Kategórie
Humanizmus

V roku 2024 sa valné zhromaždenie uskutoční v Singapure

V spolupráci s orga­ni­zá­ciou The Humanist Society (Singapore).

The Humanist Society (Singapore)
The Humanist Society (Singapore).

Valné zhromaždenie medzi­ná­rod­nej or­ga­ni­zá­cie Humanists International bude od 30. au­gusta do 1. sep­tem­bra 2024.

Témou Medzinárodnej hu­ma­nis­tickej kon­fe­ren­cie 2024 je: „Se­ku­la­rizmus a medzi­ná­bo­ženská har­mó­nia.

S cieľom ukázať jedinečný prístup Singapuru k ra­so­vému a ná­bo­žen­skému plu­ra­lizmu; ako aj har­mó­nii a spo­lu­na­ží­va­niu medzi ľuďmi.

Očakáva sa 140 vedúcich zahra­nič­ných de­le­gátov a zástupcov ne­ná­bo­žen­ských or­ga­ni­zácií z ce­lého sveta, ako aj vy­so­ko­škol­ských štu­dentov a mlá­deže.


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *