Kategórie
Tlačové správy

Pozor na mobilné aplikácie určené k žmýkaniu telefónneho účtu

Senior si chce stiahnuť do mo­bil­ného te­le­fónu apli­káciu, napríklad na me­ra­nie krvného tlaku alebo čítačku QR kódu. Táto bežná situ­á­cia môže viesť k re­gis­trá­cii a k pla­te­nej službe bez toho, aby si to spo­tre­bi­teľ sku­točne uve­do­mil.

Stiahnuté mobilné aplikácie totiž nemusia posky­to­vať svoje služby za­darmo. Obchod s ne­po­zor­nos­ťou je výnosný a vždy sa nájdu uží­va­telia, ktorí si to nevšimnú, a po­tom platia, dokiaľ si svoje po­chy­benie nevšimnú a dokiaľ sa im od pla­tenej služby ne­po­darí odísť. Mobilní ope­rá­tori by mali dôsledne dbať na záujmy svojich uží­va­teľov a zaistiť, že posky­to­va­telia služieb pla­te­ných formou prémiových SMS poskytnú spo­tre­bi­te­ľom vopred zro­zu­mi­teľné a jasné in­for­mácie o forme pla­te­nia a o cene služieb.

Vraví sa: „Dvakrát meraj a raz rež.“ Platí to dvoj­ná­sobne i v si­tu­á­ciách, kedy si spo­tre­biteľ chce stiahnuť novú apli­káciu do svojho chytrého mo­bil­ného te­le­fónu.

„Spotrebiteľ by mal mať vždy jasno v tom, aký je obchodný model danej apli­kácie, teda aký zisk pri­ná­ša kon­krétna mo­bil­ná apli­ká­cia posky­to­va­te­ľovi služby,“ uvádza Eduarda Hekšová, riaditeľka spo­tre­bi­teľ­skej or­ga­ni­zácie dTest.

A dodáva: „Pozor si musia dávať najmä seniori, ale i ro­di­čia menších detí, pre­tože tieto sku­piny spo­tre­bi­teľov sú často dô­ver­či­vejšie alebo ne­po­zor­nejšie než ostatní spo­tre­bi­telia.“

Niektoré aplikácie a ich služby sú za­darmo, prí­padne na prvý pohľad sa za ne ne­musí ničím zaplatiť, iné vy­ža­dujú priamu platbu a ďal­šie môžu uží­va­te­ľovi strhá­vať pe­niaze z kre­ditu alebo mu navýšia jeho pra­vi­del­né mesačné vyúč­to­vanie u mo­bil­ného ope­rá­tora formou odo­sie­lania pré­mio­vých SMS.

Neplatí, že to, za čo spo­tre­bi­teľ nemusí priamo zaplatiť, je naozaj za­darmo. Apli­kácia do mo­bil­ného te­le­fónu je špe­ci­fický po­čí­ta­čový program, ktorý niekto na­písal a ku ktorému niekto drží majetkové práva.

„Málokto bude tvoriť a ponúkať mobilnú apli­káciu len pre po­te­še­nie. Väčšinou je cieľom prostred­níctvom takej apli­kácie za­rá­bať pe­niaze,“ pokra­čuje vo vysvet­ľo­vaní Eduarda Hekšová.

A dodáva: „Spotrebitelia platia za apli­káciu a jej službu naj­čas­tejšie tým, že im v tejto apli­kácii vyska­kujú reklamy, prí­padne tak, že dáta o spo­tre­bi­teľovi a jeho pre­fe­ren­ciách sú posky­to­vané nie­komu ďal­šiemu.“

Priama ponuka mobilných aplikácií a ich služieb za pe­niaze je naj­pre­hľad­nejšia. Spo­tre­biteľ si môže ešte pred stia­hnutím po­rov­nať cenu s hod­no­tou apli­kácie a roz­hod­núť sa, či je pre neho za túto cenu potrebná a vý­hod­ná. S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou bude taká mo­bil­ná apli­kácia bez reklám a aj s nie­kto­rými vý­ho­dami oproti apli­ká­ciám posky­to­vaným za­darmo.

„Variantom platených mobilných aplikácií sú apli­kácie pla­te­né formou pra­vi­del­ných pré­mio­vých SMS,“ hovorí Eduarda Hekšová.

A varuje: „Spotrebitelia by však mali spo­zor­nieť. Prob­lé­mom týchto apli­kácií sa často stáva, že infor­mácie o ich spoplat­není nie sú spo­tre­bi­teľom dané jasne a zro­zu­mi­teľne. Neraz sú infor­mácie ne­vý­razné a scho­vané niekde v po­zadí.“

Spotrebiteľovi, ktorý si takú aplikáciu stiahne do svojho mo­bil­ného te­le­fónu, potom príde potvr­dzu­júca SMS s kódom. Spo­tre­biteľ kód následne do apli­kácie zadá, pri­čom si však ne­musí uve­do­miť, že si tým ob­jed­náva pla­tenú službu. Apli­kácia potom už sama, napríklad raz týždenne, vy­ge­ne­ruje pré­miovú SMS za 99 českých korún, ktorú uží­va­teľ zaplatí svojmu mo­bil­nému ope­rá­to­rovi. Mo­bilný ope­rá­tor s obsa­hom služby nemá nič spo­ločné, len pe­niaze za pré­miovú SMS od uží­va­teľa vy­berie a za pro­víziu pre­vedie posky­to­va­te­ľovi služby.

„V našej bezplatnej poradni a v službe VašeStížnosti.cz nás kontaktujú spo­tre­bi­telia, ktorí sú ne­dobro­voľ­nými zá­kaz­níkmi slu­žieb pla­te­ných mo­bil­ných apli­kácií, ktoré im formou odo­sie­lania pré­mio­vých SMS vy­sá­vajú pe­niaze,“ uvádza Eduarda Hekšová.

A pokračuje: „Z množstva týchto sťažností a žia­dostí o radu možno usúdiť, že zo strany posky­to­va­teľov týchto služieb, často sídliacich v zahra­ničí, môže ísť o ne­kalý obchod s ne­po­zor­nosťou spo­tre­bi­teľov, ktorí sa pô­vodne k mo­bil­nej apli­kácii chceli iba za­re­gis­tro­vať.“

Spotrebiteľom postihnutým týmto útokom na ich pe­ňa­ženky možno od­po­ručiť čo naj­rých­lejšie ukon­čenie neví­ta­ných pla­te­ných slu­žieb a sú­časne i deak­ti­váciu mož­nosti platiť formou pré­mio­vých SMS u svojho ope­rá­to­ra.

„Mobilní operátori majú z pré­mio­vých SMS výnosy,“ kon­šta­tuje Eduarda Hekšová.

A uzatvára: „A preto by mobilní operátori mali v ma­xi­málnej možnej miere dbať na etiku týchto služieb, najmä na fé­ro­vosť a trans­pa­ren­tnosť ob­chod­ných modelov posky­to­va­teľov týchto služieb.“

Pokiaľ spotrebitelia majú otázky k tejto téme, môžu sa obrátiť na bez­platnú spo­tre­bi­teľskú po­radňu dTestu, a to elek­tro­nicky alebo te­le­fo­nicky na číslo 299 149 009 (Česko).


Autorka: Lucie Korbeliusová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *