Kategórie
Tlačové správy

Petícia za odvolanie riaditeľa tajnej služby

Strana ZA ĽUDÍ spúšťa petíciu za od­vo­la­nie ria­di­teľa tajnej služby.

Strana ZA ĽUDÍ spúšťa petíciu za od­vo­la­nie ria­di­teľa tajnej služby, ktorý je ob­vi­nený zo zá­važ­ných trestných činov. Zá­ro­veň strana ZA ĽUDÍ vyzýva premiéra a pre­zi­den­tku, aby svojou ne­čin­nos­ťou ne­po­ško­dzo­vali dobré meno Slo­ven­ska vo svete, pre­tože ne­exis­tuje vo svete kra­jina, v ktorej by bol šéf tajnej služby trestne stí­haný za naj­zá­važ­nej­šie zločiny. Ne­ko­na­ním len po­má­hajú Ficovi a zlo­čin­com rozkladať právny štát.

Voči súčasnému riaditeľovi SIS je vedené trestné stíhanie, pričom ob­vi­nenie hovorí o veľmi vážnych po­dozre­niach.

SIS sa mala podieľať na ne­zá­kon­nej diskre­di­tácií vy­šetro­va­teľov, ktorí mali na sta­rosti naj­to­xic­kej­šie kauzy Smeru.

SIS mala kryť trestne stíhaných v prí­pa­doch orga­ni­zo­va­ného zločinu a či korupcie. Zá­ro­veň ob­vi­ne­nie hovorí o or­ga­ni­zo­va­nej sku­pine, ktorá mala riadiť tajnú službu. Hovorí o „ne­o­fi­ciál­nych šéfoch“ tajnej služby, čo samo osebe by v každej inej krajine pred­sta­vo­valo obrovský škandál. Do­konca malo dôjsť k tomu, že sa pri­spô­so­bo­vali infor­mácie pre za­hra­ničie tak, aby stí­ha­ných na úteku vy­kres­lili ako po­li­tické obete. Mali sa písať vy­kon­štru­o­vané správy, ktoré mali diskre­di­tovať a do­kon­ca dostať ne­po­ho­dl­ných po­li­caj­tov do väzby.

Ide o také závažné obvinenia, že aj po­lo­vica z toho by za­kla­dala opráv­nený dôvod okam­žite vy­me­niť ve­de­nie tajnej služby a dô­sled­ne skon­tro­lo­vať jej činnosť.

S počudovaním sledujeme nečinnosť pre­miéra a pani pre­zi­den­tky, ktorí nesú plnú zod­po­ved­nosť za roz­klad dôvery v in­šti­túcie štátu. Ria­di­teľ SIS za ta­kýchto okol­ností nesmie ostať na čele kľú­čo­vej bez­peč­nost­nej zložky, kým trvajú po­do­zrenia o ma­sív­nom zneu­ží­vaní služby v pros­pech trestne stí­ha­ných osôb, ktorú do­konca mali riadiť iné ako zá­konom určené osoby.

Preto vyzývame prezidentku a pre­miéra, aby okam­žite konali a šéfa SIS od­vo­lali. Zá­ro­veň spúš­ťame petíciu za od­vo­lanie ria­di­teľa SIS, pre­tože tento chaos v bez­peč­nos­tných zlož­kách, ktorý ohro­zuje dobré meno Slo­ven­ska, nesmie po­kra­čo­vať.


Autor: ZA ĽUDÍ press.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *