Kategórie
Tlačové správy

Národná analytická správa

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021.

Národná analytická správa

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal 30. júna 2023 Národnú analytickú správu, publikáciu zostavenú na základe výsledkov Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021. Národná analytická správa je inovatívnym publikačným produktom, ktorý poskytuje komplexný pohľad na populáciu SR a pod­mien­ky jej bývania k roz­ho­du­jú­cemu okamihu sčítania.

Publikácia obsahuje štyri kapitoly. Úvodné kapitoly sa venujú histórii sčítania, oboznamujú s konceptom SODB 2021, s procesmi a činnosťami realizovanými pri prí­pra­ve a us­ku­toč­není sčítania oby­va­te­ľov, domov a bytov 2021. Analýza vývoja obyvateľov, domov a bytov, ako aj bytových a cenzových domácností v tretej kapitole sa opiera o porovnanie výsledkov v čase, ako aj o regionálny pohľad. Medzi tematické analýzy, ktoré tvoria štvrtú kapitolu publikácie boli zaradené témy ako sú druhy pobytov obyvateľov, obyvatelia v ne­kon­ven­čných obydliach, etnicita, religiozita, socio-ekonomický status obyvateľstva, cudzinci na Slovensku, obyvatelia žijúci v zahraničí, ľudia bez domova, mobilita za prácou, rodinné domácnosti.

Množstvo vizualizačných prvkov (mapy, grafy), ktorými sú jednotlivé analytické texty doplnené robí publikáciu čitateľnejšou a lepšie re­pro­du­ko­va­teľ­nejšou, mini­málne na mas­me­diálnej úrovni.

„Som si istý, že táto publikácia bude užitočná pre odborníkov, študentov, samosprávy, ale aj laickú verejnosť. Vďaka vysokej kvalite a odbornému zameraniu sa bude využívať nielen do doby ďalšieho cenzu na Slovensku,“ uviedol Peter Peťko, predseda Štatistického úradu SR.

Národná analytická správa je dostupná na webovom sídle Štatistického úradu SR.


Autorka: Jasmína Stauder, Šta­tistický úrad Slo­venskej re­pub­li­ky.

3 odpovede na “Národná analytická správa”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *