Kategórie
Tlačové správy

V zdaňovaní podielových fondov sme boli svetovým unikátom

Naša novela to zmenila.

Naše vlastné slovenské podielové fondy sme zda­ňo­vali horšie ako tie za­hra­nič­né. Pre­doš­lých viac ako 10 rokov sme tak boli sve­to­vým uni­ká­tom, upo­zor­nila na to strana Slo­bo­da a So­li­da­rita (SASKA).

Vďaka našej novele zákona o dani z príjmov sa nám však po­da­rilo do­siah­nuť, že ak budú mať ľudia ulo­že­né svoje pe­nia­ze v po­die­lo­vých fon­doch, po 3 rokoch ne­bu­dú pla­tiť daň z vý­no­su. Cieľom bolo zrovno­práv­niť ľudí, ktorí in­ves­tujú do fondov.

„Kým na slovenské, prípadne tu­zem­ské, po­die­lové fondy sa uplat­ňo­vala zrážková daň 19 %, pri za­hra­nič­nom sta­čilo, aby bol ob­cho­do­vaný na burze. Ľudia doňho in­ves­to­vali viac ako rok a výnos bol au­to­ma­ticky oslo­bo­dený od dane aj od zdra­vot­ných od­vo­dov. Úplne naj­horšie sa zda­ňo­vali za­hra­ničné fondy ne­ob­cho­do­vané na burze. Pri tých ľudia pla­tili daň z príjmu aj zdra­vot­ný odvod bez oh­ľa­du na to, ako dlho v ňom in­ves­tíciu držali. To je to isté, ako keby bola iná daň na ze­le­né jablká ako na čer­ve­né, a ešte iná na žlté,“ vysvetlil tím­líder SASKY pre so­ciál­ne veci Peter Cmorej.

Termínovaný vklad nie je podľa jeho slov in­ves­tícia.

„Je to vkladový bankový pro­dukt so zhod­no­tením nižším ako in­flá­cia. Vkladov v ban­kách máme na Slo­ven­sku cez 40 miliárd eur a naša fi­nan­čná ne­gra­mot­nosť je práve jedným z dô­vo­dov, prečo sú Slo­váci v glo­bále chu­dob­ní ako kostolné myši. Náš fi­nan­čný ma­je­tok v sku­toč­ných in­ves­tič­ných ak­tí­vach je naj­nižší v Eu­rópe a naše za­bez­pe­če­nie do bu­dúcna je tra­gické,“ uviedol Peter Cmorej.

Dodal, že všetky skutočné investície boli našou no­ve­lou oslo­bo­dené od dane po troch rokoch držania.

„Veríme, že novela pomôže naštar­to­vať bu­do­vanie fi­nan­čného ma­jetku Slo­vá­kov a rov­nako bude ná­po­mocná ka­pi­tá­lo­vému trhu na Slo­ven­sku. Príklady úspešných krajín jedno­značne do­ka­zujú, že roz­vi­nutý ka­pi­tá­lový trh významne prispieva k eko­no­mic­kému rastu. Iba eko­no­mický rast z nás urobí bo­hatšiu kra­ji­nu a je­di­ne SASKA vie, ako ho do­siah­nuť,“ doplnil Peter Cmorej.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kač­né od­de­le­nie SASKY.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *