li a postupne sa upo­ko­ji­li; evan­je­li­káli aký­koľ­vek vývoj od­mie­tajú a väznia svoju mentalitu kdesi v stre­do­veku alebo v ranom no­vo­ve­ku.

Stručne zhrnuté: Nemám problém ísť na pivo s evan­je­li­kom (pokiaľ nie je osobnostne hlupák – hlupáci môžu byť po­cho­pi­teľ­ne všade), pre­to­že viem, že sa pravde­po­dobne budeme vzájomne rešpektovať a naše sve­to­ná­zo­rové roz­die­ly nebudú ne­pre­ko­na­teľ­nou prekážkou. To isté je však vylúčené v prípade evan­je­li­ká­la, pre­to­že ten je pre mňa (navzdory všetkým zmenám v presved­če­niach, ktorými som od svojich devät­nástich rokov prešiel) konštantne ste­les­ne­ním jedného z naj­rý­dzej­ších ziel sveta…


O autorovi článku:

Jaroslav A. Polák je spisovateľ, publicista, amatérsky filozof, do značnej miery skeptik a priaznivec kritického myslenia, ktorý ale odmieta stáť na kto­rej­koľ­vek strane „ba­ri­ká­dy“, pre­to­že niektoré jeho osobné skúsenosti ho priviedli k presved­če­niu, že exis­tu­je čosi ako duchovná dimenzia, čo však nikomu nevnucuje. Náboženstvo, mágiu, lie­či­teľ­stvo a po­dob­né fenomény považuje za opráv­ne­né do tej miery, do akej slúžia životu alebo mu aspoň neško­dia; je vždy pri­pra­ve­ný pod­ro­biť kritike aký­koľ­vek kon­krétny nešvár, ale ne­zatra­cuje ich ako celok.

Zdroj: AMOR VACUI; rubrika: Čo život dal a vzal; pôvodný odkaz na článok bol „www.kojot.bloguje.cz/854886-neplette-si-evangeliky-a-evangelikaly-aneb-trocha-osvety“. Na odkaze sa teraz píše: „Provoz Bloguje.cz byl oficiálně k 30. 6. 2012 ukončen“.

Článok bol v e-zine Humanisti.sk pôvodne uverejnený 17. 7. 2010.

2 odpovede na “Nepleťte si evanjelikov s evanjelikálmi”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *