Kategórie
Tlačové správy

Vítame dohodu sociálnych partnerov na výške minimálnej mzdy

Reakcia strany Sloboda a Solidarita (SASKY) k do­hode so­ciál­nych partnerov na mi­ni­mál­nej mzde.

strana Sloboda a Solidarita (SASKA)

Ako pozitívny signál a snahu o upo­ko­jenie si­tu­ácie v tomto tur­bu­len­tnom období hod­notí Rada pre eko­no­mický rast zo SASKY dnešnú dohodu so­ciál­nych partnerov z tri­par­tity o výške me­sač­nej mini­mál­nej mzdy na rok 2024 na úrovni 750 eur.

V prípade nedohody by sa podľa § 8 zákona č. 663/2007 Z. z. o mi­ni­mál­nej mzde uplatnil auto­ma­tický me­cha­nizmus sta­no­venia sumy mi­ni­málnej mzdy vo výške 744 eur, teda 57 % z 1 304 eur, t. j. z prie­mer­nej mesačnej mzdy v roku 2022.

„Upozorňujeme, že minimálna mzda je v po­rov­naní s prie­mer­nou mzdou naj­vyššia v re­gió­ne. Navyše, dnes je mini­málna mzda sta­no­vo­vaná od­lišne pre rôzne stupne ná­roč­nosti práce. To zby­točne zvy­šuje náklady na pod­ni­kanie a teda prispieva k spo­ma­ľo­vaniu eko­no­mic­kého rastu a k spo­ma­ľo­vaniu rastu životnej úrovne. Rozdiel v platoch má riešiť kon­ku­ren­cia na trhu práce a nie zákon. Preto budeme pre­sa­dzo­vať zru­šenie rôznych stupňov ná­roč­nosti práce a tomu zod­po­ve­da­júcich sadzieb mini­mál­nych mzdových ná­ro­kov,“ uvie­dol pred­seda Rady pre eko­no­mický rast Ján Oravec.

SASKA taktiež upozorňuje, že par­la­ment od 1. 6. 2023 schválil opä­tov­né na­po­jenie príplatkov na výšku mini­mál­nej mzdy, čo za­mestná­va­telia opráv­nene po­va­žujú za ne­ak­cep­to­va­teľné po­ru­šenie dohody so­ciál­nych partnerov. Toto ne­do­mys­lené roz­hod­nutie zvý­šilo náklady za­mestná­va­te­ľov o de­siatky mi­lió­nov eur.

„Je dôležité si priznať, že naviazanie príplatkov za prácu v noci a cez víkend na mi­ni­málnu mzdu ne­ú­merne predra­žuje prácu najmä v potra­vi­nár­stve, na čo doplácame vyššími cenami potravín. Príplatky za prácu v noci a cez ví­kend navrhu­jeme opäť sta­noviť pevnou sumou. A zá­ro­veň navrhu­jeme také úpravy le­gis­la­tív­neho pro­cesu, ktoré ochránia so­ciál­nych partnerov aj občanov pred ne­do­mys­le­nými a náhlymi zme­nami zákonov,“ doplnil pred­seda Výboru NR SR pre fi­nan­cie a roz­po­čet Marián Viskupič.

Foto:

Zľava: Ján Oravec a Marián Viskupič
Zľava: Ján Oravec a Marián Viskupič.

Autor: Ondrej Šprlák, hovorca SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *